MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 14. srpna 2003, čj. 24 051/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

41-54-H/002 (45-68-2) Kovář a podkovář


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Matematika

4

Fyzika

3

Práce s počítačem

1-2

Základy ekologie

1

Tělesná výchova 4)

4

Ekonomika

2

Technická dokumentace

2

Strojírenská technologie

2

Strojnictví

1

Technologie

6-7

Zemědělská výroba a mechanizace

3

Motorová vozidla

2

Podkovářství

2

Odborný výcvik

50

 

 

b) výběrové

-

 

 

Celkem hodin týdně

max. 99

 

 

B. Nepovinné 7)

 

 

Poznámky

1.       Vedení školy rozpracuje podle obecných pedagogických zásad, s přihlédnutím k žádoucím mezipředmětovým vazbám a s respektováním dále uvedených poznámek obecný učební plán do učebního plánu školy a tím určí zařazení předmětů v jednotlivých ročnících nebo využije doporučeného učebního plánu, který je uveden dále. Rozpracovaný učební plán, popř. využití doporučeného učebního plánu schválí ředitel školy; po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

2.       Nejvyšší počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku činí 33 hodiny; vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících.

3.       Žák zpravidla pokračuje ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil v základní škole.

4.       Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle platných učebních osnov pro tříleté učební obory středních odborných učilišť. V době teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v ročníku (lze překročit jejich maximum, uvedené v učebním plánu).

5.       Učební plán může škola v povinných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný povinný základní vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a poznámkou 2.

6.       V učebních osnovách může škola provést až 30 % obměnu učiva k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým požadavkům budoucích zaměstnavatelů. Přesuny pořadí učiva, zvláště odborného výcviku, lze provádět v souladu s pokyny uvedenými v charakteristice vzdělávacího programu.

7.       Zařazení a struktura nepovinných předmětů je v kompetenci ředitele školy. Učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů vypracuje škola (popř. převezme vhodné učební osnovy z jiných vzdělávacích programů), schválí je ředitel školy. Kromě dále uvedených lze nabídnout i jiné vhodné předměty. Žák se může přihlásit nejvíce do tří nepovinných vyučovacích předmětů, jsou-li jedním z nich sportovní hry. Příklady nepovinných předmětů: estetická výchova, konverzace v cizím jazyku, další živý jazyk, multikulturní soužití, cvičení z matematiky, cvičení z fyziky, sportovní hry, základy rodinné výchovy, člověk a prostředí, psychologie práce, výpočetní technika, technika administrativy, dopravní výchova, technická měření aj.

8.       Učivo všech vyučovacích předmětů je v učebních osnovách rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

9.       Škola organizuje v prvním až třetím ročníku týdenní lyžařský výcvikový kurz a sportovně turistický kurz. Celková doba trvání kurzů nesmí přesáhnout dva týdny za výše uvedené období. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT ČR k organizaci lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických kurzů.

10.   Závěrečné zkoušky se připravují a organizují podle platných právních předpisů.

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je vyučující povinen:

-         průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a hygieny práce,

-         soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí,

-         podle obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz je třeba klást na rozvoj elektroniky, výpočetní techniky, komplexní automatizace a mechanizace, zavádění nových materiálů a technologií apod.

 

 

doporučený Učební plán

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Fyzika

2

1

-

3

Práce s počítačem

-

1

-

1

Základy ekologie

1

-

-

1

Tělesná výchova 4)

2

1

1

4

Ekonomika

-

-

2

2

Technická dokumentace

2

-

-

2

Strojírenská technologie

2

-

-

2

Strojnictví

1

-

-

1

Technologie

1

3

3

7

Zemědělská výroba a mechanizace

-

2

1

3

Motorová vozidla

-

-

2

2

Podkovářství

-

1,5

0,5

2

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

b) výběrové a volitelné

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Počet hodin celkem

33

33

33

99

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.       Všeobecně vzdělávací vyučovací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro tříleté učební obory středních odborných učilišť; jsou vydány v samostatném souboru.

Jde o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura – čj. 25625/99-22 z 19. 7. 1999, cizí jazyk – čj. 27668/99-22 z 3. 9. 1999, občanská nauka – čj.18396/2002-23 z 29. 4. 2002, matematika – čj.23093/99-22 z 14. 6. 1999, fyzika – čj. 22734/02-23 z 15. 7. 2002, tělesná výchova – čj. 19891/96-50 z 23. 5. 1996. V případě inovace uvedených osnov budou školou automaticky nahrazeny novými.

2.       Vyučovací předmět práce s počítačem se vyučuje podle učební osnovy schválené MŠMT ČR, čj.13567/2001-23 z 8. 3. 2001, vyučovací předmět ekonomika se vyučuje podle učební osnovy čj. 24010/2000-23 z 24. 7. 2000.

3.       Škola může v odůvodněných případech (např. z důvodů nutnosti vytváření víceoborových tříd) provést přesuny hodinových dotací v jednotlivých ročnících u všeobecně vzdělávacích předmětů. Celkový počet vyučovacích hodin v jednotlivých předmětech musí být zachován. Předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka, matematika, tělesná výchova a odborný výcvik musí být zastoupeny ve všech ročnících.

4.       Meziročníkové přesuny učiva v teoretických předmětech je možno provádět se souhlasem ředitele středního odborného učiliště. Přesuny učiva v odborném výcviku lze provést pouze v případě, že nebude porušeno ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle níž je nutno respektovat zásady vztahující se k pracím zakázaným.