CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1. Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky

Učební obor je určen pro: chlapce i dívky

Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 8. nebo 9. ročníku základní školy, zdravotní způsobilost uchazečů

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání: střední vzdělání a odborná příprava pro výkon příslušných dělnických povolání

 

2. Stručný popis oboru:

Učební obor je zaměřen na širokou profesní přípravu chlapců a děvčat pro dělnická povolání v oblasti chovu drůbeže a v oblasti potravinářského zpracovatelského průmyslu. Žáci získávají vědomosti a dovednosti v základech zemědělsko-potravinářského hospodaření ve vazbě na odvětví a povolání zaměřená na potravinářský průmysl a zemědělství. Učební obor je koncipován tak, aby umožňoval pružně reagovat na potřeby regionu a požadavky žáků. V prvních dvou letech je teoretická i praktická příprava zaměřena na širší základ a v závěrečné části přípravy skladba odborných a volitelných předmětů umožňuje diferencovat společenskou poptávku, zájmy a předpoklady uchazečů o studium. Spolu s odborným výcvikem je vytvořen široký profil absolventa s možností uplatnění v potravinářském průmyslu a zemědělství.

První složku obsahu vzdělání tvoří předměty všeobecně vzdělávací, které jsou povinné a zajišťují rozšíření všeobecného vzdělání.

Druhou složku tvoří povinné odborné předměty a odborný výcvik včetně volitelných předmětů.

 

3. Profil absolventa oboru:

Všeobecně vzdělávací složka profilu:

Absolvent oboru se správně vyjadřuje v mateřském jazyce slovem i písmem a je schopen jednoduché komunikace v cizím jazyce. Ovládá základy matematiky a má poznatky o současném vývoji vědy a techniky. Ovládá základy výpočetní techniky. Má kladný vztah k životnímu prostředí, chápe jeho význam a podílí se na jeho tvorbě a ochraně. Zná zásady a předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce.

Absolvent je schopen doplňovat si získané vědomosti a vyučovat je ve své práci.

 

Odborná složka profilu:

Povinná část obsahu vzdělání tvoří základ profilu absolventa. V ní získávají žáci vědomosti a dovednosti ze základů zemědělské výroby zaměřené na produkci drůbežího masa a vajec a následně pak zpracování těchto surovin v potravinářském průmyslu na produkty, dále vědomosti a dovednosti ze základů ekonomiky, řízení výroby a odbytu. Předměty odborný výcvik a na něj navazující volitelné předměty dotvářejí profil absolventa pro široké uplatnění včetně specifických činností v zemědělství i potravinářském průmyslu.

Výsledný profil absolventa je dán souborem všech uvedených složek obsahu vzdělání. Po ukončení přípravy v učebním oboru chovatel a zpracovatel drůbeže a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent orientuje v náročné problematice:

-         chovu, odchovu a výkrmu jednotlivých druhů drůbeže včetně odborné práce při líhnutí,

-         jatečného zpracování drůbeže,

-         třídění a zpracování vajec na produkty potravinářského průmyslu a výrobu polotovarů z nich,

-         výroby produktů z drůbežího masa, výroby uzenin, konzerv a polotovarů.

To vše se uskutečňuje v podmínkách mechanizované a automatizované výroby pro velkochovy a zpracovatelský průmysl a rovněž pro podmínky malovýroby. Absolvent ovládá nejen základní činnosti jmenované problematiky, dovede dále připravovat a upravovat krmiva, smyslově posoudit jejich kvalitu, zná zásady pro správné uskladnění krmiv, využívá znalostí při aplikaci a podávání vitamínů a dalších používaných preparátů. Umí rozpoznat příznaky onemocnění a podle pokynů veterináře provádí příslušná zooveterinární opatření. Zná zásady karantény a přípravy i používání desinfekčních prostředků. Dovede vést prvotní chovatelskou evidenci a běžné provozní záznamy související s obsahem činnosti. Při všech činnostech provádí mezioperační kontrolu, jednoduché měření běžnými i speciálními měřidly, vizuální kontrolu (zdravotní stav a jakost drůbeže i vajec). Odborně obsluhuje technická zařízení v líhňařských provozovnách, technické zařízení na chovech a výkrmu drůbeže, dále pak zařízení zpracovatelského průmyslu drůbeže i vajec, dle předepsaného technologického postupu připravuje suroviny pro výrobu polotovarů, konzervárenských a uzenářských výrobků. Je schopen rozlišovat jakost a kvalitu dle označení ČSN a zařadit výrobek do příslušné jakostní třídy, případně využít surovinu pro další použití a zpracování tak, aby byl respektován technologický postup výroby.

 

4. Zdravotní požadavky na uchazeče

Při výběru do oboru z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy omezující funkce nosného a pohybového systému, postižení páteře, zejména onemocnění prognosticky závažná, postižení dolních končetin, onemocnění omezující pohyblivost a hbitost, postižení horních končetin, onemocnění omezující funkce velkých kloubů. Dále vadí chronická a alergická onemocnění kůže, zejména rukou a obličeje, přecitlivělost na biologická a mechanická dráždidla, alergická onemocnění dýchacích orgánů, nemoci srdeční (vleklé zánětlivé stavy, závažné poruchy rytmu, vrozené vady haemodynamicky významné).

Překážkou jsou nemoci ledvin, nemoci zažívacího systému omezující těžkou fyzickou práci, nemoci nervové, provázené poruchami pohybových koordinací a funkcí. Přijati mohou být dále pouze chlapci a dívky bez nervových onemocnění, provázenými poruchami pohybových koordinací a funkcí, záchvatových stavů dekompenzovaných a subkompenzovaných, bez akolapsových stavů jakékoliv etiologie (bez poruchy psychiky), bez poruchy sluchu zatěžující prostorovou orientaci.

Překážkou přijetí jsou dále závažné poruchy zraku.

Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní stav a způsobilost posoudil a na přihlášce potvrdil lékař. V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení.

 

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, zvláště při vykonávání praktických cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1.      Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a s technologickými postupy.

2.      Používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním   předpisům

3.      Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů.

4.      Vykonávání stanoveného dozoru.

„Práce pod dozorem“ – vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracov. postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

„Práce s dohledem“ – osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

 

6. Uplatnění absolventů:

Učební obor připravuje absolventy zejména pro zemědělskou prvovýrobu v produkci vajec a drůbeže všeho druhu a v potravinářském průmyslu na zpracování drůbeže, vajec včetně výroby uzenin, konzerv a polotovarů. Absolventi vykonávají především tato dělnická povolání a činnosti: průmyslový drůbežář, ošetřovatel drůbeže, líhňař, konzervář, uzenář, pasterant.

 

7. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu. Absolventi mohou studovat i na jiných typech středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.