MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 30
. 6. 2004, čj. 22 242/2004-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Učebního oboru

41-56-H/001 Mechanizátor lesní výroby

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Matematika

4

Fyzika

3

Práce s počítačem

2

Základy ekologie

1

Tělesná výchova 11)

4

Ekonomika

2

Strojnictví

2

Technologie

6

Nauka o lese

2

Motorová vozidla

2

Odborný výcvik

50

 

 

b) výběrové a volitelné

max. 6

 

 

Celkem hodin týdně

max. 99

 

 

B. Nepovinné 13)

 

Poznámky

1.       Obecný učební plán je zpracován bez rozvržení do jednotlivých ročníků. Struktura vyučovacích předmětů a jejich celkové týdenní hodinové dotace jsou pro školu závazné. Škola si buď dopracuje obecný učební plán, přičemž musí dodržet obecné pedagogické zásady a zásady uvedené v poznámkách, nebo využije doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.       Učební plán rozpracovaný do ročníků, popř. využití doporučeného učebního plánu, a rozpracované učební osnovy všech vyučovacích předmětů jsou po schválení ředitelem školy nedílnou součástí povinné školní dokumentace.

3.       Při dopracování obecného učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, technologie a odborný výcvik do všech ročníků. Přitom musí být v dopracovaném učebním plánu zachován stanovený podíl všeobecného vzdělání, tj. minimálně 30 % za celé období přípravy.

4.       Při dopracování učebního plánu nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku menší než 28 a větší než 33 týdenních vyučovacích hodin. Vymezení týdenního počtu vyučovacích hodin se týká pouze dopracování učebního plánu a nevztahuje se na organizaci vyučování, např. týden teoretické a týden praktické výuky.

5.       Při dopracování učebního plánu a učebních osnov je třeba dbát na koordinaci učiva v rámci mezipředmětových vztahů, např. o vazbu mezi předměty technologie, nauka o lese a odborný výcvik.

6.       Základní vyučovací předměty (a) představují základ vzdělání učebního oboru a zahrnují jak předměty všeobecně vzdělávací, tak odborné. Zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) včetně stanovení jejich obsahu a rozsahu umožňuje směrovat přípravu žáků do určité profesní oblasti a je v kompetenci vedení školy. Hodiny stanovené na výběrové a volitelné předměty lze využít k zařazení dalšího předmětu (např. semenářství, pilařské výroby, elektrotechniky aj.) nebo k posílení hodinové dotace odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů z kategorie základní předměty (a). O posílení hodinové dotace rozhoduje vedení školy.

7.       Všeobecně vzdělávací předměty, práce s počítačem a ekonomika, jejichž učební osnovy nejsou součástí těchto učebních dokumentů, se vyučují podle platných učebních osnov pro střední odborná učiliště schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (platné učební osnovy těchto předmětů jsou umístěny na internetových stránkách www.nuov.cz nebo je lze objednat v NÚOV). Ředitel školy má povinnost je nahrazovat podle jejich aktualizace.

8.       Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě nelze vypustit žádný základní vyučovací předmět a nesmí být překročen celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

9.       Obsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující se souhlasem ředitele školy upravit až do 30 % rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky, podmínek vstupu do evropských struktur a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

10.   V případě, že nelze zajistit výuku tělesné výchovy v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnout počet vyučovacích hodin tělesné výchovy v týdnu teoretické výuky pod 2 hodiny. Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o 1 hodinu týdně s tím, že tato hodina nebude započítána do součtu týdenních vyučovacích hodin. Hodiny tělesné výchovy zařazené do týdnů odborného výcviku se nezapočítávají do celkového počtu týdenních hodin v ročníku.

11.   Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je plně v kompetenci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s platnými předpisy.

12.   Volba a zařazení nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy. K výuce nepovinných předmětů může škola využít schválené učební osnovy z jiných vzdělávacích programů nebo vlastní osnovy schválené ředitelem školy. Žák se může přihlásit nejvýše do tří nepovinných předmětů, jsou-li jedním z nich sportovní hry.

13.   Učivo ve všech třech ročnících je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

14.   Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

V souladu s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je vyučující povinen:

-          průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygieny práce,

-          soustavně se zaměřovat na důkladnou výchovu žáků k ochraně životního prostředí,

-          podle obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky.

 

DOPORUČENÝ Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Fyzika

2

1

-

3

Práce s počítačem

1

1

-

2

Základy ekologie

1

-

-

1

Tělesná výchova

2

1

1

4

Ekonomika

-

-

2

2

Strojnictví

1

1

-

2

Technologie

1

2

3

6

Nauka o lese

1

1

-

2

Motorová vozidla

0-2

0-2

-

2

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

Celkem povinné základní

31-33

30,5-32,5

29,5

 

b/ výběrové a volitelné

 

 

 

 

Myslivost

0-1

0-2

-

0-2

Mechanizace v lesním hospodářství

-

0-2

0-2

0-2

Přidružená výroba

0-1

0-2

0-2

0-2

Speciální technologie

-

0-2,5

0-2,5

0-2,5

Počet hodin celkem

33

33

33

99

B. Nepovinné

 

 

 

 

Poznámky

1.       Doporučený učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k obecnému učebnímu plánu. Pro další práci s doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k obecnému učebnímu plánu.

2.       Tabulky „Přehled využití týdnů“ a „Přehled začlenění klíčových dovedností“ uvedené k obecnému učebnímu plánu jsou platné i pro doporučený učební plán.

 

 

UČEBNÍ PLÁN

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet konzultačních hodin
v ročníku
Celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

10

10

10

30

Cizí jazyk

10

10

10

30

Občanská nauka

20

-

-

20

Matematika

20

10

10

40

Fyzika

20

10

-

30

Práce s počítačem

10

20

-

30

Základy ekologie

10

-

-

10

Ekonomika

-

-

20

20

Strojnictví

10

-

-

10

Technologie

10

30

30

70

Nauka o lese

10

10

-

20

Odborný výcvik

20

40

40

100

b) výběrové a volitelné

10

10

30

50

 

 

 

 

 

Počet hodin celkem

160

150

150

460

B. Nepovinné

 

 

 

 

Poznámky

1.       V dálkovém studiu se vyučuje podle platných učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin, které jsou uvedeny v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2.       Počty konzultačních hodin mohou být upraveny nejvýše o 10 % s tím, že úprava bude provedena rovnoměrně u všech předmětů v každém pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne o průběhu konzultací buď podle pravidelného týdenního či čtrnáctidenního cyklu, nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu.

3.       Škola může zvýšit počty konzultačních hodin k posílení hodinové dotace všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů ve 2. a 3. ročníku v souladu s vyhláškou až do výše horní hranice 160 konzultačních hodin.

4.       Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují zpravidla do větších vyučovacích celků (dní).

5.       V dálkovém studiu na konci každého pololetí žák skládá zkoušky ze všech předmětů, kterým se v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni může žák konat nejvýše 3 zkoušky.

6.       Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.