MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne
6. srpna 2004, čj. 24 155/2004-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Učebního oboru

41-57-H/001 Zpracovatel dřeva

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Matematika

5 – 6

Fyzika

3 – 4

Základy ekologie

1

Tělesná výchova

4

Informační a komunikační technologie

2 – 3

Ekonomika

2

Technické kreslení

2 - 4

Materiály

2

Strojnictví

2

Výrobní zařízení

2 – 4

Technologie

5 – 8

Odborný výcvik

50

b) výběrové a volitelné

2 – 3

 

 

Celkem hodin týdně

max. 99

 

 

B. Nepovinné

 

Poznámky

1.       Obecný učební plán je zpracován bez rozvržení do jednotlivých ročníků. Struktura vyučovacích předmětů a jejich celkové hodinové dotace jsou pro školu závazné. Škola si buď dopracuje tento učební plán, přičemž musí dodržet zásady uvedené v poznámkách, nebo si může převzít doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.       Učební plán rozpracovaný do ročníků a učební osnovy předmětů základních, výběrových, volitelných, případně nepovinných dopracovaných ve škole ve standardním provedení, schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy jsou nedílnou součástí povinné školní dokumentace.

3.       Při dopracování učebního plánu (rámcového) je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, technologie, a odborný výcvik do všech ročníků. Přitom musí být v dopracovaném učebním plánu zachován stanovený podíl všeobecného vzdělání, tj. minimálně 30 % za celé období přípravy.

4.       Při dopracování učebního plánu nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku menší než 28 a větší než 33 vyučovacích hodin. Vymezení týdenního počtu vyučovacích hodin se týká pouze dopracování učebního plánu a nevztahuje se na organizaci vyučování, např. týden teoretické a týden praktické výuky.

5.       Při dopracování učebního plánu a učebních osnov je třeba dbát na koordinaci učiva v rámci mezipředmětových vztahů, např. o vazbu mezi předměty technologie, materiály, výrobní zařízení, technická dokumentace a odborný výcvik.

6.       Základní předměty (a) představují základ vzdělání učebního oboru, zahrnují předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) včetně stanovení jejich obsahu a rozsahu, které umožňuje směrovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, je v kompetenci vedení školy. Hodiny stanovené pro výběrové a volitelné předměty lze využít k zařazení dalšího předmětu nebo k posílení hodinové dotace odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů z kategorie základní předměty (a). O posílení hodinové dotace rozhoduje vedení školy.

7.       Všeobecně vzdělávací předměty, informační a komunikační technologie a ekonomika, jejichž učební osnovy nejsou součástí těchto učebních dokumentů, se vyučují podle platných učebních osnov pro střední odborná učiliště schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (platné učební osnovy těchto předmětů jsou umístěny na internetových stránkách www.nuov.cz nebo je lze objednat v NÚOV). Ředitel školy má povinnost je nahrazovat podle jejich aktualizace.

8.       Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. V rámci této úpravy nelze vypustit žádný základní vyučovací předmět a nesmí být překročen celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

9.       Obsah učiva jednotlivých odborných vyučovacích předmětů může vyučující se souhlasem ředitele upravit až do 30 % rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

10.   V případě, že nelze zajistit výuku tělesné výchovy v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnout počet vyučovacích hodin tělesné výchovy v týdnu teoretické výuky pod 2 hodiny. Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o 1 hodinu týdně s tím, že tato hodina nebude započítána do součtu týdenních vyučovacích hodin.

11.   Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je plně v kompetenci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s platnými předpisy.

12.   Volba a zařazení nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy. K výuce nepovinných předmětů může škola využít schválené učební osnovy, které jsou vydány v samostatném souboru, nebo vlastní osnovy schválené ředitelem školy.

13.   Učivo ve všech třech ročnících je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije dle dále uvedené tabulky.

14.   Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

DOPORUČENÝ Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Fyzika

2

1

-

3

Základy ekologie

-

1

-

1

Tělesná výchova

2

1

1

4

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

-

-

2

2

Technické kreslení

1

1

-

2

Materiály

2

-

-

2

Strojnictví

1

1

-

2

Výrobní zařízení

-

1,5

1,5

3

Technologie

2

2

2

6

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

b) výběrové a volitelné

-

-

2

2

 

 

 

 

 

Počet hodin celkem

33

33

33

99

B. Nepovinné

 

 

 

 

Poznámky:

1.       Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k obecnému učebnímu plánu. Pro další práci s doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k rámcově zpracovanému učebnímu plánu.

2.       Tabulky „Přehled využití týdnů“ a „Přehled začlenění klíčových dovedností“ uvedené k rámcově zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro tento doporučený učební plán.

 

 

UČEBNÍ PLÁN

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet konzultačních hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

10

10

10

30

Cizí jazyk

10

10

10

30

Občanská nauka

20

 

 

20

Matematika

20

10

10

40

Fyzika

20

10

-

30

Základy ekologie

10

-

-

10

Informační a komunikační technologie

-

20

-

20

Ekonomika

-

-

20

20

Technické kreslení

10

10

 

20

Materiály

10

10

-

20

Strojnictví

10

-

-

10

Výrobní zařízení

-

-

20

20

Technologie

20

30

30

80

Odborný výcvik

20

40

40

100

b) výběrové a volitelné

-

-

10

10

 

 

 

 

 

Počet hodin celkem

160

150

150

460

B. Nepovinné

 

 

 

 

Poznámky

1.       Škola dopracuje učební plán pro dálkové studium obdobným způsobem jako učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že škola může zvýšit počty konzultačních hodin k posílení hodinové dotace všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů v každém ročníku v souladu s vyhláškou až do výše horní hranice 160 konzultačních hodin.

2.       V dálkovém studiu se vyučuje podle platných učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin, které jsou uvedeny v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

3.       Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují zpravidla do větších vyučovacích celků (dní).

4.       V dálkovém studiu na konci každého pololetí žák skládá zkoušky ze všech předmětů, kterým se v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni může žák konat nejvýše 3 zkoušky.

5.       Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.