MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo hospodářství
dne 6. srpna 1993 č.j. 714 054/93-74 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN

učebního oboru

41-55-H/003 (45-74-2) Opravář zemědělských strojů
 

Denní studium
Kategorie a název vyučovacího předmětu Značka učební osnovy Týdenní vyučovací hodiny v ročníku
1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
A. Všeobecně vzdělávací předměty 12 7 7 26
Český jazyk a literatura CJL 301 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 301 1 1 1 3
Matematika MAT 304 2 1 1 4
Fyzika FYZ 307 1 1 1 3
Základy ekologie ZEK 301 1 - - 1
Základy automatizace ZAA 301 1 - - 1
Tělesná výchova TEV 301 2 2 2 6
Cizí jazyk 2 - - 2
B. Odborné předměty 21 27 28 76
Ekonomika a organizace - - 2 2
Technické kreslení 2 - - 2
Strojírenská technologie 1,5 - - 1,5
Strojnictví 1,5 - - 1,5
Technologie 1 - - 1
Základy zemědělské výroby - 2 - 2
Zemědělské stroje a zařízení - 3 3 6
Technologie oprav - 2,5 2,5 5
Motorová vozidla - 2 3 5
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem 33 34 35 102
C. Nepovinné předměty


Poznámky :

1. V případě zájmu žáků o cizí jazyk doporučuje se pokračovat od 2. ročníku ve výuce nepovinného předmětu cizí jazyk.

2. Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o 1 hodinu týdně s tím, že tato hodina nebude považována za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

3. Nabídka a struktura nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci ředitele SOU, který také schvaluje jejich učební osnovy navržené předmětovými komisemi. Předměty je třeba volit podle profesionálních i osobních potřeb a zájmu žáků a regionálních potřeb, s přihlédnutím k personálním a materiálním podmínkám SOU. Doporučený počet hodin je 1 - 4 hodiny týdně.

4. Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí jako časová rezerva k opakování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod.

5. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.