PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

4153H Chovatel, chovatelské a zpracovatelské práce

Učební obor:

41-53-H/010 Chovatel koní a jezdec

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolvent získá po úspěšném ukončení studia v uvedeném učebním oboru znalosti a schopnosti potřebné k vykonávání středně složité a středně náročné práce v zemědělství se zaměřením na chov koní a jezdectví.

 

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Všeobecně vzdělávací složka profilu absolventa je charakterizována vědomostmi, dovednostmi a postoji přiměřenými rozumovým schopnostem a životním zkušenostem žáka.

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby absolvent

-          zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-          upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám,

-          dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat, předávat a interpretovat jak v obecné, tak i odborné oblasti,

-          chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-          byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací, porozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích, osvojil si odbornou terminologii potřebnou k výkonu svého povolání,

-          uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury, dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a brakovou literaturou, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-          byl seznámen s historickým a kulturním vývojem v českých zemích i ve světě, dovedl se orientovat v současném politickém dění,

-          cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-          chápal základní principy humanity a fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasizmu a intoleranci,

-          pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-          stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanizmem, slušností a lidskou solidaritou a dovedl se orientovat v mezilidských vztazích,

-          rozuměl základním matematickým pojmům, jejich vzájemným vztahům a závislostem, prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, rozvíjel logické myšlení při řešení konkrétních problémů ve své profesi i v běžných životních situacích

-          rozuměl základním principům přírodních jevů a zákonů a snažil se uplatnit získané poznatky v zájmu společnosti,

-          osvojil si a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují, zasazoval se o zlepšování životního prostředí a o jeho trvale udržitelný rozvoj,

-          uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy, získávat informace pomocí nových informačních technologií a pracovat s nimi,

-          orientoval se na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění,

-          znal zásady ochrany lidí a majetku za mimořádných situací

-          byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví,

-          byl poučen o škodlivém vlivu návykových látek a o jejich negativním vlivu na lidský organizmus v důsledku neodpovědného a nezdravého způsobu života,

-          měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí přenos získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

 

1.3   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Absolvent po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky

-          se orientuje v problematice chovu koní a jezdectví,

-          umí rozpoznat říji, připouštět i ošetřovat plemenné koně, zná zásady správného vedení porodu, umí ošetřovat klisny po porodu a hříbata po narození,

-          umí odchovávat hříbata, sledovat jejich růst a vývin měřením a vážením,

-          umí připravovat a upravovat krmiva, smyslově je posoudit, sestavit krmnou dávku a pást jednotlivé kategorie koní s ohledem na jejich využití,

-          zná zásady pro správné uskladnění krmiv,

-          umí odborně obsluhovat technická zařízení ve stájích,

-          umí udržovat a opravovat pomůcky a zařízení potřebná k ošetřování koní, výcviku a použití koní,

-          umí rozpoznat příznaky onemocnění, poskytnout první pomoc a podle pokynů veterináře provádět příslušná zooveterinární opatření,

-          zná a umí používat zásady výcviku mladých koní (umí připravovat pro pracovní využití sportovní, tažné a dostihové koně),

-          zná dostihový řád a orientuje se v pravidlech jezdeckého sportu,

-          ovládá jízdu na koni a se spřežením.

 

1.4   Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent učebního oboru chovatel koní a jezdec nachází uplatnění v zemědělských provozech zajišťujících chov a výcvik koní; v lesních závodech při přibližování dřeva, v podnicích s potažní dopravou (kočárové služby). Dále je schopen zajišťovat výcvik koní pod sedlem – sportovní a dostihové ježdění.

Uplatňuje se jako jezdec, cvičitel a trenér ve sportu, průvodce na koních při agroturistice, ve sportovních klubech a turistických jízdárnách, případně u jízdní policie.

Absolventi mohou dále pokračovat ve studiu příslušného studijního oboru nástavbového studia nebo mohou studovat i na jiných typech středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.