PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

4156H Mechanizátor lesní výroby

Učební obor:

41-56-H/001 Mechanizátor lesní výroby

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Obor připravuje žáky pro kvalifikované provádění prací v ochraně, zakládání a pěstování lesa, těžbě a soustřeďování dříví, druhování, manipulaci, dopravě a ochraně dříví. Žáci se naučí používat vhodné nářadí, nástroje a základní stroje pro ruční obrábění dřeva a kovu, zakládání, pěstování a ochranu lesa, těžbu dříví, včetně výroby sortimentů, soustřeďování a dopravu dříví, výrobu řeziva, stavbu lesnických a mysliveckých zařízení. Po získání příslušné praxe mohou samostatně podnikat.

 

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Vzdělávání a výchova v učebním oboru směřují k tomu, aby absolventi:

-          ovládali základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti,

-          komunikovali s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovávali obecně uznávaná pravidla slušného chování,

-          uvědomovali si svou identitu a lidská práva, dovedli je obhajovat a zároveň plnili své morální a zákonné povinnosti,

-          poznali jiné kultury a nacházeli ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování,

-          uznávali lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury za sobě rovné a ctili jejich práva,

-          rozuměli fungování demokracie a byli schopni aktivního občanského života,

-          využívali svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru i při politickém a etickém rozhodování, hodnocení a jednání,

-          vyjadřovali se v českém jazyce věcně, jasně, srozumitelně a jazykově správně,

-          dovedli pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupovali k nim kriticky, uvědomovali si nutnost posouzení spolehlivosti informačních zdrojů,

-          samostatně pracovali s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě,

-          používali cizí jazyk jako prostředek komunikace ve společenském životě nebo pro potřeby svého povolání a k poznávání jiných kultur,

-          uměli používat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích,

-          rozuměli vztahu člověka a přírody, jednali ekologicky,

-          chápali význam umění pro člověka a dovedli si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty jak pro obohacování své osobnosti, tak i pro svou profesní činnost,

-          usilovali o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a o optimální stav své tělesné zdatnosti,

-          uměli chránit zdraví a věděli, jak si mají počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech.

 

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolventi po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky:

-          ovládají odbornou terminologii typickou pro dané povolání a jsou schopni využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů,

-          umí číst technické výkresy, výkresy polotovarů, schémata, pracovní návody, lesnické mapy, technologické karty a orientují se v ostatní technické dokumentaci, jsou schopni pořizovat náčrty jednoduchých součástí a polotovarů,

-          si osvojili základní vědomosti o strojních součástech, mechanizmech a strojích používaných v lesnictví,

-          mají základní znalosti v používání počítače,

-          znají základní pracovní postupy při zakládání, pěstování, ochraně a obnově lesa,

-          znají základní pracovní postupy při těžbě, soustřeďování a dopravě dříví, jeho manipulaci a ošetření při skladování,

-          ovládají základní způsoby ručního i strojního zpracování dřeva pro potřeby lesního hospodářství,

-          umí provést kontrolu rozměrů, tvaru, vzájemné polohy ploch a jakosti povrchu za použití vhodných měřidel,

-          znají a umí rozeznat základní dřeviny,

-          znají a umí rozeznat vady dříví pro jeho kvalitativní zařazení, umí měřit jeho rozměry,

-          umí odhadovat vzdálenosti, sklon a stav terénu, umí se v lesním prostředí orientovat a pohybovat, umí posoudit klimatické vlivy na pracovní činnost,

-          umí posoudit vliv nesprávně zvolených pracovních postupů na lesní prostředí a dříví,

-          umí volit vhodné pracovní pomůcky, nářadí, nástroje a stroje a jejich pracovní podmínky,

-          zvládají přípravu a organizaci svého pracoviště, ošetřování a běžnou údržbu příslušného vybavení, strojů, nářadí a nástrojů,

-          si osvojili základní pracovní návyky pro výkon praktických činností v lesním hospodářství a v přidružené dřevařské výrobě, orientují se v nových technologiích,

-          jsou informováni o základních právech a povinnostech vyplývajících z postavení zaměstnance a o základní ekonomicko-organizační struktuře podniku,

-          si osvojili nejzákladnější právní a ekonomické principy související s drobným podnikáním, jsou informováni o problematice související se založením firmy (živnosti),

-          znají a dodržují požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce v lesním hospodářství, zejména pak při činnostech souvisejících s výkonem prací při zakládání, výchově, ochraně a obnově lesa, manipulaci, ochraně a dopravě dříví, obecné zásady bezpečného chování, zásady požární prevence a zacházení s věcnými prostředky požární ochrany,

-          ovládají předpisy protipožární ochrany, dovedou používat jednoduché hasební prostředky a obsluhovat hasicí přístroje,

-          znají a dodržují zásady ochrany před účinky elektrického proudu a jsou schopni poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem,

-          uvědomují si odpovědnost za výsledky své práce, jsou schopni dodržovat technologickou a pracovní kázeň a spolupracovat s ostatními pracovníky; v běžných pracovních problémech jsou schopni samostatného rozhodování,

-          uvědomují si svoje schopnosti a z nich vyplývající možnosti uplatnění na trhu práce,

-          ovládají řízení motorových vozidel skupiny T a to i v náročných podmínkách lesního hospodářství.

 

1.4   Klíčové dovednosti

Významnými klíčovými dovednostmi jsou z hlediska profesního uplatnění numerické aplikace, při jejichž řešení absolventi:

-          umí využívat získaných matematických poznatků k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situací z běžného života i z oblasti vlastní profese,

-          umí vytipovat měřitelné a vypočitatelné složky jednodušších reálných situací a zvolit běžné nebo profesně specifické kvantitativní metody vhodné pro jejich řešení,

-          umí správně provádět dílčí matematické operace používané při řešení konkrétní situace v profesní činnosti,

-          umí graficky znázorňovat jednodušší reálné situace tam, kde grafické znázornění napomáhá jejich kvantitativnímu řešení, rozumí grafickému znázornění jednodušší reálné situace a umí je využít v praxi,

-          umí třídit číselné údaje, posoudit jejich význam pro osobní život i povolání a přesně vést číselné záznamy,

-          rozumí běžným termínům kvantifikujícího charakteru v mluveném projevu.

Absolventi umí přiměřeně komunikovat v běžných profesních i životních situacích, tj.:

-          přiměřeně hovořit o běžných životních i pracovních tématech,

-          písemně se vyjadřovat a čitelně zpracovávat běžné písemné materiály v dané úpravě,

-          vysvětlovat a znázorňovat běžné záležitosti s ohledem na posluchače a ověřit si, zda jeho sdělení bylo pochopeno,

-          číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou jednodušších písemných materiálů a pracovních dokumentů.

Při řešení problémů a problémových situací z hlediska profesního a z hlediska schopnosti týmové práce jsou absolventi schopni:

-          samostatně řešit běžné pracovní problémy a za přímé podpory od zaměstnavatele (nadřízeného) adekvátně přistupovat k objasňování a odstraňování komplikovanější pracovní problematiky,

-          objasnit jednodušší mimopracovní i pracovní problém, využít za tímto účelem jednoduššího srozumitelného návodu a zvolit standardní řešení, které je vhodnou reakcí na problém.

Absolventi umí využívat základních zdrojů informací důležitých k jejich orientaci v pracovním i mimopracovním životě:

-          mají přehled o základních zdrojích informací a umí k vyhledání běžně požadované informace využít vhodný informační zdroj,

-          umí získané informace zaznamenat a dále je využívat, např. přizpůsobit jim pracovní postup, výkon apod.

Absolventi umí pracovat uživatelským způsobem s osobním počítačem, zvládají jeho základní obsluhu (spuštění, přechod do textového editoru, základy práce v textovém editoru a obsluhu periferních zařízení potřebných k jeho činnosti), znají a dodržují zásady prevence zdravotních rizik při práci na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatření k ochraně zdraví.

 

1.5   Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi učebního oboru mechanizátor lesní výroby se uplatní zejména při vykonávání odborných prací v lesním hospodářství a na pracovištích obdobného charakteru - zakládání, pěstování, ochrana a obnova lesa, těžba, druhování, manipulace a soustřeďování dříví, sběr semen ze stojících stromů. Jsou schopni kvalifikované práce na manipulačních skladech pilařských provozů, v dopravě dřeva a při ošetřování mimolesní zeleně. Mohou se také uplatnit ve výrobě i montáži lehkých dřevostaveb, speciálních dřevěných konstrukcí a prvků zahradní architektury, při stavbě srubů aj.

Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek mohou samostatně podnikat v oboru.

 

1.6   Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.