CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

41-53-H/011 (45-97-2/12) Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat, chovatelka laboratorních a kožešinových zvířat

 

1. Základní údaje:

- Délka přípravy: 3 roky

- Podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. třídy ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče

- Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška (výuční list)

- Poskytované vzdělání: střední odborné vzdělání

2. Stručný popis oboru:

- Obor připravuje pracovníky s kvalifikací pro činnosti související s chovem laboratorních a kožešinových zvířat, ošetřováním všech věkových a užitkových kategorií těchto druhů zvířat, pro obsluhu a údržbu technických zařízení, péči o zdraví, hygienou chovu a životním prostředí zvířat.

3. Zdravotní požadavky na uchazeče:

- Do uvedeného učebního oboru mohou být přijati jen uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně na podané přihlášce potvrdil lékař.

- Nedoporučuje se, aby se do tohoto oboru hlásili žáci s poruchami omezujícími funkci nosného a pohybového ústrojí, s chronickým a alergickým onemocněním, zejména s alergií na některá zvířata, prach, peří, roztoče, závažnými stavy znemožňující fyzickou námahu, nemocemi nervovými s většími poruchami pohybových funkcí a koordinace.

4. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce:

- Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

- Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem.

- Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

- V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, zvláště při vykonávání praktických cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipožárními předpisy a s technologickými postupy.

2. Používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům.

3. Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů.

4. Vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování VOZP a pracovní postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení.

Práce s dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

5. Zařazení absolventů:

- Po úspěšném absolvování 3. ročníku a vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven vykonávat povolání chovatel laboratorních a kožešinových zvířat.

6. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

- Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu. Absolventi mohou i na jiných typech středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.