MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 23. června 2003, čj. 21 725/2003-23 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

41-53-H/002 (45-78-2) rybář

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet hodin za studium celkem
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Matematika

3-5

Chemie

2-3

Základy ekologie

1-2

Tělesná výchova

3-6

Práce s počítačem

2-3

Ekonomika

2-3

Hydrochemie

1-2

Základy zemědělské výroby

2-3

Rybářská technologie

6-8

Rybářství

4,5-6

Odborný výcvik

50

b) výběrové a volitelné

1-3

 

 

Celkem hodin týdně

99

B. Nepovinné

 

 

Poznámky:

1.       Učební plán (rámcový) je zpracován bez rozvržení do jednotlivých ročníků. Struktura vyučovacích předmětů a jejich celkové hodinové dotace jsou pro školu závazné. Škola si buď dopracuje tento učební plán, přičemž musí dodržet zásady uvedené v poznámkách, nebo si může převzít doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.       Učební plán rozpracovaný do ročníků a učební osnovy předmětů základních, výběrových, volitelných, případně nepovinných dopracovaných ve škole ve standardním provedení, schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy jsou nedílnou součástí povinné školní dokumentace.

3.       Při dopracování učebního plánu (rámcového) je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, rybářská technologie, rybářství a odborný výcvik do všech ročníků. Přitom musí být v dopracovaném učebním plánu zachován stanovený podíl všeobecného vzdělání, tj. minimálně 30 % za celé období přípravy.

4.       Při dopracování učebního plánu nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku menší než 28 a větší než 33 vyučovacích hodin. Vymezení týdenního počtu vyučovacích hodin se týká pouze dopracování učebního plánu a nevztahuje se na organizaci vyučování, např. týden teoretické a týden praktické výuky.

5.       Při dopracování učebního plánu a učebních osnov je třeba dbát na koordinaci učiva v rámci mezipředmětových vztahů, např. o vazbu mezi předměty rybářská technologie, rybářství a odborný výcvik.

6.       Základní předměty (a) představují základ vzdělání učebního oboru, zahrnují předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) včetně stanovení jejich obsahu a rozsahu, které umožňuje směrovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, je v kompetenci vedení školy. Hodiny stanovené na výběrové a volitelné předměty lze využít k zařazení dalšího předmětu, např. motorových vozidel, základů akvaristiky, praktik z rybářské technologie aj., nebo k posílení hodinové dotace odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů z kategorie základní předměty (a). O posílení hodinové dotace rozhoduje vedení školy.

7.       Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro střední odborná učiliště, vydaných v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura – č. j. 25 625/99-22 z 19. 7. 1999, cizí jazyk – č. j. 27 668/99-22 z 3. 9. 1999, občanská nauka – č. j. 18 396/2002 – 23 z 29. 4. 2002, matematika – č. j.23 093/99-22 z 14. 6. 1999, chemie – č. j. 23851/2002-23 z 25. 7. 2002, základy ekologie – č. j. 23 212/98-23/230 z 21. 7. 1998, tělesná výchova – č. j. 19 891/96-50 z 23. 5. 1996. V případě inovace výše uvedených osnov budou tyto osnovy automaticky nahrazeny novými.

8.       Vyučovací předmět práce s počítačem se vyučuje podle učební osnovy č. j. 13 567/2001-23 z 8.3.2001, vyučovací předmět ekonomika se vyučuje podle učební osnovy č. j. 22 065/99-23 z 1. 6. 1999. V případě inovace uvedených osnov budou tyto osnovy automaticky nahrazeny novými.

9.       Vybrané kapitoly z fyziky související s oborem se učí v rámci předmětu chemie a aplikovaně v odborných předmětech zejména v předmětu hydrochemie.

10.   Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. V rámci této úpravy nelze vypustit žádný základní vyučovací předmět a nesmí být překročen celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

11.   Obsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující se souhlasem ředitele upravit až do 30 % rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky, podmínek vstupu do evropských struktur a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

12.   Učební osnovy odborných vyučovacích předmětů jsou zpracovány bez hodinové dotace u jednotlivých tematických celků, což umožňuje škole při jejich dopracování vhodně reagovat na vzdělávací potřeby žáků a na požadavky v regionu.

13.   V případě, že nelze zajistit výuku tělesné výchovy v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnout počet vyučovacích hodin tělesné výchovy v týdnu teoretické výuky pod 2 hodiny. Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o 1 hodinu týdně s tím, že tato hodina nebude započítána do součtu týdenních vyučovacích hodin.

14.   Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je plně v kompetenci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s platnými předpisy.

15.   Volba a zařazení nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy. K výuce nepovinných předmětů může škola využít schválené učební osnovy, které jsou vydány v samostatném souboru, nebo vlastní osnovy schválené ředitelem školy.

16.   Učivo ve všech třech ročnících je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije dle dále uvedené tabulky.

17.   Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

doporučený Učební plán

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

2

1

5

Chemie

2

-

-

2

Základy ekologie

1

-

-

1

Tělesná výchova

1

1

1

3

Práce s počítačem

-

1

1

2

Ekonomika

-

1

1

2

Hydrochemie

-

1

-

1

Základy zemědělské výroby

1,5

1

-

2,5

Rybářská technologie

3

2

2

7

Rybářství

2,5

1,5

1,5

5,5

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

b) výběrové a volitelné

-

-

3

3

 

 

 

 

 

Počet hodin celkem

33

33

33

99

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.       Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k učebnímu plánu (rámcovému). Pro další práci s doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k rámcově zpracovanému učebnímu plánu.

2.       Tabulky „Přehled využití týdnů“ a „Přehled začlenění klíčových dovedností“, uvedené k rámcově zpracovanému učebnímu plánu, jsou platné i pro tento doporučený učební plán.

 

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Dálkové studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet konzultačních hodin za studium celkem
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

40 (20, 10, 10)

Cizí jazyk

30 (10, 10, 10)

Občanská nauka

20 (10, 10, -)

Matematika

30 (10, 10, 10)

Chemie

20 (20, -, -)

Práce s počítačem

20 (-, 10, 10)

Ekonomika

20 (-, 10, 10)

Hydrochemie

10 (-, -, 10)

Základy zemědělské výroby

30 (10, 10, 10)

Rybářská technologie

90 (30, 30, 30)

Rybářství

80 (20, 30, 30)

Odborný výcvik

90 (30, 30, 30)

Celkem hodin týdně

480 (160, 160, 160)

B. Nepovinné

 

 

Poznámky

1.       V dálkovém studiu se vyučuje podle platných učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin, které jsou uvedeny v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2.       Počty konzultačních hodin v ročníku, které stanoví učební plán dálkového studia, jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do obou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne o průběhu konzultací buď podle pravidelného denního nebo čtrnáctidenního cyklu, nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu.

3.       Ředitel školy může upravit celkové počty konzultačních hodin v jednotlivých předmětech až do výše 10 % z celkového počtu hodin konzultací v jednotlivých ročnících. Celkový počet konzultačních hodin nelze překročit.

4.       Konzultační hodiny pro odborný výcvik se soustřeďují zpravidla do větších vyučovacích celků (dní).

5.       Učivo předmětu základy ekologie se učí aplikovaně zejména v předmětu chemie a v odborných předmětech.

6.       Obsah učiva jednotlivých předmětů může vyučující se souhlasem ředitele upravit až do 30 % jeho rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky, podmínek vstupu do evropských struktur a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu

7.       Na konci každého pololetí žák skládá zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni může žák vykonat nejvýše 3 zkoušky.

8.       Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.