PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

4157H Zpracovatel dřeva

Učební obor:

41-57-H/001 Zpracovatel dřeva

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Obor připravuje žáky pro kvalifikované provádění odborných prací na lesních manipulačních skladech a v oblasti dřevozpracující výroby – v pilařských, truhlářských, stavebně truhlářských a tesařských provozech. Žáci se naučí používat vhodné nářadí a základní stroje a zařízení pro zpracování dřeva a dřevařských polotovarů. Získávají potřebné vědomosti a dovednosti pro výrobu výrobků dřevozpracující výroby.

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-          zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-          upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám,

-          dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat, předávat a interpretovat jak v obecné, tak i odborné oblasti,

-          chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v českém jazyce,

-          byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací, porozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích, osvojil si odbornou terminologii potřebnou k výkonu svého povolání,

-          uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v literárních druzích a žánrech, dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a brakovou literaturou, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-          byl seznámen s historickým a kulturním vývojem v českých zemích i ve světě, dovedl se orientovat v současném politickém dění,

-          cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-          chápal základní principy humanity a fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasizmu a intoleranci,

-          pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-          stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanizmem, slušností a lidskou solidaritou a dovedl se orientovat v mezilidských vztazích,

-          rozuměl základním matematickým pojmům, jejich vzájemným vztahům a závislostem, prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, rozvíjel logické myšlení při řešení konkrétních problémů ve své profesi i v běžných životních situacích,

-          rozuměl základním principům přírodních jevů a zákonů a snažil se uplatnit získané poznatky v zájmu společnosti,

-          osvojil si a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují, zasazoval se o zlepšování životního prostředí a o jeho udržitelný rozvoj,

-          uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy,

-          pracoval na uživatelské úrovni s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, využíval tyto prostředky k práci s informacemi,

-          orientoval se na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění,

-          znal zásady ochrany lidí a majetku za mimořádných situací,

-          byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví,

-          byl poučen o škodlivém vlivu návykových látek a o jejich negativním vlivu na lidský organizmus v důsledku neodpovědného a nezdravého způsobu života,

-          měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí přenos získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

 

1.2   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky:

-          ovládá odbornou terminologii typickou pro dané povolání a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů,

-          umí číst a zhotovovat technické výkresy jednoduchých výrobků nebo jejich částí, čte schémata, pracovní návody, orientuje se v technické dokumentaci, je schopen pořizovat jednoduché náčrty,

-          umí pracovat se specifickým aplikačním programovým vybavením používaným v profesní oblasti,

-          zná základní a pomocné materiály používané při zhotovení výrobků dřevozpracující výroby, jejich označování, vlastnosti a možnosti použití, zná základní truhlářské a tesařské spoje a spojovací prostředky, jejich funkci, umí je správně vyrobit nebo použít, v některých případech provést opravu,

-          si osvojil základní vědomosti o strojních součástech, mechanizmech a strojích a zařízeních používaných v dřevozpracující výrobě,

-          umí zvolit a upínat běžné nástroje, zvolit a seřídit upínací zařízení, bez poškození upínat obrobky, rozměřit a orýsovat polotovary a obrobky,

-          ovládá základní způsoby ručního i strojního zpracování materiálů používaných v dřevozpracující výrobě, umí provádět základní montážní práce,

-          umí provést kontrolu rozměrů, tvaru, vzájemné polohy ploch a jakosti povrchu za použití vhodných měřidel,

-          umí volit vhodné pracovní pomůcky, nářadí, nástroje a stroje a zařízení a jejich pracovní podmínky, zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště, ošetřování a běžnou údržbu příslušného vybavení, nářadí, nástrojů a strojů a zařízení,

-          umí volit vhodné, používat a přesně dodržovat stanovené technologické postupy výroby výrobků dřevozpracující výroby nebo jejich varianty,

-          dodržuje závazné pracovní postupy výroby sestavené pro jednotlivá pracoviště,

-          si osvojil základní pracovní návyky pro výkon praktických činností v dílnách dřevozpracující výroby a orientuje se v nových technologiích,

-          zná a dodržuje požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce v dřevozpracujících provozech, zejména pak při činnostech souvisejících s výkonem pilařských, truhlářských, stavebně truhlářských a tesařských prací, obecné zásady bezpečného chování, zásady požární prevence a zacházení s věcnými prostředky požární ochrany,

-          ovládá předpisy protipožární ochrany, dovede používat jednoduché hasební prostředky a obsluhovat hasicí přístroje,

-          zná a dodržuje zásady ochrany před účinky elektrického proudu a je schopen poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem,

-          je informován o základních právech a povinnostech vyplývajících z postavení zaměstnance a o základní ekonomicko-organizační struktuře podniku,

-          si osvojil nejzákladnější právní a ekonomické principy související s drobným podnikáním, je informován o problematice související se založením firmy (živnosti),

-          uvědomuje si odpovědnost za výsledky své práce, je schopen dodržovat technologickou a pracovní kázeň a spolupracovat s ostatními pracovníky; v běžných pracovních problémech je schopen samostatného rozhodování,

-          uvědomuje si svoje schopnosti a z nich vyplývající možnosti uplatnění na trhu práce.

 

1.3   Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru zpracovatel dřeva se uplatní zejména při vykonávání odborných prací na lesních manipulačních skladech a v oblasti dřevozpracující výroby - v pilařských provozech, truhlářských, stavebně truhlářských a tesařských provozech. Může se také uplatnit ve výrobě i montáži lehkých dřevostaveb, speciálních dřevěných konstrukcí a prvků zahradní architektury, ve výrobě domácích i hospodářských potřeb, ve výrobě podlahovin, obalů aj. Absolventi rovněž nacházejí uplatnění v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků a v oblasti obchodování a logistiky.

Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.

 

1.4   Možnosti dalšího vzdělávání absolventa

Absolvent, který úspěšně vykoná závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.