MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 5. března 1997 č.j. 14 954/97-72 s účinností od 1 září 1997 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

41-53-H/008 (45-83-2) Jezdec a ošetřovatel dostihových koní


Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin v ročníku Značka učební osnovy
1. 2. 3.
1. Společenskovědní
Český jazyk a literatura 10 10 10 CJL 301
Cizí jazyk 20 10 10 CIJ 301
Občanská nauka 10+ 10+ - OBN 301
2. Matematickopřírodovědné
Matematika 10 10 10 MAT 304
Biologie 20 10 -
3. Základy automatizace 10 - - ZAA 301
4. Odborné
Ekonomika a organizace - - 20
Výživa a krmivářství 20 - -
Základy živočišné výroby 30 - -
Životospráva jezdce 10 10 -
Chov koní - 30 50
Teorie jízdy - 15 10
Dostihový řád a provoz - 15 10
Technická zařízení - 10 -
Odborný výcvik 20 30 40
Celkem 160 160 160

Poznámky:

1. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2. Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel středního odborného učiliště rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3. Do vyučovacích hodin označených (+) je nutné zahrnout i obsah učiva stanovený učební osnovou pro předcházející nebo následující ročník denního studia.

4. Odborný výcvik obsahuje specifické učivo sloužící k prohloubení odborné orientace žáků. Ředitel středního odborného učiliště určí, kterému z bloků učiva se bude vyučovat.

5. Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků dní (např. 20 konzultačních hodin je možné soustředit do 3 dnů). Tyto konzultační hodiny slouží na doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací.

6. V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo (v jednom dnu se doporučuje konat zkoušky max. ze 3 předmětů).

7. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku, musí každý vyučující:
1. Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
2. Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí.
3. Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky.