MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 23. června 2003, č. j. 21 726/2003-23 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

učebního oboru

41-53-H/010 (45-97-2/11) Chovatel koní a jezdec

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Matematika

3-4

Biologie

2-3

Práce s počítačem

2-3

Tělesná výchova

5-6

Ekonomika

2

Výživa a krmivářství

2

Základy chovu hospodářských zvířat

2-3

Základy pěstování rostlin

0-1

Chov koní

5-6

Teorie jízdy

3-4

Dostihový řád a provoz

2-3

Technická zařízení

1-2

Životospráva jezdce

1-2

Odborný výcvik

48-50

b) výběrové a volitelné

0-3

 

 

Celkem hodin týdně

99

B. Nepovinné

 

 

Poznámky:

1.       Rámcový učební plán je zpracován bez rozvržení do jednotlivých ročníků. Struktura vyučovacích předmětů a jejich celkové hodinové dotace jsou pro školu závazné. Škola si buď dopracuje tento učební plán, přičemž musí dodržet zásady uvedené v poznámkách, nebo může převzít doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.       Učební plán rozpracovaný do ročníků a učební osnovy předmětů základních, výběrových, volitelných, případně nepovinných dopracovaných ve škole ve standardním provedení, schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy, jsou nedílnou součástí povinné školní dokumentace.

3.       Při dopracování rámcového učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova a odborný výcvik do všech ročníků. Přitom musí být v dopracovaném učebním plánu zachován stanovený podíl všeobecného vzdělání, tj. minimálně 30 % za celé období přípravy.

4.       Při dopracování učebního plánu nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku menší než 28 a větší než 33 vyučovacích hodin. Vymezení týdenního počtu vyučovacích hodin se týká pouze dopracování učebního plánu a nevztahuje se na organizaci vyučování, např. týden teoretické a týden praktické výuky.

5.       Při dopracování učebního plánu a učebních osnov je třeba dbát na koordinaci učiva v rámci mezipředmětových vztahů, např. o vazbu mezi předměty biologie, základy chovu hospodářských zvířat, výživa a krmivářství, chov koní a odborný výcvik.

6.       Základní předměty (a) představují základ vzdělání učebního oboru, zahrnují předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) včetně stanovení jejich obsahu a rozsahu, které umožňuje směrovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, je v kompetenci vedení školy. Hodiny stanovené na výběrové a volitelné předměty lze využít k zařazení dalšího předmětu, např. rodinné nauky, nebo k posílení hodinové dotace odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů z kategorie základní předměty (a). O posílení hodinové dotace rozhoduje vedení školy.

7.       Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro střední odborná učiliště, vydaných v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura – č.j. 25 625/99-22 z 19. 7. 1999, cizí jazyk – č.j. 27 668/99-22 z 3. 9. 1999, občanská nauka – č.j. 18 396/2002 – 23 z 29. 4. 2002, matematika – č.j. 23 093/99-22 z 14. 6. 1999, tělesná výchova – č.j. 19 891/96-50 z 23. 5. 1996. V případě inovace výše uvedených osnov budou tyto osnovy automaticky nahrazeny novými.

8.       Vyučovací předmět práce s počítačem se vyučuje podle učební osnovy č.j. 13 567/2001-23 z 8. 3. 2001, vyučovací předmět ekonomika se vyučuje podle učební osnovy č.j. 22 065/99-23 z 1. 6. 1999. V případě inovace uvedených osnov budou tyto osnovy automaticky nahrazeny novými.

9.       Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. V rámci této úpravy nelze vypustit žádný základní vyučovací předmět a nesmí být překročen celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem. Ve schválených učebních osnovách může škola provádět úpravy vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace.

10.   V případě, že nelze zajistit výuku tělesné výchovy v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnout počet vyučovacích hodin tělesné výchovy v týdnu teoretické výuky pod 2 hodiny. Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o 1 hodinu týdně s tím, že tato hodina nebude započítána do součtu týdenních vyučovacích hodin.

11.   Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je plně v kompetenci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s platnými předpisy.

12.   Volba a zařazení nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy. K výuce nepovinných předmětů může škola využít schválené učební osnovy, které jsou vydány v samostatném souboru, nebo vlastní osnovy schválené ředitelem školy.

13.   Učivo ve všech třech ročnících je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije dle dále uvedené tabulky.

14.   Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

doporučený Učební plán

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Biologie

2

1

-

3

Práce s počítačem

1

1

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

6

Ekonomika

-

-

2

2

Výživa a krmivářství

1

1

-

2

Základy chovu hospodářských zvířat

2

-

-

2

Základy pěstování rostlin

1

-

-

1

Chov koní

-

2

3

5

Teorie jízdy

1

1,5

1,5

4

Dostihový řád a provoz

-

1

1

2

Technická zařízení

1

1

-

2

Životospráva jezdce

-

-

1

1

Odborný výcvik

15

16,5

16,5

48

b) výběrové a volitelné

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Počet hodin celkem

33

33

33

99

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.       Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k rámcovému učebnímu plánu. Pro další práci s doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k rámcovému učebnímu plánu.

2.       Tabulky „Přehled využití týdnů“ a „Přehled začlenění klíčových dovedností“ uvedené k rámcovému učebnímu plánu jsou platné i pro tento doporučený učební plán.

 

 

Učební plán

 

Dálkové studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet konzultačních hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

20

10

10

40

Cizí jazyk

10

10

10

30

Občanská nauka

10

10

-

20

Matematika

10

10

10

30

Biologie

10

10

-

20

Práce s počítačem

10

10

-

20

Ekonomika

-

-

20

20

Výživa a krmivářství

10

10

-

20

Základy chovu hospodářských zvířat

10

-

-

10

Základy pěstování rostlin

10

-

-

10

Chov koní

-

20

30

50

Teorie jízdy

10

-

20

30

Dostihový řád a provoz

-

10

10

20

Technická zařízení

10

10

-

20

Životospráva jezdce

-

10

10

20

Odborný výcvik

40

40

40

120

b) výběrové a volitelné

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Počet hodin celkem

160

160

160

480

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

Poznámky

1.       V dálkovém studiu se vyučuje podle platných učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin, které jsou uvedeny v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2.       Počty konzultačních hodin mohou být upraveny nejvýše o 10 % s tím, že úprava bude provedena rovnoměrně u všech předmětů v každém pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne o průběhu konzultací buď podle pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního cyklu, nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu.

3.       Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují zpravidla do větších vyučovacích celků (dní).

4.       V dálkovém studiu na konci každého pololetí žák skládá zkoušky ze všech předmětů, kterým se v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni může žák konat nejvýše 3 zkoušky.

5.       Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.