PROFIL ABSOLVENTA

 

41-55-H/003 (45-74-2) Opravář zemědělských strojůAbsolvent učebního oboru opravář zemědělských strojů umí se znalostí základů zemědělské výroby provádět technickou údržbu, seřizování a opravy traktorů, samojízdných strojů a mechanizačních prostředků používaných v technologických procesech pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat.

Umí provádět jednoduché renovace součástí, demontáže, výměny podskupin a částí strojů a zařízení. Umí svařovat elektrickým obloukem, plamenem a řezat kyslíkem, řídit motorová vozidla v rozsahu řidičského oprávnění skupiny C.

Zná obsluhu diagnostických přístrojů a zařízení a umí využívat výsledků diagnostických prohlídek ke zvyšování provozní spolehlivosti a hospodárnosti zemědělské techniky.

Absolvent se umí orientovat v základních vztazích své profese k životnímu prostředí a v zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy. Dovede své pracovní činnosti v rámci plnění úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení. Zná zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením.