PROFIL ABSOLVENTA

 

41-53-H/008 (45-83-2) Jezdec a ošetřovatel dostihových koní


Cíle vzdělávání:

Absolvent se umí správně jazykově vyjadřovat. Ovládá základní prostředky styku sdělovacího, administrativního a odborného. V jejich rámci je schopen přiměřeně komunikovat. Umí se vyjadřovat v cizím jazyce v běžných komunikativních situacích, umí číst jednoduché texty a rozumí jim.

Ovládá základy matematiky, má představy o přírodních jevech včetně jejich aplikace na potřeby praxe. Má základní poznatky o současném rozvoji vědy a techniky, o základech automatizace, elektronizace a výpočetní techniky.

Uvědomuje si význam a poslání práva ve společnosti, má přehled o právech a povinnostech občana a uplatňuje je ve svém životě.

Dovede se orientovat v celé oblasti chovu koní a dostihovém sportu. Umí ošetřovat jednotlivé kategorie koní, sledovat jejich růst a vývoj.

Dovede připravovat a upravovat krmiva, smyslově posuzovat jejich kvalitu a krmit jednotlivé kategorie koní a orientovat se v zásadách uskladnění krmiv.

Je schopen odborně obsluhovat technická zařízení a stájovou mechanizaci v chovu koní.

Umí rozpoznat příznaky onemocnění koní, dovede posoudit zdravotní stav, příčiny onemocnění a poskytnout jim první pomoc. Je schopen podle pokynu veterinárního lékaře provádět příslušná zooveterinární opatření. Zná zásady karantény, přípravy a používání dezinfekčních prostředků.

Umí posuzovat exteriér koní a asistovat při kování koní. Umí připravovat mladé koně pod sedlo a v sulce, podle pokynů trenéra připravovat koně pro rovinné, překážkové a klusácké dostihy a jezdit koně v dostizích.

Dovede hodnotit množství a kvalitu vykonané práce, vypočítat odměnu za vykonanou práci, vést prvotní chovatelskou evidenci, dostihovou evidenci a běžné provozní záznamy.

Zná základní vztahy chovu koní a dostihového sportu k životnímu prostředí a zásady jeho ochrany před možnými negativními vlivy. Dovede své pracovní činnosti vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení.

Umí dodržovat zásady a předpisy ochrany a bezpečnosti práce, hygieny práce, předpisy protipožární ochrany a zacházet s protipožárním zařízením.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku,se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studijního oboru 45-86-4 Trenérství dostihových a sportovních koní nebo do příbuzných nástavbových studijních oborů navazujících na předchozí přípravu.

Absolventi mohou studovat i na jiných středních školách za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.