CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

41-55-H/003 (45-74-2) Opravář zemědělských strojů

 

Základní údaje

Délka přípravy : 3 roky

Učební obor je určen pro : hochy

Základní podmínky pro přijetí : úspěšné ukončení 8. nebo 9. ročníku základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy : závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání : střední vzdělání a odborná příprava pro výkon příslušných dělnických povolání

Stručný popis oboru

Opravování strojů a zařízení a jejich funkčních celků. Provádění demontáže, kontroly a oprav strojních částí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly po provedené opravě. Provádění základních ručních a strojních operací při rozpojování, spojování a opravách strojních částí a provádění jednoduchých elektrotechnických prací přímo souvisejících s opravou příslušného zařízení.

Zejména se jedná o energetické prostředky (traktory, nákladní automobily, samojízdné stroje) a pracovní stroje a zařízení používané v technologických procesech pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Při výběru do oboru z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy nosného a pohybového systému omezující dobrou pohybovou funkci a práce ve vynucených polohách, postižení dolních končetin, postižení horních končetin, omezující manuální zručnost. Dále vadí sklon k chorobám z nachlazení, chronická a alergická onemocnění kůže, zejména rukou, přecitlivělost na chemická, mechanická a biologická dráždidla, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest. Rovněž vadí onemocnění srdce, vleklé zánětlivé stavy, vady srdeční haemodynamicky významné, onemocnění zažívacího ústrojí, závažné vleklé stavy vyžadující trvalé dietní stravování, onemocnění uropoetického systému, chronické záněty močových cest, nephropatie s poruchou funkce ledvin. Také vadí nemoci nervové, zejména onemocnění provázená poruchami pohybových funkcí a koordinací, záchvatové stavy dekompenzované i subkompenzované, poruchy sluchu, recidivujíci a chronické otitidy a sinusitidy, poruchy zraku, nedosahuje - li centrální ostrost zraková alespoň jednoho oka 5/5 a J.č. 1 s případnou korekcí síly, poruchy barvocitu, chronické nebo alergické konjuktivitidy.

Poznámka : Obor není vhodný pro mladistvé se ZPS.

Do učebního oboru mohou být přijati pouze mladiství, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař. V případě ZPS v souladu se stanovisky PKSZ.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pří prácí a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečností a ochrany zdraví pří prácí, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečností a ochraně zdraví pří prácí vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí Směřovat od všeobecného ke konkrétnímu,t.j. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečností a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečností a ochraně zdraví pří prácí.

Nácvik a procvičování.činností, odpovídajících.pracím zakázaných mladistvím příslušným resortním seznamem , mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky·, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci se rozumí :

l. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečností a ochraně zdraví při práci, se protipožárními předpisy, a technologickými postupy
2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům
3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů
4. vykonávání dozoru.nad žáky odpovědným pracovníkem podle náročnosti činností

Uplatnění absolventů

Učební obor připravuje absolventy pro výkon dělnického povolání opravář zemědělských strojů a zařízení užívaných v zemědělství.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.