CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1. Základní údaje

     Délka přípravy:                        2 roky

Učební obor je určen pro:         hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí:  přijímáni jsou uchazeči, kteří ukončili povinnou školní  docházku v základní škole v nižším než 9. ročníku nebo 9. ročník ukončili neúspěšně, zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy:       závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání:              odborná příprava pro výkon příslušného povolání

 

2. Stručný popis oboru

Práce s ručním a mechanizovaným nářadím při obnově lesa, výchově a ochraně lesních porostů, lesním semenářství a školkařství a přidružené lesní výrobě. Základní práce při ručním obrábění dřeva a ručním obrábění kovů.

 

3. Zdravotní požadavky

Pro přijetí do učebního oboru Lesní výroba se u uchazečů požaduje dobrý zdravotní stav. Vadí postižení omezující funkce nosného a pohybového systému, postižení páteře, skoliózy, stavy po operaci páteře, postižení dolních končetin, postižení horních končetin, zejména onemocnění omezující funkce velkých kloubů, chronická a alergická onemocnění kůže, ekzémy, přecitlivělost na chemická, mechanická a biologická dráždidla, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest, zejména přecitlivělost, choroby z nachlazení, polinózy, asthma bronchiale i v klidovém stavu, nemoci srdeční, vleklé zánětlivé stavy, poruchy rytmu, závažné chlopenní vady, vrozené vady srdeční, hypertenze, nemoci zažívacího ústrojí, závažné vleklé stavy vylučující fyzickou námahu, vyžadující dietní stravování, nemoci ledvin, vleklé a recidivující onemocnění ledvin a močových cest, záchvatové stavy jakéhokoliv původu, nemoci nervové, zejména onemocnění provázená poruchami pohybových funkcí a koordinací, nemoci sluchového aparátu, chronické nebo recividující otitidy a sinusitidy. Poruchy sluchu omezující prostorovou orientaci, poruchy zraku, není-li ostrost alespoň 5/10 oboustranně s případnou korekcí brýlemi, beze změn na očním pozadí.

Poznámka: U uchazečů je třeba posoudit jejich sklon k chorobám z nachlazení a revmatismu, jejich přizpůsobivost ke klimatickým změnám.

Do učebního poměru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a doporučil lékař. 

 

4. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajišťování bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci poučit.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušnou legislativou, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

-     důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

-     používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

-     používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů

-     vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem – vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem – osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

 

5. Zařazení absolventů

Učební obor připravuje na výkon vybraných dělnických činností v oblasti pěstování a ochrany lesů, případně přidružené lesní výroby.

 

6. Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, si mohou po úspěšném dokončení základní školy rozšířit odbornou kvalifikaci studiem tříletého učebního oboru nebo studijního oboru.