PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Obor vzdělání:

53-41-H/002 Ošetřovatel

Dosažený stupeň vzdělání:

střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

1         Pracovní uplatnění absolventa

Po ukončení studia a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent/absolventka připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta asistuje při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech. Pod přímým vedením všeobecné sestry a porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, se podílí na poskytování vysoce specializované péče v rozsahu své odborné způsobilosti.

Absolvent byl vzděláván tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání a dovednosti pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických a sociálních zařízeních např. v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory, hospice aj.

2         Předpokládané výsledky vzdělávání

2.1   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Vzdělávání v oboru směřovalo k tomu, aby žák:

-          osvojil si základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti, k péči o své zdraví a zvyšování fyzické zdatnosti;

-          uměl se efektivně učit a byl připraven celoživotně se vzdělávat;

-          uměl komunikovat na požadované úrovni s pacienty/klienty a jinými lidmi a zachovával obecně uznávaná pravidla slušného chování;

-          vyjadřoval se v českém jazyce věcně jasně, srozumitelně a jazykově správně;

-          uměl číst s porozuměním texty různého stylu a žánru a získávat z nich informace;

-          uvědomoval si svou identitu a lidská práva, dovedl je obhajovat a zároveň byl připraven plnit své morální a zákonné povinnosti;

-          nebyl nesnášenlivý k lidem jiného etnického původu, náboženství nebo kultury a respektoval jejich práva;

-          poznal jiné kultury a nacházeli ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování;

-          rozuměl fungování demokracie a současnému dění ve společnosti a byl připraven aktivně se účastnit občanského života;

-          uměl využívat získané vědomosti a dovednosti při řešení různých problémů a situací pracovního, osobního, sociálního, ekonomického a jiného charakteru;

-          dovedl pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupoval k nim kriticky, uvědomoval si nutnost posouzení hodnověrnosti informačních zdrojů;

-          efektivně využíval prostředky informačních a komunikačních technologií v pracovním i v soukromém a občanském životě a pro další vzdělávání;

-          používal cizí jazyk jako prostředek komunikace ve společenském životě nebo pro potřeby svého povolání a k poznávání jiných kultur;

-          uměl používat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích, byl ochoten chovat se ekologicky;

-          chápal význam umění pro člověka a dovedl si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty, uměl vhodně využívat umění i v pracovní činnosti;

-          věděl, jak si počínat v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí;

-          uměl se orientovat na trhu práce, aktivně hledat zaměstnání, jednat s potenciálním zaměstnavatelem, byl připraven celoživotně se vzdělávat nebo rekvalifikovat.

2.2   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent byl vzděláván tak, aby si osvojil vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon jednotlivých činností v rámci ošetřovatelské péče pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta, to je především činnosti zaměřené na uspokojování biologických, psychických i sociálních potřeb pacientů a klientů změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu, zejména:

-          provádění hygienické péče pacientům,

-          provádění úpravy lůžka,

-          provádění základní prevence proleženin,

-          pomoc při podávání stravy pacientům, při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům, popřípadě jejich krmení,

-          péči o vyprazdňování pacientů, včetně případného provedení očistného klyzmatu,

-          měření tělesné teploty, výšky a hmotnosti,

-          doprovod pacienta na odborné vyšetření a ošetření,

-          péči o úpravu prostředí pacientů,

-          podílení se na zajištění herních aktivit dětí,

-          provedení úpravy těla zemřelého,

-          poskytování zdravotní péče v souladu s platnými právními předpisy a standardy v rámci zdravotnického týmu,

-          předávání informací v rámci zdravotnického týmu a zejména práci se zdravotnickou dokumentací a informačním systémem zdravotnického zařízení,

-          přejímání, kontrolu, manipulaci a uložení léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (nástrojů, přístrojů, zdravotnického materiálu, pomůcek a prádla),

-          desinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků.

Absolvent byl vzděláván tak, aby si osvojil odborné vědomosti, dovednosti a postupy nezbytné pro asistenci při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta zejména při:

-          převazech akutních, chronických i operačních ran,

-          podávání léčivých přípravků včetně aplikace injekcí a infúzí,

-          odběru biologického materiálu,

-          zavádění močového katétru a výplachu močového měchýře,

-          sondování a péči o katétry.

Absolvent byl vzděláván tak, aby:

-          v odborné komunikaci se vyjadřoval přesně, věcně a terminologicky správně, rozuměl základní latinské terminologii v rozsahu jeho činností,

-          měl přehled o základních principech organizace a řízení zdravotnictví, nových trendech v péči o zdraví obyvatelstva,

-          dodržoval požadavky na hygienu, bezpečnost a ochranu při práci ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních,

-          uměl se spolupodílet na pomoci pacientům překonávat problémy spojené s hospitalizací a vést je k dodržování léčebného režimu,

-          dovedl vhodným způsobem komunikovat s pacienty s ohledem na jejich věk a dodržoval pravidla společenského chování,

-          při ošetřování pacientů jednal taktně, ohleduplně a s empatií, dodržoval práva pacientů,

-          při poskytování ošetřovatelské péče pacientům z odlišného sociokulturního prostředí jednal s vědomím jejich národnostních, náboženských, jazykových a jiných odlišností,

-          dodržoval etické zásady ošetřovatelské péče a požadavky na ochranu informací,

-          uměl si zorganizovat práci a byl schopen práce v týmu,

-          pracoval svědomitě a dbal na kvalitu své práce, choval se hospodárně a ekologicky,

-          dodržoval pracovně právní předpisy a požadavky na výkon pracovních činností ošetřovatele,

-          osvojil si základní dovednosti potřebné pro seberegulaci a sebehodnocení, pro upevňování svého zdraví a zvládání náročných pracovních a životních situací,

-          sledoval odborné informace v rámci svých činností a uměl s nimi efektivně pracovat,

-          byl schopen uplatnit se na trhu práce.

3         Možnosti dalšího vzdělávání

Absolvent se může vzdělávat na středních zdravotnických školách, zejména v ošetřovatelských oborech, a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.