PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

4154H Kovář, podkovář

Učební obor:

41-54-H/002 Kovář a podkovář

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Obor připravuje žáky pro kvalifikované provádění kovářských prací, a to zejména při výrobě a opravách zemědělského nářadí, strojů a zařízení. Naučí se při této činnosti využívat i metod svařování kovů plamenem a elektrickým obloukem. Získávají základní předpoklady pro podkování koní a ošetřování kopyt a paznehtů hospodářských zvířat. Po získání příslušné praxe mohou samostatně podnikat v oboru. Na základě úspěšně absolvovaného podkovářského kurzu mohou samostatně vykonávat také činnosti podkovářské.

 

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

Vzdělávání a výchova v učebním oboru směřují k tomu, aby absolventi

-         ovládali základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti,

-         komunikovali s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovávali obecně uznávaná pravidla slušného chování,

-         uvědomovali si svou identitu a lidská práva, dovedli je obhajovat a zároveň plnili své morální a zákonné povinnosti,

-         poznali jiné kultury a nacházeli ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování,

-         uznávali lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury za sobě rovné a ctili jejich práva,

-         rozuměli fungování demokracie a byli schopni aktivního občanského života,

-         využívali svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru i při politickém a etnickém rozhodování, hodnocení a jednání,

-         vyjadřovali se v mateřském jazyce věcně, jasně, srozumitelně a jazykově správně,

-         dovedli pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupovali k nim kriticky, uvědomovali si nutnost posouzení spolehlivosti informačních zdrojů,

-         samostatně pracovali s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali při řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě,

-         používali cizí jazyk jako prostředek komunikace ve společenském životě nebo pro potřeby svého povolání a k poznávání jiných kultur,

-         uměli používat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích,

-         rozuměli vztahu člověka a přírody, jednali ekologicky,

-         chápali význam umění pro člověka a dovedli si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty jak pro obohacování své osobnosti, tak i pro svou profesní činnost,

-         usilovali o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a o optimální stav své tělesné zdatnosti,

-         uměli chránit zdraví a věděli, jak si mají počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech.

 

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky:

-          ovládá odbornou terminologii typickou pro dané povolání a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů,

-          umí číst technické výkresy, výkresy polotovarů, schémata, pracovní návody a orientuje se v ostatní technické dokumentaci, je schopen pořizovat náčrty jednoduchých součástí a polotovarů,

-          si osvojil základní vědomosti o strojních součástech, mechanizmech a strojích používaných ve strojírenství,

-          má základní dovednosti v používání počítače,

-          zná základní druhy materiálů a polotovarů používaných ve strojírenství včetně jejich označování a vlastností důležitých pro jejich zpracování, umí zvolit a použít pomocné materiály, např. pro mazání, chlazení nástrojů apod.,

-          zná technologické možnosti a technologické postupy základních druhů obrábění, ručního zpracování, tváření, slévání a svařování a to včetně renovace součástí,

-          umí zvolit a upínat běžné nástroje, zvolit a seřídit upínací zařízení, bez poškození upínat obrobky, rozměřit a orýsovat polotovary a obrobky,

-          ovládá základní způsoby ručního (popř. i strojního) zpracování materiálů používaných ve strojírenství, umí provádět základní montážní práce,

-          umí provést kontrolu rozměrů, tvaru, vzájemné polohy ploch a jakosti povrchu za použití vhodných měřidel,

-          umí volit vhodné pracovní pomůcky, nářadí, nástroje a stroje a jejich pracovní podmínky, zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště, ošetřování a běžnou údržbu příslušného vybavení, strojů, nářadí a nástrojů,

-          si osvojil základní pracovní návyky pro výkon praktických činností v kovářských dílnách a opravárenských provozech, orientuje se v nových technologiích,

-          je informován o základních právech a povinnostech vyplývajících z postavení zaměstnance a o základní ekonomicko-organizační struktuře podniku,

-          si osvojil nejzákladnější právní a ekonomické principy související s drobným podnikáním, je informován o problematice související se založením firmy (živnosti),

-          zná a dodržuje požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce ve strojírenství, zejména pak při činnostech souvisejících s výkonem kovářských, opravářských a podkovářských prací, obecné zásady bezpečného chování, zásady požární prevence a zacházení s věcnými prostředky požární ochrany,

-          ovládá předpisy protipožární ochrany, dovede používat jednoduché hasební prostředky a obsluhovat hasicí přístroje,

-          zná a dodržuje zásady ochrany před účinky elektrického proudu a je schopen poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem,

-          uvědomuje si odpovědnost za výsledky své práce, je schopen dodržovat technologickou a pracovní kázeň a spolupracovat s ostatními pracovníky; v běžných pracovních problémech je schopen samostatného rozhodování,

-          uvědomuje si svoje schopnosti a z nich vyplývající možnosti uplatnění na trhu práce.

Při volném a zápustkovém kování výkovků a výlisků menší technologické složitosti a hmotnosti umí absolvent samostatně zvolit pracovní postup operace, zvolit druh kovářských nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel, připravit si pracoviště a pracovní pomůcky a upnout nářadí.

Umí připravit, seřídit a udržovat chod výhní, pecí a jiných zařízení pro ohřev polotovarů, umí v nich ohřívat polotovary na vhodnou (předepsanou, popř. samostatně zvolenou) kovací teplotu tak, aby nedošlo k nežádoucím změnám jejich struktury, umí odhadovat a měřit jejich teplotu. Se žhavými polotovary a výrobky umí ručně nebo pomocí jednoduchých zařízení manipulovat.

Je schopen vykonávat základní kovářské práce při ručním kování, ručně i strojně rovnat a ohýbat tlusté plechy, tyče a profily za studena i za tepla.

Po vykování (popř. překování) jednoduchých nástrojů a nářadí z materiálů nenáročných na tepelné zpracování umí realizovat jednoduchými prostředky jejich tepelné zpracování, k čemuž si umí připravit i potřebné lázně.

Na základě znalosti principů zemědělské výroby a jejích potřeb umí vykonávat činnosti související s opravami zemědělské techniky, s podkováním koní a úpravami paznehtů a to i v náročných terénních podmínkách a na odlehlých lokalitách. Umí svařovat elektrickým obloukem a plamenem a řezat kyslíkem v rozsahu základních kurzů ZK 111 W 01 a ZK 311 W 01. Je schopen řídit motorová vozidla skupiny T.

 

1.4   Klíčové dovednosti

Významnými klíčovými dovednostmi jsou z hlediska profesního uplatnění numerické aplikace, při jejichž řešení absolvent:

-          umí využívat získaných matematických poznatků k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situací z běžného života i z oblasti vlastní profese,

-          umí vytipovat měřitelné a vypočitatelné složky jednodušších reálných situací a zvolit běžné nebo profesně specifické kvantitativní metody vhodné pro jejich řešení,

-          umí správně provádět dílčí matematické operace používané při řešení konkrétní situace v profesní činnosti,

-          umí graficky znázorňovat jednodušší reálné situace tam, kde grafické znázornění napomáhá jejich kvantitativnímu řešení, rozumí grafickému znázornění jednodušší reálné situace a umí je využít v praxi,

-          umí třídit číselné údaje, posoudit jejich význam pro osobní život i povolání a přesně vést číselné záznamy,

-          rozumí běžným termínům kvantifikujícího charakteru v mluveném projevu.

Absolvent umí přiměřeně komunikovat v běžných profesních i životních situacích, tj.:

-          přiměřeně hovořit o běžných životních i pracovních tématech,

-          písemně se vyjadřovat a čitelně zpracovávat běžné písemné materiály v dané úpravě,

-          vysvětlovat a znázorňovat běžné záležitosti s ohledem na posluchače a ověřit si, zda jeho sdělení bylo pochopeno,

-          číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou jednodušších písemných materiálů a pracovních dokumentů.

Při řešení problémů a problémových situací z hlediska profesního a z hlediska schopnosti týmové práce je absolvent schopen:

-          samostatně řešit běžné pracovní problémy a za přímé podpory od zaměstnavatele (nadřízeného) adekvátně přistupovat k objasňování a odstraňování komplikovanější pracovní problematiky,

-          objasnit jednodušší mimopracovní i pracovní problém, využít za tímto účelem jednoduššího srozumitelného návodu a zvolit standardní řešení, které je vhodnou reakcí na problém.

Absolvent umí využívat základních zdrojů informací důležitých k jeho orientaci v pracovním i mimopracovním životě:

-          má přehled o základních zdrojích informací a umí k vyhledání běžně požadované informace využít vhodný informační zdroj,

-          umí získané informace zaznamenat a dále je využívat, např. přizpůsobit jim pracovní postup, výkon apod.

Absolvent umí pracovat uživatelským způsobem s osobním počítačem, zvládá jeho základní obsluhu (spuštění, přechod do textového editoru, základy práce v textovém editoru a obsluhu periferních zařízení potřebných k jeho činnosti), zná a dodržuje zásady prevence zdravotních rizik práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatření k ochraně zdraví.

 

1.5   Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru kovář a podkovář je v závislosti na obsahu přípravy připraven k výkonu analogického povolání při výrobě strojů a zařízení, jejich údržbě, při renovacích a hlavně pak v zemědělské výrobě při provádění opravárenských prací zemědělské techniky. Může také nalézt uplatnění v příbuzných povoláních, např. opravář zemědělských strojů, svářeč, zámečník, provozní zámečník apod.

Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru. Může také absolvovat podkovářských kurz a získat tak předpoklady k vykonávání podkovářských prací při podkování koní pro účely jezdecké, kočárové i tažné. Může provádět rovněž úpravy paznehtů skotu, ovcí, koz a prasat. Tyto pracovní činnosti se realizují ve specializovaných dílnách nebo prostřednictvím mobilních pracovišť.

 

1.6   Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.