CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

41-53-H/008 (45-83-2) Jezdec a ošetřovatel dostihových koní

 

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky

Základní podmínky pro přijetí: úspěšně ukončený 9. ročník základní školy

Učební obor je určen pro: hochy i dívky

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání: střední vzdělání a kvalifikace pro výkon dělnického povolání

Stručný popis oboru:

V učebním oboru jsou vychováváni kvalifikovaní pracovníci pro výkon dělnických povolání v chovu koní, dostihovém a jezdeckém sportu.

Charakteristika obsahu vzdělání:

Obsah vzdělání má složku všeobecně vzdělávací a odbornou, členěnou do části povinné a nepovinné. Obě části navazují na vzdělání, které žáci získali v základní škole a vytvoří spolu s ním celek, jehož obsah je vymezen v souladu s požadavkem na získání středního vzdělání a kvalifikace pro výkon dělnického povolání.

Odborná složka poskytuje žákům všeobecné i speciální vědomosti a dovednosti z odborného výcviku a chovu koní spolu se souvisejícími disciplínami jako jsou teorie jízdy, dostihový řád, základy veterinární prevence, zoohygiena a výživa koní.

V rámci přípravy je věnována pozornost základům ekonomiky, právním podmínkám podnikání a vzhledem k mezinárodnímu charakteru sportu základním jazykovým znalostem.

Zdravotní požadavky na uchazeče:

Při výběru do oboru z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy omezující funkce nosného a pohybového systému, postižení páteře, zejména onemocnění prognosticky závažná, postižení dolních končetin, onemocnění omezující pohyblivost a hbitost, postižení horních končetin, onemocnění omezující funkce velkých kloubů. Dále vadí chronická a alergická onemocnění kůže, zejména rukou a obličeje, přecitlivělost na biologická a mechanická dráždidla, alergická onemocnění dýchacích orgánů, nemoci srdeční, vleklé zánětlivé stavy, závažné poruchy rytmu a chlopňové vady, vrozené vady srdce haemodynamicky významné. Překážkou jsou nemoci ledvin, nemoci zažívacího systému omezující těžkou fyzickou práci, nemoci nervové, provázené poruchami pohybových koordinací a funkcí. Přijati mohou být dále pouze chlapci a dívky bez nervových onemocnění, provázených poruchami pohybových koordinací a funkcí, záchvatových stavů dekompenzovaných a subkompenzovaných, bez akolapsových stavů jakékoliv etiologie (bez poruchy psychiky), bez poruchy sluchu ztěžující prostorovou orientaci.Překážkou přijetí jsou dále poruchy zraku, není-li centrální ostrost zraková alespoň 5/10 a J.č. 2 oboustranně a případnou korekcí, poruchy prostorového vidění, alergické konjunktivitidy.

Je nutno zhodnotit ve spolupráci s psychologem schopnost uchazečů pro systematickou práci, soustředěnost, vytrvalost, citlivost a vyrovnanost.

Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce potvrdil dorostový lékař. V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvím příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4. vykonávání stanoveného dozoru.

"Práce pod dozorem" - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

"Práce s dohledem" - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

Profesní uplatnění absolventa

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven vykonávat pracovní činnosti dělnických povolání v chovu koní a dostihovém sportu v souladu s požadavkem předepsané délky odborné praxe tak, jak to uvádějí odvětvové předpisy.