MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo hospodářství

  dne 18. 6. 1996, č.j. 8801/96-74 s účinností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkemUČEBNÍ PLÁN


učebního oboru


41-53-H/011 (45-97-2/12) Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat

 

Denní studium:

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

1. Společensko-vědní

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

Cizí jazyk

2

2

2

Občanská nauka

1

1

1

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

Matematika

2

1

1

Biologie

1

1

-

3. Tělesná výchova

2

2

2

4. Odborné

 

 

 

Základy chovu zvířat

2

-

-

Chov kožešinových zvířat

-

2

3

Chov laboratorních zvířat

2

2

3

Etologie a prostředí zvířat

-

1,5

-

Ekonomika a organizace

-

-

1,5

5. Výběrové

2-4

1,5-3

1,5-3

Výživa a krmivářství

1

-

-

Práce s počítačem

2

1

-

Rodinná výchova

1

-

-

6. Odborný výcvik

15

17,5

17,5

Celkem

33

33

33

 

 

Poznámky:

1. Součástí předmětu biologie jsou zároveň základy ekologie.

2. Volbu výběrových odborných předmětů provádí vedení školy podle podmínek školy, požadavků regionu, trhu práce a podnikatelů. Praktickou část z výběrových odborných předmětů může ředitel SOU zařadit do obsahu odborného výcviku.

3. V kompetenci ředitele je upravit učební plán až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné vypustit žádný stanovený povinný předmět a nebude překročen stanovený týdenní počet hodin.

4. Obsah učiva jednotlivých předmětů mohou vyučující upravit až do 30% jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek tržního hospodářství a přizpůsobení obsahu učiva specifickým potřebám podnikatelských subjektů. V předmětu odborný výcvik je možné přesouvat učivo mezi ročníky v případech, že nepůjde o činnosti, které jsou zakázány mladistvým do 16 let po dobu přípravy na SOU. Zmíněné schvaluje ředitel SOU.

5. Počet hodin a struktura nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele SOU, který schvaluje i učební osnovy vypracované předmětovou komisí.

Tyto předměty lze zavést podle potřeby učebního oboru, regionu, podmínek školy, předpokladu a zájmu žáků.