CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Vstupní předpoklady žáků:               Do prvního ročníku studijního oboru 43 – 41 – M/001 (43-30-6) Veterinární prevence se přijímají žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku. Kritéria přijetí a další podmínky přijímacího řízení stanoví ředitel školy.

Délka vzdělávacího programu a forma studia: čtyřleté denní studium

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu:

            Studijní obor Veterinární prevence je konkrétní formou organizace všeobecného a odborného vzdělávání mládeže ve středních veterinárních školách, které poskytují absolventům úplné střední odborné vzdělání. Studium oboru Veterinární prevence připravuje žáky na činnost středních technickohospodářských pracovníků v oblasti veterinární péče o zdraví a užitkovost zvířat, hygienu surovin a potravin živočišného původu, v oblasti ochrany státního území před zavlečením a šířením nákaz; v zoologických zahradách v oblasti chovu a péče o zdraví exotických zvířat, v oblastech s tím souvisejících a na úseku reprodukce zvířat. Jedná se obvykle o komplex veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů, které absolventi vykonávají samostatně, případně podle pokynů  nebo pod přímým vedením veterinárního lékaře. Studium připravuje žáky i na náročnější činnost v oborech, které v podmínkách vědeckotechnického pokroku a rozvoje výroby mohou přecházet do náplně práce veterinárních techniků. Všeobecné vzdělání a široký základ odborného vzdělání umožňují žádoucí pracovní adaptabilitu a mobilitu absolventů při volbě a výkonu povolání a dalšího vzdělávání. Výchova a vzdělávání ve studijním oboru připravuje žáky i na studium na vysokých školách i pro jiné formy celoživotního vzdělávání.

            Ve studijním oboru je všestranný rozvoj osobnosti žáků uskutečňován cílevědomě a v souladu s výchovou a vzděláváním v návaznosti na základní školu a na životní zkušenosti žáků. Při plnění stanovených výchovně vzdělávacích cílů rozvíjí škola na vědeckém základě tvořivě a iniciativně všeobecné a odborné teoretické i praktické vzdělání, mravní a estetickou výchovu žáků.

            Cíle všestranné výchovy a vzdělávání plní škola ve výchovně vzdělávacím procesu v obsahu vzdělávání, které je společné pro střední odborné školy. Obsah odborného  vzdělávání prohlubuje poznávání přírodních a společenských podmínek. Učí nacházet možnosti optimálního řešení při uskutečňování opatření vedoucích ke zvýšení kvality a účinnosti veterinární péče o zvířata, veterinárního zabezpečení potravin a surovin živočišného původu; nezbytným prvkem vzdělávání je problematika péče o životní prostředí. Spojení všeobecného a odborného vzdělání umožňuje škole připravit kvalifikované odborníky, schopné samostatně pracovat a soustavně se vzdělávat.

            Skupina všeobecně vzdělávacích předmětů spolu s částí učiva některých odborných předmětů, (zejména biologie, chemie a podobně) tvoří více než 45% studijní doby a je tak zárukou dosažení třetí úrovně vzdělávání.

Charakteristika obsahových složek

            Obsah vzdělávání v tomto studijním oboru je určen tak, aby si jej žáci pod vedením vyučujících mohli aktivně osvojit a získat tak předpoklady pro vykonávání své profese. V oblasti odborné přípravy umožňuje žákům, po absolvování studijního oboru a adaptačního procesu v nástupní praxi, na pracovišti kvalifikovaně vykonávat postupně náročnější práce ve sféře činností veterinárních techniků, středních technickohospodářských pracovníků v oblasti veterinární péče o zvířata, živočišnou výrobu, potraviny živočišného původu, péče o životní prostředí a podobně. Výuka připravuje žáky na pohotové osvojování si a užívání nových vědeckých poznatků, prostředků a postupů i pro další vzdělávání. U žáků je pomocí předmětů všeobecně vzdělávacích i odborných  rozvíjeno také cítění estetické.

            Obsahem výchovy a vzdělávání ve studijním oboru je získání vědomostí a dovedností o jevech a procesech v přírodě a společnosti, o vztazích mezi nimi.

            Vzdělání poskytované odbornou školou má složku všeobecnou a odbornou.

a) Všeobecné vzdělávání

            Všeobecná složka vzdělání zabezpečuje celistvost a všestrannost rozvoje osobnosti žáků. Poznatky, jež tvoří obsah všeobecně vzdělávací složky, poskytují žákům vyučovací předměty jazykovědního základu, předměty společenskovědní, matematika, přírodovědné předměty a tělesná výchova.

            Učivo jazykového vzdělávání, zastoupené předměty český jazyk a literatura a cizí jazyk, rozvíjí řeč žáků jako základní prostředek k dorozumění a utváření vztahů ve společnosti. Poskytuje žákům poznatky o jazykových prostředcích a jejich využívání v souladu se systémem jazyka. V mateřském jazyce tím vytváří základ pro rozvoj kultivovaného, logicky, stylisticky a gramaticky správného projevu.

            Učivo cizího jazyka poskytuje poznatky o vybraných prostředcích i nejazykové poznatky. Umožňuje vytvářet řečové dovednosti nezbytné při aktivním samostatném používání cizího jazyka. 

            Estetické vzdělávání se významně podílí na celkové kultivaci žáků, neboť rozvíjí jejich estetické a emocionální cítění a formuje jejich vztah ke kulturním hodnotám společnosti, k ochraně a tvorbě kulturního a životního prostředí. Realizuje se zejména v předmětu český jazyk a literatura, a to především v jeho literární složce, která seznamuje žáky s uměleckou literaturou našich národů a s nejvýznamnějšími díly světové literatury, se společenskou a uměleckou funkcí literatury a vede je k uvědomělému vztahu k umění a kulturnímu dědictví.

            Estetické vzdělávání má nadpředmětový charakter a podílejí se na něm i další předměty včetně předmětů odborných.

 

            Učivo společenskovědního vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří poznatky z řady vědních disciplín. Žáci získají základní všeobecný přehled o vývoji lidské společnosti, o vývoji našich národů v minulosti, a to i v širším mezinárodním kontextu. Učivo vede žáky k uvědomělé občanské aktivitě. Základním cílem společenskovědního vzdělávání však není vybavit žáka množstvím poznatků, nýbrž jeho sociální a osobnostní kultivace.

            Učivo matematického a přírodovědného vzdělávání poskytuje žákům relativně ucelený soubor matematických a přírodovědných vědomostí a dovedností na středoškolské úrovni a současně rozvíjí schopnost žáků získané poznatky rozšiřovat a aplikovat v rámci odborné složky vzdělání. Učivo matematiky a přírodovědných oborů přispívá k logickému způsobu myšlení a podílí se na prohlubování vztahu žáka k tvorbě a ochraně životního prostředí. Učivo matematiky kromě toho přispívá k osvojování základních vědomostí a dovedností potřebných k formulování a řešení úkolů pomocí výpočetní techniky, k uplatnění numerických aplikací.

            Učivo tělesné výchovy rozvíjí motoriku žáků, všeobecné pohybové schopnosti a specifické pohybové dovednosti. Přispívá k upevňování volních vlastností - vytrvalosti, uvědomělé sebekázně a kázně, překonávání překážek.

b) Odborné vzdělávání.

Základní odborné učivo zpřístupňuje poznání podstaty, principů a zákonitých přírodních vztahů, zejména fyzikálních, chemických, biologických a společenských. Usnadňuje aplikovat základní dovednosti při řešení praktických úkolů. Je základem odborné složky profilu absolventa a utváří předpoklady pro žádoucí adaptabilitu absolventů. Řadíme sem učivo chemie, biologie, anatomie a fyziologie zvířat, mikrobiologie a parazitologie, laboratorní techniky, ekonomiky, právní nauky  a učivo vstupních tématických celků speciálních odborných předmětů.

            Speciální odborné učivo je koncipováno jako dynamický didaktický systém umožňující uplatnění absolventů v nových technických a technologických podmínkách. Jeho těžiště je v hygieně a technologii potravin, reprodukci zvířat, chovu zvířat, nemocech zvířat, výživě a dietetice zvířat a v předmětu praxe. Odborný předmět praxe má zvláště v tomto oboru nezastupitelné místo.

            Přizpůsobení se části odborných předmětů měnícím se společenským podmínkám, s přihlédnutím ke schopnostem a zájmu žáků, umožňuje učivo výběrových předmětů.

            V rámci studijního oboru jsou  zařazeny výběrové předměty, které rozšiřují a prohlubují učivo základních a speciálních odborných předmětů - patologie, asanace, ekologie, chov exotických zvířat, inseminace, farmakologie, pěstování rostlin, chirurgie a ortopedie, kynologie, latina, somatologie a výživa člověka, dopravní výchova, informatika. Seznam uvedených výběrových předmětů je pouze rámcový a může být ředitelem školy rozšířen podle potřeb a podmínek regionu. Za obsah učiva, zpracování učební osnovy a její schválení a hodinovou dotaci odpovídá ředitel školy. O vyučování výběrových předmětů rozhoduje ředitel školy na základě potřeb praxe. Při vyučování těchto předmětů je také možné dělit třídu na skupiny podle platných předpisů.

            Pokud skladba odborných výběrových předmětů umožňuje charakterizovat odbornou orientaci školy, může se tato charakteristika  uvádět v pedagogické dokumentaci. Název orientace by měl vystihovat její specifiku,  např. orientace zooveterinární, hygiena zpracování potravin, hygiena a chov exotických zvířat, terénní služby a podobně. Studijní orientace dále zvyšuje možnost diferenciace uvnitř studijního oboru a umožňuje pružně reagovat na potřeby a zájmy žáků, školy a na potřeby regionu.

            Příležitost k uplatnění individuálních zájmů i k rozšíření jazykových a odborných znalostí dává žákům učivo nepovinných předmětů. Na vyučování nepovinných vyučovacích předmětů může škola soustřeďovat žáky z více tříd stejného, případně rozdílného ročníku a studijního oboru.

c) Soubory klíčových dovedností

Cílem uplatňování klíčových dovedností ve výuce je:

          Podchytit žáky se samostatným tvůrčím myšlením, kteří sledují rychlý vývoj vědy a techniky v rozvoji vědeckého poznání a společenského vývoje. Začleňování klíčových dovedností do výuky vytváří obecné výchovné a vzdělávací cíle, jejichž splnění umožní připravit žáka – budoucího absolventa – pro uplatnění v novém pracovním prostředí, zlepšuje přizpůsobivost žáka tomuto prostředí; osvojování klíčových dovedností souvisí úzce s celkovou vzdělaností a úrovní absolventa přípravy.

          Klíčové dovednosti přibližují vzdělávání ve škole potřebám praxe a života.

Ke klíčovým dovednostem patří:

1.       V oblasti komunikativních dovedností je důraz kladen na přiměřené ústní a písemné vyjadřování, i na úrovni žádané odbornosti, absolvent je schopen vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a pracovat s textem, studovat odbornou literaturu, vztahující se k zadanému tématu (v českém jazyce i cizojazyčnou). Z profesních potřeb je rozvíjena dovednost jednat s lidmi (se spolupracovníky, zákazníky, návštěvníky, podřízenými apod.) jasně, přiměřeně, kultivovaně a efektivně i o složitých záležitostech. V písemném projevu bude absolvent schopen zpracovávat materiály komplexního charakteru s volnou, ale přehlednou úpravou nebo v úpravě předepsané.

2.       U personálních dovedností je absolvent připraven zdokonalovat vlastní učení a pracovat na sebepoznání a sebekontrole, umět využívat doporučenou literaturu, umět naslouchat názorům jiných, nezaujatě je hodnotit, snažit se vždy pochopit pozici a situaci člověka prezentujícího odlišný postoj, přemýšlet o něm . V oblasti interpersonálních dovedností bude prohlubována dovednost spolupracovat s druhými lidmi na dosažení kolektivních cílů (např. odbornými garanty, odbornými učiteli) a schopnost přijímat odpovědnost za vlastní práci, práci podřízených, popřípadě za práci kolektivu, umět přijímat kritiku. Rovněž důležitá je dovednost rozdělovat úkoly a odpovědnost při optimálním využívání dovedností a vědomostí kolegů při spolupráci s nimi.

3.       Absolvent bude mít dovednosti řešit problémy a vzniklé situace. Bude schopen analyzovat problémy, posuzovat možnosti řešení, vybírat a navrhovat optimální postupy řešení, stanovovat a dodržovat efektivní postupy řešení, učit se samostatnému myšlení.

4.       V okruhu numerických aplikací bude mít absolvent dovednost používat různé matematické a statistické postupy při řešení praktických situací. Půjde především o rozvíjení dovedností používat vlastních odhadů při kontrole výsledků výpočtů a identifikovat chybu, statisticky vyhodnocovat svoji odbornou práci (v tabulkách, grafech, podle spočítatelných prvků), dovedností převádět jednotky, používat grafická znázorňování a jiné další, specifické způsoby vyjádření skutečností a druhy výpočtů a postupů.

5.       Cíleně bude rozvíjena dovednost využívat moderní informační technologie, pracovat při své – zejména odborné - činnosti s počítačovou technikou a rozmanitými informačními zdroji, využívat odborných informací uvedených na mezinárodní počítačové síti Internet.

            Tvořeny a rozvíjeny budou také dovednosti společné pro některé předchozí uvedené okruhy:   aplikovat získané dovednosti při řešení úloh z praxe, při hodnocení výsledků pokusů, pozorování, zpracovávat odborné referáty, vypracovávat rešerše, vést diskusi, získávat informace z přečteného a vyslechnutého textu, naučit se řešit odborné úkoly (Středoškolská odborná činnost)

            Soubory klíčových dovednosti budou rozvíjeny ve všech předmětech a dále formou projektů. Jsou podkladem i prostředníkem k celoživotnímu zdokonalování i vzdělávání se.

Organizace výuky

            Délka tohoto vzdělávacího programu je 4 roky, ve školním roce je délka vyučování pro 1. – 3. ročník 40 týdnů, pro 4. ročník 37 týdnů. Vyučování podle rozpisu učiva se v jednotlivých ročnících pohybuje mezi 29 a 32 týdny.

            Výuka některých všeobecně vzdělávacích předmětů, zejména cizích jazyků a předmětu práce s počítačem, se realizuje ve speciálně vybavených učebnách při dělení třídy na skupiny. Výuka odborných předmětů, která je zpravidla spojena s praktickou částí, je závislá na charakteru vyučovaného předmětu. Výuka cvičení se realizuje ve speciálních odborných učebnách, v laboratořích, ve cvičných stájích, případně v konkrétních zemědělských a potravinářských provozech. Na cvičení jsou žáci děleni do skupin, zejména podle hlediska dodržení zásad hygieny a bezpečnosti práce, například při cvičení se zvířaty.

            Kromě cvičení se praktická část výuky zajišťuje v rámci předmětu praxe, a to formou praxe učební nebo odborné. Učební praxe probíhá ve skupinách žáků pod přímým vedením učitele. Učební praxe může být soustřeďována do bloků (zpravidla týdenních) a do grafikonu výuky zařazována v období, kdy jsou pro její průběh optimální podmínky. Ve vyšších ročnících je možné tvořit skupiny žáků menšího počtu (4 – 6) s přihlédnutím ke složce výběrových odborných předmětů. Odborná praxe probíhá ve veterinárních, zemědělských, potravinářských případně jiných provozech (podle charakteru činnosti daném učebními osnovami) pod přímým vedením pověřeného pracovníka. Učitel praxe ji organizačně zajišťuje a kontroluje. Jednou z forem odborné praxe je individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou. Další možnou formou je individuální praxe v zemědělských podnicích v délce 2 – 3 týdnů v 1. – 3. ročníku, a to zpravidla v místě bydliště žáka. V každém ročníku studia je zařazena odborná exkurze v délce až 5 dnů. Další podrobnosti organizace praktické výuky uvádí osnova předmětu praxe a tabulka přehledu využití týdnů v období školního roku.

            Ve všech formách výuky je potřeba dodržovat platná právní ustanovení, příslušné rezortní vyhlášky a nařízení, normy a předpisy dotýkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

 

 

Metodické přístupy 

            Metody a formy výchovy a vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech studijního oboru jsou determinovány cíli, obsahem a koncepcí organizace výchovy a vzdělávání ve škole. V tomto rámci je vyučující oprávněn volit nejvhodnější metody ke splnění dílčích výchovně vzdělávacích cílů konkrétních vyučovacích jednotek.

            Hlavní cíle výchovy a vzdělávání žáků ve studijním oboru vyžadují upřednostňovat a rozvíjet takové metody vyučování a učení se, jež vedou ke spojení teorie s praxí, podporují rozvoj myšlení, iniciativu a aktivitu žáků. Jsou omezovány popisné metody a rozvíjeny metody

aktivující samostatnou práci a myšlení žáků. Jsou také uplatňovány metody vedoucí k rozvíjení dovedností a utváření návyků samostatného studia odborné literatury a příruček i k vytváření motivace a vnitřní potřeby se  dále vzdělávat.

            Základní formy organizace vyučování jsou určeny učebním plánem. Je to především soustava vyučovacích hodin ve třídě, soustava vyučovacích jednotek praktického vyučování (cvičení, praxe) ve cvičebnách, odborných učebnách, ve školních účelových zařízeních, případně v provozech soukromých firem, státních organizacích, a odborná exkurze. V rámci určených forem organizace vyučování je nezbytné uplatňovat diferencovaný přístup k jednotlivcům, skupinám žáků, výchovný proces (jeho část) individualizovat, případně na různém stupni kolektivizovat vytvářením přiměřených skupin žáků (4 - 6, 5 - 8 žáků podle charakteru výuky).

            Při všech formách vyučování ve škole i mimo školu se respektují závazná platná právní ustanovení (např. zákoník práce, zákon o péči a zdraví lidu), příslušná vládní a resortní nařízení a vyhlášky, normy a předpisy obsahující bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

 

Další specifické požadavky 

Podmínky přijetí:

            Do studijního oboru mohou být přijímáni chlapci a dívky s dobrou funkcí orgánů pohybové a nervové soustavy. Částečně překážejí poruchy horních a dolních končetin, beder a páteře. Uchazeči musí mít dobrý zrak (korekce se připouští), sluch a čich. Nesmějí trpět chronickými chorobami oběhové soustavy nebo přecitlivělostí kůže a dýchací soustavy, chronickými chorobami ledvin a revmatickým onemocněním. Před nástupem do prvního ročníku musí být žáci vyšetřeni podle platné vyhlášky o opatřeních proti přenosným chorobám.

Uchazeči o toto studium nejsou zdravotně způsobilí, pokud trpí zejména:

    Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného zaměření. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující lékař.

  

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů 

            Úspěšné složení maturitní zkoušky umožňuje absolventům přihlásit se ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách. Ti absolventi, kteří po ukončení studia nastupují do zaměstnání, absolvují v rámci podniku povinnou nástupní praxi podle vnitřních podmínek konkrétního zaměstnavatele. Další specializace je zajišťována formou krátkodobých kurzů a školení organizovaných podniky, ústavy pro doškolování veterinárních pracovníků a Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně.