MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky
 dne 11. října 1995, čj. 811 164/95-74 s účinností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

41-53-H/009 (45-97-2/10) Chovatel a zpracovatel drůbeže

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

Celkem

1. Všeobecně vzdělávací povinné

11

8

6

25

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Cizí jazyk

2

-

-

2

Biologie

2

1

-

3

Chemie

1

1

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

6

 

 

 

 

 

2. Odborné povinné

21

25

25,5

71,5

Stroje a zařízení

1

1,5

-

2,5

Chov drůbeže

3

3

3

9

Zpracování drůbeže a vajec

2

3

3

8

Ekonomika

-

-

2

2

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

 

 

 

 

 

3. Volitelné

1

2

3,5

6,5

Podnikání, obchod a služby

 

 

 

 

Líhnutí

 

 

 

 

Konzervárenství a uzenářství

 

 

 

 

Technika administrativy

 

 

 

 

Rodinná výchova

 

 

 

 

Práce s počítačem

 

 

 

 

Cizí jazyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

33

35

35

103

         

 


Poznámky k učebnímu plánu

 

1.      Cizí jazyk se zařazuje v 1. ročníku jako povinný vyučovací předmět. Ve 2. a 3. ročníku se zařazuje jako předmět volitelný.

2.      Součástí předmětu biologie jsou zároveň základy ekologie.

3.      Volitelné odborné předměty zařazuje do učebního plánu vedení školy podle podmínek školy, požadavků regionu, trhu práce a podnikatelů. Praktickou část z volitelných odborných předmětů může ředitel SOU zařadit do obsahu odborného výcviku.

4.      Učební osnovy volitelných odborných předmětů jsou zpracovány v minimální hodinové dotaci. Ředitel školy má právo tuto hodinovou dotaci zvýšit v rámci volné hodinové kapacity dané učebním plánem.

5.      V kompetenci ředitele je možné upravit učební plán až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné vypustit žádný stanovený povinný předmět a nebude překročen stanovený týdenní počet hodin.

6.      Obsah učiva jednotlivých předmětů může ředitel školy upravit až do 30 % jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám. V předmětu odborný výcvik je možné přesouvat učivo mezi ročníky v případech, že nepůjde o činnosti, které jsou zakázány mladistvým do 16 let po dobu přípravy na SOU.

7.      Počet hodin a struktura nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele   SOU, který schvaluje i učební osnovy vypracované předmětovou komisí. Tyto předměty lze zavést podle potřeby učebního oboru, regionu, podmínek školy, předpokladu a zájmu žáků.