CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kmenový obor:

4153H Chovatel, chovatelské a zpracovatelské práce

Učební obor:

41-53-H/010 Chovatel koní a jezdec

Vstupní předpoklady žáků:

Splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře

Délka a forma studia:

3 roky, denní studium, 3 roky dálkové studium

 

1         Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Tento vzdělávací program je koncipován v souladu se základními principy výchovy a vzdělávání, které umožňují rozvíjet osobnost žáka a vytvářejí mezistupeň pro další celoživotní vzdělávání. Cílem vzdělávacího programu je formování charakterových vlastností žáka, rozvíjení jeho vědomostí a dovedností ve všech oblastech všeobecného i odborného vzdělávání.

Oblast všeobecného vzdělávání rozšiřuje a prohlubuje znalosti ze základní školy a v jednotlivých obsahových složkách konkretizuje vzdělávací cíle, které naplňují profil absolventa v souladu s dosaženou úrovní vzdělání i odbornou profilací. Cílem všeobecně vzdělávací složky je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáka v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané na základní škole a pro pochopení celého procesu vzdělávání v širším kontextu.

Oblast odborného vzdělávání navazuje na oblast všeobecného vzdělávání. Je tvořena základním odborným učivem, které umožňuje žákům osvojit si a rozvíjet potřebné vědomosti a dovednosti dané odbornosti a tím zvyšovat pravděpodobnost lepší orientace žáka v průběhu studia a větší schopnost adaptability v pracovním procesu. Učivo poskytuje žákům poznatky o podstatě zákonitostí, principů a jevů v přírodní, technické a technologické oblasti v širších souvislostech i ve vazbě na ekologické a ekonomické aspekty a vede je k aplikování těchto vědomostí při řešení konkrétních úkolů v praxi. Nosnými předměty charakteristickými a specifickými pro tento vzdělávací program jsou chov koní, teorie jízdy, dostihový řád a provoz a technická zařízení.

2         Charakteristika obsahových složek

2.1   Všeobecné vzdělávání

Složka všeobecně vzdělávací vychází ze Standardu středoškolského odborného vzdělávání zpracovaného v podobě výchovně-vzdělávacích cílů a obsahových okruhů oblasti všeobecného vzdělání.

 

2.1.1   Jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání hraje významnou roli z hlediska kulturního a sociálního, neboť v návaznosti na předcházející vzdělání rozvíjí komunikativní kompetence žáků v mateřském a cizím jazyce, podporuje vzájemnou komunikaci a navázání kontaktů s druhými lidmi, umožňuje získávat potřebné informace a hodnotovou orientaci, podporuje začlenění žáků do společnosti. Jazyk jako důležitý nástroj myšlení napomáhá rozvíjet kognitivní schopnosti žáků, jejich logické myšlení, přispívá k celkové kultivaci osobnosti žáka a jeho estetickému cítění. Znalosti cizího jazyka i jednoduché komunikativní schopnosti podporují celkový rozvoj jedince v kulturní a sociální oblasti.

2.1.2   Společenskovědní vzdělávání

Společenskovědní vzdělávání zahrnuje soubor poznatků humanitního a společenskovědního charakteru a má výrazně výchovný charakter. Cílem je snaha vybavit žáky množstvím poznatků z filozofie, etiky, estetiky, psychologie, sociologie a práva, které by jim měly usnadnit pochopení sama sebe i druhé lidi, ujasnit si hodnotovou a názorovou orientaci; životní postoje a návyky a pochopit morální a etické principy dané společnosti.

2.1.3   Estetické vzdělávání

Estetické vzdělávání výrazně ovlivňuje kultivovanost člověka, jeho estetické cítění, rozvíjení představivosti a tvůrčí činnosti a je nedílnou součástí všeobecné vzdělanosti.

2.1.4   Matematické vzdělávání

Matematické vzdělávání patří rovněž k všeobecné vzdělanosti člověka, rozvíjí jeho numerické dovednosti, vede ho k přesnosti a důslednosti, podporuje jeho samostatné myšlení a logické uvažování. Schopnost aplikovat matematické vědomosti a dovednosti je velmi důležitá pro výuku přírodovědných a technických předmětů i v oblasti informačních technologií při práci s počítačem.

2.1.5   Přírodovědné vzdělávání

Přírodovědné vzdělávání umožňuje žákům pochopit biologickou, chemickou a fyzikální podstatu dějů probíhajících v přírodě a vysvětlit základní ekologické souvislosti nezbytné pro zachování optimálního životního prostředí.

2.1.6   Vzdělávání v informačních technologiích

Vzdělávání v informačních technologiích je realizováno zejména v předmětu práce s počítačem, ve kterém si žáci osvojují základní uživatelské dovednosti v ovládání výpočetní techniky. Důraz je kladen také na získávání informací a práci s nimi.

2.1.7   Rozvoj tělesné kultury

Rozvoj tělesné kultury si klade za cíl vytvořit u žáka soubor návyků a dovedností, které by vedly ke zdravému životnímu stylu, včetně chápání významu péče o tělesné a duševní zdraví. Hlavní podíl je věnován klasické výuce tělesné výchovy, jejímž cílem je dosažení optimální tělesné zdatnosti a získání základních vědomostí z oblasti zdravovědy.

 

2.2   Odborné vzdělávání

Složka odborného vzdělávání je odvozena od Standardu středoškolského odborného vzdělávání a je zpracována v podobě vzdělávacích cílů a obsahových okruhů pro směr zemědělský.

Učivo okruhu týkajícího se biologické a chemické podstaty zemědělství vytváří prostor pro chápání biologické a chemické podstaty dějů probíhajících v živých soustavách. Učivo navazuje na přírodovědný úsek vzdělávání a je realizováno zejména v předmětech základy chovu hospodářských zvířat a základy pěstování rostlin.

Učivo okruhu životní prostředí a jeho vliv na organismy prohlubuje některé partie učiva ze základní školy a učí hledat souvislosti mezi procesy a ději odehrávajícími se v abiotickém prostředí a v živých soustavách. Poznání zákonitostí těchto vztahů má klíčový charakter a umožňuje žákům pochopit smysl základních opatření uplatňovaných při technologických procesech v pěstování rostlin a chovu zvířat. Učivo tohoto okruhu prolíná učivo ostatních okruhů a není realizováno jako samostatný okruh.

Obsahový okruh stroje a zařízení pro technologické procesy, zemědělská doprava seznamuje žáky s technickými zařízeními potřebnými pro chov koní, výcvik koní, jezdecké a vozatajské soutěže a dostihový sport. Okruh je realizován zejména v předmětu technická zařízení, kde žáci získají také základní vědomosti o podkovářství a seznámí se s pomůckami pro ochranu zdraví koní. Žáci získají i poznatky o přepravě koní.

Obsahový okruh technologické procesy navazuje na předchozí okruhy a vybavuje žáky poznatky potřebnými pro pochopení principů hlavních technologických opatření realizovaných v chovu zvířat a při pěstování rostlin. Okruh je realizován v předmětech základy chovu hospodářských zvířat, základy pěstování rostlin a zejména pak v profilovém předmětu chov koní. Postupné rozšiřování vědomostí a dovedností v oblasti reprodukce, chovu, výživy a krmení, zoohygieny a prevence chorob vytváří předpoklady pro samostatné vyvozování závěrů při řešení problémových situací v jednotlivých chovech. Žáci získávají představu o ekonomických a ekologických aspektech chovu zvířat a pěstování rostlin, o jejich vlivech na životní prostředí a zdraví lidí a zvířat.

Obsahový okruh ekonomika rozvíjí u žáků ekonomické myšlení, seznamuje je se základními ekonomickými pojmy, s poznatky z oblasti pracovněprávních vztahů v podmínkách tržního hospodářství, s právní úpravou podnikání, žáci se učí vést předepsanou evidenci především na úrovni podniku.

Učivo okruhu využití výpočetní techniky připravuje žáky k tomu, aby byli schopni účelně využívat výpočetní techniku při své práci. Rozvíjí dovednosti pracovat s informacemi především v odborných předmětech při využití aplikačních programů.

Učivo obsahového okruhu praktické činnosti v oboru rozšiřuje vědomosti, ale především prohlubuje dovednosti potřebné k získávání profesionálních návyků. Žáci se učí vykonávat veškeré základní činnosti související s chovem koní, upevňují si vztah k práci a k lidem, posilují si pocit zodpovědnosti za pracovní výsledky a svěřené prostředky a řeší praktické problémové situace.

Okruh je realizován zejména v odborném výcviku a navazuje na poznatky získané v předmětech chov koní, výživa a krmivářství, teorie jízdy, technická zařízení a dostihový řád a provoz. Žáci se naučí všestranně pečovat o koně, včetně krmení, ustájení, zajišťování veterinární prevence; naučí se používat pracovní pomůcky a výcviková zařízení a provádět jejich údržbu. Osvojí si potřebné dovednosti pro odchov koní, protože pouze zdravě odchovaný jedinec je vhodný k následnému využití ke sportovním či jiným zájmovým účelům. Žáci projdou základním jezdeckým výcvikem, který je připraví pro jízdu na koni ve všech chodech a pro jízdu se spřežením. Osvojí si dovednosti spojené s výcvikem mladých koní a s tréninkem sportovních a dostihových koní. Okruh má klíčový význam pro formování profesionální zdatnosti žáků.

 

2.3   Klíčové kompetence

Tento vzdělávací program je koncipován pro druhou vzdělávací úroveň, proto budou cíle klíčových dovedností jednotlivých oblastí realizovány na této vzdělávací úrovni.

·         Rozvíjení komunikativních dovedností, tj. schopnost ústního a písemného vyjadřování v osobním i pracovním styku přiměřeně situaci, porozumění čtenému textu, a to i odbornému, zpracovávání písemných materiálů, vysvětlování a znázorňování konkrétní situace a využívání takto získaných informací ke své práci. Tyto dovednosti lze uplatnit zejména v humanitních předmětech, jako jsou jazyky a občanská nauka, ale i v řadě odborných předmětů.

·         Rozvíjení pozitivních interpersonálních vztahů v rámci pracovní skupiny, schopnost správně se rozhodnout a nést odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních spolupracovníků lze uplatnit jak v teoretické rovině některých všeobecně vzdělávacích předmětů, tak i v praktické rovině odborných předmětů, zejména v odborném výcviku.

·         Rozvoj správné analýzy a optimální řešení problémových situací lze promítnout do všeobecně vzdělávacích předmětů, především ale do odborných předmětů praktického zaměření.

·         Rozvoj schopnosti numerických dovedností a jejich aplikace je v předmětech přírodovědného a odborného zaměření a při práci s osobním počítačem.

·         Rozvoj schopnosti získávání informací ze širokého spektra různých informačních zdrojů lze v odborné i všeobecně vzdělávací složce vzdělání. Významným cílem je zvyšování odborného růstu každého jedince.

Absolvent učebního oboru se vyznačuje

-          komunikativními dovednostmi v běžném denním styku osobního i pracovního charakteru,

-          uplatňováním estetických hledisek v každodenním životě,

-          schopnostmi zorganizovat si vlastní práci a dodržovat pracovní kázeň,

-          uměním jednat s ostatními lidmi a pracovat v týmu,

-          schopnostmi samostatně jednat, řešit a rozhodovat přiměřené úkoly a problémy,

-          dovednostmi získávat a využívat nové informace v praxi,

-          snahou po dalším vzdělávání a schopností adaptovat se na měnící se podmínky a požadavky na trhu práce.

3         Organizace výuky

Formy studia: denní, dálková.

Výuka v denním studiu je organizována formou čtrnáctidenních cyklů, ve kterých se střídá týden teoretického vyučování s týdnem praktického vyučování.

Výuka v dálkovém studiu probíhá formou konzultačních hodin. V prvním až třetím ročníku je v jednotlivých ročnících 160 konzultačních hodin.

Praktické vyučování v denním i dálkovém studiu probíhá ve vlastních prostorách učiliště a na smluvně zajištěných pracovištích, ve kterých žáci plní jednotlivé tematické celky.

Výuka některých všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů se uskutečňuje ve speciálních učebnách. Vyučovací hodiny cizího jazyka a práce s počítačem se dělí na skupiny podle platných předpisů.

 

3.1   Metodické přístupy

Metodické přístupy závisí na charakteru vyučovacího předmětu. Převažuje klasický způsob výuky v kombinaci se skupinovým vyučováním, s důrazem na mezipředmětové vztahy a s možností využití audiovizuální a výpočetní techniky.

V hodinách odborného výcviku se třída dělí do skupin podle platných předpisů a podmínek školy s cílem zabezpečení požadavků kladených na odbornou přípravu a bezpečnost práce.

Škola respektuje Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů, č. j. 12050/03-22 ze dne 4. března 2003.

Škola přiměřeně aplikuje metodický pokyn k zařazení učiva „Úvod do světa práce“ do vzdělávacích programů středních škol, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 3. dubna 2000 č. 325 „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol“ – viz Věstník MŠMT ČR, ročník LVI , sešit 10, říjen 2000.

4         Další specifické požadavky

Pro přijetí do učebního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména

-          prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu,

-          prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin,

-          prognosticky závažnými chronickými nemocemi kůže a spojivek včetně onemocnění alergických,

-          prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických,

-          prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž,

-          prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy,

-          závažnými poruchami sluchu stěžujícími prostorovou orientaci,

-          prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny,

-          prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami zorného pole.

Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař.

 

4.1   Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně-vzdělávacím procesu z požadavků platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, technických předpisů a českých technických norem). Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem odborného výcviku. Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o rizicích možných ohrožení, jimž jsou žáci při teoretickém a praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto zdrojů rizik, mj. zdravotních rizik a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny, rizikovými faktory souvisejícími s mikroklimatickými podmínkami (tepelná zátěž organismu), apod.

Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy – zejména vyhláškou č. 108/2001 Sb., a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Je nutno se řídit nařízením vlády č. 378/2001 Sb.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zemědělský učební obor, je nezbytné věnovat pozornost ochraně a bezpečnosti práce, hygieně, protiepidemiologickým předpisům a veterinárním normám.

Poučení žáků o bezpečnosti, hygieně a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalostí musí být prokazatelné.

Nácvik a procvičování činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějšího předpisu) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se rozumí:

1.       Důkladné seznámení žáků s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s technologickými a pracovními postupy (zejména nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat; příloha 1)

2.       Používání strojního zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním předpisům.

3.       Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle vyhodnocených rizik pracovních činností.

4.       Seznámení žáků s vybranými kapitolami zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

5.       Dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované mistrem odborné výchovy v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb.

6.       Vykonávání stanoveného dozoru na pracovištích žáků, přičemž stupně dozoru jsou vymezeny následovně:

Práce pod dozorem – vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo při ohrožení zdraví.

Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje před zahájením práce pracoviště žáků a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností vedoucích pracovníků příslušného učňovského zařízení v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť.