PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Absolvent učebního oboru si doplnil základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní (tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi), občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy a k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností.

Absolvent získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování.

Je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobody každého člověka.

Je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, vhodným způsobem mluvit s druhým člověkem. Ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde to situace vyžaduje.

Má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí i poskytnutí nezbytné první pomoci, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování. Dokáže uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích.

Absolvent se umí správně a samostatně orientovat na pracovišti, vykonává základní manuální práce s ručním i mechanizovaným nářadím při pěstování a ochraně lesa a přidružené lesní výrobě. Zná základní zásady péče o biologický materiál, se kterým pracuje. Umí základní práce při obrábění dřeva a kovů ručním nářadím.

Uvedené činnosti vykonává podle stanovených pracovních postupů a pokynů nadřízeného pracovníka. Pro vykonávanou činnost umí zvolit správný pracovní postup, potřebné nářadí a pracovní pomůcky.

Budoucí absolvent bude v průběhu přípravy vykonávat zejména ruční práce při sběru plodů a semen ze země a z nízkých stromů (použití žebříku) při ošetřování a expedici semen, při ruční přípravě půdy a pěstování sadebního materiálu v lesních školkách jako je např. síje semen, kypření a pletí, přihnojování kompostem a zavlažování, při zalesňování ploch sadbou, případně síjí (práce s ručním nářadím, motorovým jamkovačem, obsluha sázecího stroje apod.), při výchově a ochraně porostů (práce s ruční motorovou pilou v prořezávkách, práce s křovinořezem při ochraně kultur ožinováním a při odstraňování nežádoucích náletových dřevin apod., práce s ručním postřikovačem), při stavbě a údržbě oplocenek, plotů a mysliveckých zařízení (práce s ručním nářadím, ruční motorovou pilou, pásovým vytahovačem – tzv. „železným koněm“), při přidružené lesní výrobě – např. těžbě vánočních stromků, sklizni krmiv pro zvěř, drobné údržbě lesních komunikací (práce s ručním nářadím, ruční motorovou pilou a pásovým vytahovačem), práce spojené s péčí a údržbou používaného nářadí, pomůcek, mechanizovaného nářadí a malé mechanizace, práce spojené s péčí o životní prostředí ve školkařských provozech, např. péče o okrasnou zeleň, úklidové práce, údržba skladovacích a manipulačních ploch.