PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

41-53-H Chovatel, chovatelské a zpracovatelské práce

Učební obor:

41-53-H/002 Rybář

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

Závěrečná zkouška, výuční list

 

1         Výsledky vzdělávání

Učební obor rybář má v systému odborného vzdělávání specifické postavení. Převažující biologický charakter tohoto oboru klade vysoké nároky na samostatné a profesionální plnění pracovních úkolů spojených s technickými a ekonomickými požadavky rybářských provozů. Kvalita a úroveň absolventů je úzce spojena s odborným a technickým zázemím školy. Vzdělávací program klade vysoké nároky na zdravotní způsobilost žáků a na dodržování pravidel při ochraně zdraví a bezpečnosti při práci.

 

1.1   Předpokládané vědomosti, dovednosti obecného charakteru

Všeobecně vzdělávací složka profilu absolventa je charakterizována vědomostmi, dovednostmi a postoji přiměřenými rozumovým schopnostem a životním zkušenostem žáka.

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby absolvent

-          zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-          upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním a i nadosobním hodnotám,

-          dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat, předávat a interpretovat jak v obecné, tak i odborné oblasti,

-          chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-          byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací, porozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích, osvojil si odbornou terminologii potřebnou k výkonu svého povolání,

-          uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury, dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a brakovou literaturou, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-          byl seznámen s historickým a kulturním vývojem v českých zemích i ve světě, dovedl se orientovat v současném politickém dění,

-          cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-          chápal základní principy humanity a fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasizmu a intoleranci,

-          pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-          stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanizmem, slušností a lidskou solidaritou a dovedl se orientovat v mezilidských vztazích,

-          rozuměl základním matematickým pojmům, jejich vzájemným vztahům a souvislostem, prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, rozvíjel logické myšlení při řešení konkrétních problémů ve své profesi i v běžných životních situacích

-          rozuměl základním principům přírodních jevů a zákonů a snažil se uplatnit získané poznatky v zájmu společnosti,

-          osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují, zasazoval se o zlepšování životního prostředí a o jeho trvale udržitelný rozvoj,

-          uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy,

-          uměl pracovat s počítačem na uživatelské úrovni, získávat informace pomocí nových informačních technologií a pracovat s nimi,

-          orientoval se na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění,

-          znal zásady ochrany lidí a majetku za mimořádných situací

-          byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví,

-          byl poučen o škodlivém vlivu návykových látek a o jejich negativním vlivu na lidský organizmus v důsledku neodpovědného a nezdravého způsobu života,

-          měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí přenos získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

 

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Absolvent po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky

-          chápe biologickou a chemickou podstatu chovu sladkovodních ryb a je schopen provést základní fyzikálně-chemické rozbory vody,

-          má znalosti v oblasti anatomie a fyziologie sladkovodních ryb, vodní drůbeže a vodních organismů,

-          ovládá technologii chovu sladkovodních ryb v rybnících, rybochovných zařízeních a chov ryb v řízeném prostředí,

-          zná zásady plemenářské práce v chovu sladkovodních ryb,

-          ovládá technologii umělých výtěrů sladkovodních ryb,

-          umí odchovávat raná stadia sladkovodních ryb,

-          je schopen pracovat v provozech rybích líhní různých typů a po zapracování dovede řídit jejich provoz,

-          ovládá technologii krmení, přikrmování, výpočet krmných dávek,

-          dovede zjišťovat přírůstky ryb, umí posoudit jejich zdravotní stav, stanovit a realizovat preventivní opatření a aplikovat léčiva,

-          umí provádět meliorační zásahy s použitím mechanizace, vápnění a hnojení – je schopen určit dávky na základě chemických rozborů rybniční vody,

-          ovládá distribuci a prodej ryb, technologii zpracování sladkovodních ryb spojenou se znalostmi předpisů a norem,

-          ovládá pracovní postupy při zpracování ryb, umí likvidovat odpad ze zpracovaných ryb

-          zajišťuje přepravu osob, hnojiv a krmiv s využitím mechanizačních prostředků v rybářství,

-          ovládá obsluhu a údržbu mechanizačních prostředků v rybářské a z části i v zemědělské výrobě,

-          je schopen provádět opravy všech druhů sítí používaných v rybářství, jejich kompletaci, síťování malorozměrných sítí,

-          má základní znalosti o hospodaření na tekoucích vodách - rybářských revírech,

-          zvládá opravy a údržbu provozních zařízení rybníků, sádek a odchovných zařízení,

-          ovládá základní pracovní činnosti v chovu vodní drůbeže,

-          ovládá základy chovu akvarijních ryb,

-          ovládá základy ekonomiky, umí vést předepsanou evidenci.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru rybář je připraven vykonávat veškeré odborné práce v rybářské prvovýrobě, zastávat funkce výrobního charakteru, podnikat v oblasti rybářství a v souvisejících činnostech, po zapracování vést pracovní skupiny nebo rybářské firmy.

Jedná se zejména o

-          intenzivní a polointenzivní chov ryb v rybnících a rybochovných zařízeních,

-          obsluhu a vedení rybích líhní,

-          provoz ve zpracovnách ryb, na sádkách, v distribuci a prodeji ryb,

-          provozy vodohospodářských organizací,

-          provozy přidružené rybářské výroby,

-          funkce u rybářských organizací a svazů,

-          organizace a firmy zabývající se zemědělskou a lesní výrobou.

Absolvent může dále pokračovat ve studiu příslušného studijního oboru, který navazuje na předcházející přípravu nebo i na jiných typech středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.