MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 20. června 2001 , č.j. 16 976/2001-23 s platností od 1. 9. 2001 počínaje 1. ročníkem

 

 


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

43–41–M/001 (43-30-6) Veterinární prevence

 
Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodinv ročníku

1

2

3

4

Celkem

Celkem hodin týdně

32-33

32-33

32-33

32-33

128-132

A.   Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

 

Cizí jazyk

3

3

3

3

 

Dějepis

2 – 3

0 – 1

-

-

 

Občanská nauka

0 – 1

1

0 – 2

1 – 2

 

Fyzika

2 – 3

0 – 3

-

-

 

Matematika

2 – 3

2 – 3

2

1 - 2

 

Práce s počítačem

0 – 2

1 – 2

0 – 2

-

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

 

Právo

-

-

0 – 2

0 – 2

 

Biologie

3 – 4

2 – 3

0 – 1

0 – 1

 

Chemie

3 – 4

3

0 – 3

0 – 2

 

Anatomie a fyziologie zvířat

3 – 4

2 – 4

-

-

 

Chov zvířat

-

0 – 2

0 – 4

0 – 4

 

Výživa a dietetika zvířat

-

0 – 2

0 – 4

0 – 4

 

Reprodukce zvířat

-

-

0 – 2

2 – 3

 

Mikrobiologie a parazitologie

-

2 – 4

0 – 2

0 – 2

 

Nemoci zvířat

-

-

2 – 3

3 – 4

 

Hygiena a technologie potravin

-

0 – 2

0 – 3

0 – 3

 

Laboratorní technika

-

-

0 – 2

0 – 2

 

Ekonomika

-

0 – 2

0 – 3

0 – 4

 

Praxe - viz poznámka č.8

-

-

-

-

 

b) výběrové

 

 

 

 

24 – 32

B.Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

ad  b) výběrové

1.      Patologie

2.      Asanace

3.      Další cizí jazyk

4.      Dopravní výchova

5.      Ekologie

6.      Chov exotických zvířat

7.      Informatika

8.      Inseminace

9.      Mechanizace zemědělství

10.  Myslivost

11.  Farmakologie

12.  Potraviny rostlinného původu

13.  Pěstování rostlin

14.  Rybářství

15.  Chirurgie a ortopedie

16.  Kynologie

17.  Kosmetika zvířat

18.  Úvod do hiporehabilitace

19.  Somatologie a výživa člověka

20.  Motorová vozidla

21.  Latina

22.  Chemický seminář

23.  Biologický seminář

 

Poznámky: 

1.      Ve sloupci „Celkem“ nejsou uvedeny celkové týdenní hodinové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů, protože je může stanovit ředitel školy ve vymezeném rozpětí. Přitom však musí být za celkovou dobu studia u jednotlivých povinných vyučovacích předmětů dodržen nejméně níže stanovený počet týdenních vyučovacích hodin. Při stanovení konkrétního počtu hodin jednotlivým předmětům a při jejich zařazování do ročníků ředitel přihlíží k zachování nezbytných mezipředmětových návazností. Na stanovený minimální počet hodin povinných základních vyučovacích předmětů je rovněž rozepsáno učivo v učebních osnovách. Hodinové dotace jednotlivých povinných vyučovacích předmětů je možné zvýšit z počtu hodin určených pro předměty výběrové. 

Český jazyk a literatura           

10 hodin

Cizí jazyk

12 hodin

Dějepis

2 hodiny

Občanská nauka

3 hodiny

Fyzika

2 hodiny

Matematika

8 hodin

Práce s počítačem

2 hodiny

Tělesná výchova

8 hodin

Právo

2 hodiny

Biologie

5 hodin

Chemie

6 hodin

Anatomie a fyziologie zvířat

5 hodin

Chov zvířat

2 hodiny

Výživa a dietetika zvířat

2 hodiny

Reprodukce zvířat

3 hodiny

Mikrobiologie a parazitologie

3 hodiny

Nemoci zvířat

5 hodin

Hygiena a technologie potravin

3 hodiny

Laboratorní technika

2 hodiny

Ekonomika

3 hodiny

 

2.      Rozpětí hodin uváděné u některých předmětů umožňuje volbu jejich hodinové dotace podle zájmu žáků a podmínek školy. Přitom nesmí být překročen celkový týdenní počet hodin v daném ročníku. Vyučovací předměty občanská nauka a dějepis je třeba s ohledem na řádnou přípravu k maturitní zkoušce zařadit tak, aby se některému z nich vyučovalo v každém ze čtyř ročníků studia.

3.      Pomlčka ( - ) u příslušného vyučovacího předmětu a ročníku v učebním plánu znamená, že předmět se v tomto ročníku nezařazuje.

4.      V matematicko - přírodovědných, odborných a výběrových vyučovacích předmětech se do učebního plánu zařazují praktická cvičení, při kterých se třída může dělit na skupiny podle platných předpisů a pokynů.

5.      Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o jednu hodinu s tím, že tato hodina nebude započítána do součtu týdenních vyučovacích hodin.

6.      Struktura, rozdělení a dotace výběrových vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy. Seznam výběrových předmětů je pouze rámcový a ředitel školy jej může rozšířit podle potřeb regionu a podmínek školy. Za obsah učiva, zpracování učební osnovy a její schválení odpovídá ředitel školy. Pro výuku výběrových předmětů je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd i ročníků. Pokud struktura výběrových předmětů umožňuje výstižně charakterizovat odbornou orientaci školy, může být tato charakteristika uváděna v příslušné pedagogické dokumentaci. Orientaci se doporučuje vyjádřit maximálně pěti slovy.

7.      Předmět motorová vozidla je vzhledem k rozdílnosti organizačních podmínek pro řidičský výcvik žáků na jednotlivých školách zařazen mezi výběrové předměty. Přesto jsou všechny školy povinny zajistit splnění požadavku vyjádřeného v profilu absolventa, aby všichni žáci získali oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B. Předmět motorová vozidla musí mít učební osnovu zpracovanou v souladu s požadavky příslušných předpisů pro výcvik a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel. Výuku lze podle podmínek školy zajistit buď smluvně nebo vlastní autoškolou.

8.      Výuka praxe je organizována podle potřeb žáků, podmínek školy a struktury učebního plánu jako praxe učební a odborná (individuální, prázdninová). Rozdělení týdnů praxe do jednotlivých ročníků je orientační a může být upraveno podle podmínek školy. Strukturu a organizaci praxe stanoví ředitel v závislosti na specifických podmínkách školy, školního hospodářství a regionu. Část praxe mohou žáci vykonat v období hlavních školních prázdnin. Rozsah a obsah jednotlivých forem praxe stanoví učební osnova daného předmětu. Individuální praxe probíhá souběžně s teoretickou výukou na vybraných pracovištích v průběhu celého školního roku. Neovlivňuje proto celkový počet odučených týdnů.

9.      Tělovýchovný kurz může být zařazen do 1. nebo 2. ročníku podle možností školy a zájmu žáků.

10.    Časová rezerva je určena k upevnění učiva, exkurzím a kurzům. Žáci mohou v každém ročníku absolvovat exkurze v maximální délce pěti pracovních dnů.

11.    Škola může provádět úpravy až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě se nesmí překročit horní hranice celkového týdenního počtu hodin stanovená učebním plánem. Obsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující upravit až do výše 30% jeho rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky , podmínek vstupu do evropských struktur a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

12.    Počet vyučovacích týdnů je stanoven jako minimální a nesmí být dále snižován.

13.    Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle schválených platných učebních osnov
a to:

Český jazyk a literatura schválilo MŠMT ČR dne 19.7.1999, č.j. 25625/99-22

Cizí jazyk schválilo MŠMT ČR dne 3.9.1999, č.j. 27 669/99-22

Občanská nauka schválilo MŠMT ČR dne 21.7.1998, č.j. 23 212/98-23/230

Dějepis schválilo MŠMT ČR dne 14.6.1999, č.j. 23094/99-22

Matematika schválilo MŠMT ČR dne 14.6.2000, č.j. 21 307/2000-22

Práce s počítačem schválilo MŠMT ČR dne 7.9.1998, č.j. 25 875/98-23

Tělesná výchova schválilo MŠMT ČR dne 23.5.1996, č.j. 19891/96-50

Právo schválilo MŠMT ČR dne 22.7.1998, č.j. 23 213/98-23/230

Do vydání nových učebních osnov pro předmět fyzika lze pro uvedenou hodinovou dotaci použít současnou alternativní učební osnovu fyziky schválenou MŠMT ČR dne 21.7.1998, č.j. 23 212/98-23/230

Odbornému předmětu ekonomika je vyučováno též podle schválené platné učební osnovy: schválilo MŠMT ČR dne 6.4.1999, č.j.18052/99-23