PROFIL ABSOLVENTA

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce 

Výsledky vzdělávání: 

a)      obecná úvodní část

Studijní obor veterinární prevence má v systému odborného vzdělávání specifické postavení. Získané úplné střední odborné vzdělání rozvíjí osobnost absolventa tím, že tvoří základ pro formování názoru, upevňuje morální a charakterové vlastnosti. Rozšiřuje obecné schopnosti včetně schopnosti adaptace na měnící se podmínky společenské reality. Toto vzdělání prohlubuje vztah k práci , zdokonaluje komunikační možnosti, prohlubuje poznatky o přírodě, člověku a společnosti . Umožňuje chápat vnitřní souvislosti mezi jevy, rozumět obecným zákonitostem, oceňovat kulturní hodnoty a využívat jich.

Po odborné stránce je absolvent připraven tak , aby mohl vykonávat činnost středních
odborných pracovníků v oblasti péče o zdraví a užitkovost hospodářských zvířat, hygieny potravin a ochrany životního prostředí. Absolvent má umět využívat informace, má mít vypěstovánu potřebu soustavného vzdělávání a zvyšování své kvalifikace. K nejdůležitějším osobnostním rysům absolventa patří schopnost aplikovat získané vědomosti a dovednosti,
cílevědomě a rozvážně jednat, samostatně myslet a pohotově rozhodovat.

 

b)      obecné vědomosti a dovednosti

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, že po jejím ukončení žák:

·        disponuje dovednostmi potřebnými pro seberealizaci a sebehodnocení, má utvořeno adekvátní sebevědomí, má pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci

·        chápe fungování demokracie, disponuje vědomostmi a dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu, je připraven plnit své občanské povinnosti, respektuje zákony a etické normy demokratické společnosti

·        uvědomuje si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektuje práva ostatních lidí, je připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhá xenofobii, rasismu a intoleranci

·        chápe jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokáže jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích

·        uvědomuje si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovede se kultivovaně ústně a písemně vyjadřovat, uplatňuje společenskou a řečovou etiketu

·        umí získávat a podávat potřebné informace, je schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky

·        má všeobecný kulturní rozhled, chápe umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, je si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovede si vybírat druhy a žánry umění, je tolerantní ke vkusu druhých

·        cítí spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a je ochoten je ochraňovat

·        rozumí tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovede využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti

·        je schopen využívat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání

·        dokáže v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozumí odbornému textu, uvědoměle pracuje s odpovídajícími informačními zdroji, je motivován k dalšímu studiu cizích jazyků

·        používá správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie

·        umí efektivně numericky počítat a používat proměnnou, dokáže odhadnout výsledek, chápe kvantitativní a prostorové vztahy, užívá geometrickou představivost

·        porozumí závislostem, umí zpracovávat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.

·        umí řešit problémy, je schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení

·        má osvojeny základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučí se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů

·        dokáže poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládá základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiluje o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomuje si její význam

·        projevuje smysl pro čestnost a vzájemnou pomoc, je ohleduplný k ostatním 

c)   odborné vědomosti a dovednosti 

 

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, že po jejím ukončení žák:

·        ovládá odbornou terminologii studijního oboru

·        chápe biologickou a chemickou podstatu procesů probíhajících v organismech rostlin a živočichů

·        umí běžnými metodami posoudit stav prostředí pro rostliny a zvířata

·        zná základní ekonomické pojmy a dovede se orientovat v tržní ekonomice 

·        ovládá řízení motorových vozidel skupiny B

·        je vybaven poznatky o patologických účincích různého původu na zdraví a užitkovost zvířat

·        zná základy zoohygieny  a veterinární prevence v chovech zvířat

·        má vědomosti o hlavních plemenech zvířat chovaných v České republice, o jejich rozmnožování a užitkových vlastnostech

·        zná zásady ochrany pracovníků a hospodářských zvířat před zavlečením nákazy na území České republiky

·        je schopen vyhotovovat podklady pro zpracování údajů výpočetní technikou a využívat těchto výsledků ve své činnosti

·        je připraven organizovat reprodukční proces v zemědělském závodě, zjišťovat graviditu, vést normální porody a ošetřovat matku a mláďata po porodu

·        umí posuzovat, hodnotit  a zabezpečovat hygienické  požadavky pro získávání hlavních produktů chovu hospodářských zvířat

·        zná zásady správné výživy jednotlivých druhů a kategorií zvířat, umí pro ně sestavovat a optimalizovat krmné dávky

·        umí kastrovat samce hospodářských zvířat, odborně upravovat kopyta a paznehty

·        umí ošetřovat a obvazovat rány

·        je schopen  asistovat veterinárnímu lékaři při chirurgických  a léčebných zákrocích

·        dovede  odebírat, laboratorně vyšetřovat a připravovat sperma zvířat k inseminaci 

·        je schopen inseminovat zvířata 

·        je připraven ke kvalifikovanému vykonávání základních odborných prací v daném oboru, rozumí teoretickým principům těchto činností a ovládá jejich praktické provedení 

·        je schopen cílevědomě uplatňovat své odborné vědomosti a dovednosti při řešení jednoduchých problémových situací

·        má základní vědomosti o lécích a materiálech používaných při výkonu profese veterinárního technika, a to i z hlediska negativního dopadu na životní prostředí

·        je schopen využívat základních poznatků z ekonomiky a zásad podnikání při nákupech zdravotnických materiálů

  

Možnosti uplatnění absolventa:        

Absolvent studijního oboru veterinární prevence má možnost uplatnit se především jako:

·        laborant

·        asistent veterinárního lékaře

·        podnikatel při nákupu zvířat (klasifikátor)

·        majitel nebo pracovník ZOO butiku (zverimex)

·        inseminační technik

·        dealer farmaceutických firem, firem s laboratorními přístroji a se zdravotnickou technikou

·        v útvarech státní správy, samosprávy, referáty životního prostředí, ekologie

·        v pojišťovnictví (likvidace škod v zemědělství)

·        v plemenářských organizacích

·        podnikatel na úseku kosmetiky zvířat

·        odborný pracovník v útulku pro opuštěná zvířata

·        podnikatel v kynologii a hiporehabilitaci

·        biotechnik

·        ve veterinárně hygienické službě ve všech oblastech kontroly potravin a surovin
živočišného původu

·        asistent ve výzkumu

·        v asanačních službách

·        odborný pracovník společenských a chovatelských organizací

·        odborný pracovník v krmivářském a potravinářském průmyslu

 

       Absolventi studijního oboru  43-41-M/001 Veterinární prevence mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách.