MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 5. března 1997 č.j. 14 954/97-72 s účinností od 1 září 1997 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

41-53-H/008 (45-83-2) Jezdec a ošetřovatel dostihových koní


Denní studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Značka učební osnovy
1. 2. 3.
A. Povinné vyučovací předměty
1. Společenskovědní
Český jazyk a literatura 1 2 2 CJL 301
Cizí jazyk 2 1 2 CIJ 301
Občanská nauka 1 1 1 OBN 301
2. Matematickopřírodovědné
Matematika 1 1 1 MAT 304
Biologie 1 1 -
3. Tělesná výchova 3 2 2 TEV 301
4. Základy automatizace 1 - - ZAA 301
5. Odborné
Ekonomika a organizace - - 2
Výživa a krmivářství 2(0,5) - -
Základy živočišné výroby 3(1) - -
+ Základy oprav a podkovářství 2(1) - -
++ Rodinné nauky 2 - -
Chov koní - 2,5(0,5) 3,5(1)
Teorie jízdy - 1,5 1
Dostihový řád a provoz - 1,5 1
Technická zařízení - 1 -
Životospráva jezdce 1 1 -
Odborný výcvik 15 17,5 17,5
Celkem 33 33 33
B. Nepovinné vyučovací předměty
Estetická výchova 2 2 1 ESV 301
Další živý jazyk 2 2 2 DZJ 301
Cvičení z matematiky 2 2 2 CVM 301
Zájmová tělesná výchova 2 2 2 SPH 301
Výchova k rodičovství - -/1 - VYR 301
Základy rodinné výchovy 2 2 - ZRV 301
Člověk a prostředí - 2 - CLP 301
Výpočetní technika - 2 2 VYT 301
Technika administrativy - 2 2 TEA 301

Pozn.: Předměty označené (+) jsou určeny pro hochy, předměty označené (++) jsou určeny pro dívky.

Poznámky:

1. Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

2. Žák se může přihlásit nejvýše do tří nepovinných vyučovacích předmětů, je-li jedním z nich zájmová tělesná výchova. O zažazení nepovinných předmětů rozhoduje ředitel, který může jejich výběr rozšířit i o další předměty podle potřeby.

3. Počet hodin v závorce udává dotace cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu. Ve cvičeních se třída dělí na skupiny podle platných předpisů.

4. Obsah a rozsah učiva jednotlivých tematických celků předmětu může vyučující upravit až do 30% jeho rozsahu zařazením nových poznatků, aktuálních otázek a přizpůsobováním učiva specifickým podmínkám oboru. Ředitel má možnost provést úpravy hodinové dotace až do 10% celkového počtu uvedených vyučovacích hodin s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený počet vyučovacích hodin nebude překročen.

5. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.