MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví

dne 14. 7. 2005, č. j. 24 509/2005 -23, s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

 

53-41-H/002 Ošetřovatel

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Dějepis

2

Matematika

4

Základy přírodních věd

6

Informační a komunikační technologie

4

Ekonomika

2

Tělesná výchova

6

Rodinná výchova

2

Somatologie

4

Základy epidemiologie a hygieny

1

Klinická propedeutika

2

Zdravotnická psychologie

4

Sociální aktivizace klientů

2

Zdravotnické a sociální služby

1

Ošetřovatelská péče

15

Odborný výcvik

20

b) výběrové a volitelné

4

 

 

Celkem hodin týdně

94

B. Nepovinné

 

Příklady výběrových a volitelných předmětů: druhý cizí jazyk, estetická výchova, komunitní a domácí ošetřovatelství, pracovní terapie, pastorační péče, základy etiky, hudební výchova, výtvarná výchova, etnické menšiny, základy sociologie, církevní nauky.
 

Poznámky

1.       Obecný učební plán vymezuje základ vzdělání v oboru a stanoví minimální hodinové dotace vyučovacích předmětů. Je závazným východiskem pro tvorbu konkretizovaného učebního plánu, podle kterého se uskutečňuje výuka v jednotlivých ročnících. Škola rozpracuje obecný učební plán do podoby konkretizovaného učebního plánu, a to pro celý studijní cyklus; může také převzít (popř. i upravit) doporučený konkretizovaný učební plán uvedený v těchto učebních dokumentech. Konkretizovaný učební plán, schválený ředitelem školy, je součástí povinné dokumentace školy.

2.       Konkretizovaný učební plán může být na základě vyhodnocení vzdělávacích výsledků a zkušeností z výuky pro následující cyklus upraven. Provedené úpravy musí být v souladu s obecným učebním plánem.

3.       Při zpracování konkretizovaného učebního plánu je třeba dbát na dodržování mezipředmětových vztahů a dalších didaktických zásad týkajících se strukturace učiva. Vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, tělesná výchova musí být proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících.

4.       Zařazení výběrových nebo volitelných předmětů, stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy - učební osnovy, zpracované vyučujícími a schválené ředitelem školy, se stávají součástí povinné dokumentace školy. Časová kapacita stanovená v obecném učebním plánu pro tyto předměty může být využita i k posílení předmětů povinného základu. Doporučuje se zařadit v rámci těchto předmětů druhý cizí jazyk, a to v minimálním rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně ve dvou ročnících, tj. 4 týdenní vyučovací hodiny celkem. Protože výběrové a volitelné předměty slouží k prohloubení profesní, zájmové popř. následné studijní orientace žáků, k zohlednění potřeb a možností regionálního trhu práce, k doplnění a rozšíření vybraných oblastí ošetřovatelské péče je vhodné zařazovat je až od 2. ročníku (kromě druhého cizího jazyka).

5.       Zařazení, struktura, obsah i rozsah nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy.

6.       Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd.

7.       Celková týdenní hodinová dotace v každém ročníku je minimálně 28 vyučovacích hodin. Celkový minimální počet týdenních vyučovacích hodin za studium je závazný. Škola může zařadit třetí hodinu tělesné výchovy, která se nezapočítává do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

8.       Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov pro tříleté učební obory SOU schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (platné učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou umístěny na internetových stránkách www.nuov.cz, nebo si je lze objednat v NÚOV). Pokud existuje pro výuku jednoho předmětu více variant učebních osnov, škola vybere tu, která odpovídá učebnímu plánu; u cizího jazyka také návaznosti na studium jazyka na ZŠ. Ředitel školy má povinnost učební osnovy nahrazovat podle jejich aktualizace.

9.       Nejvyšší počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je ve školním roce 2005/2006 osm žáků. Pro další období bude nejvyšší počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku stanoven nařízením vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

10.   Závěrečná zkouška se organizuje v souladu s platnými předpisy MŠMT.

11.   Úhrnného počtu 896 hodin praktického vyučování za studium (denní forma) bylo dosaženo v rámci cvičení předmětů klinická propedeutika v rozsahu 10 hodin, zdravotnická psychologie v rozsahu 40 hodin, sociální aktivizace klientů v rozsahu 66 hodin, ošetřovatelské péče v rozsahu 120 hodin a odborný výcvik v rozsahu 660 hodin. Úhrnný počet hodin praktického vyučování tvoří nepodkročitelné minimum.

12.   Úhrnného počtu 700 hodin praktického vyučování za studium (večerní forma) bylo dosaženo v rámci cvičení předmětů klinická propedeutika v rozsahu 10 hodin, zdravotnická psychologie v rozsahu 40 hodin, sociální aktivizace klientů v rozsahu 33 hodin, ošetřovatelské péče v rozsahu 155 hodin, odborný výcvik v rozsahu 462 hodin. Úhrnný počet hodin praktického vyučování tvoří nepodkročitelné minimum.

13.   Předepsané tematické celky učebních osnov odborných předmětů somatologie, základy epidemiologie a hygieny, klinická propedeutika, zdravotnická psychologie, sociální aktivizace klientů, zdravotnické a sociální služby, ošetřovatelská péče a odborný výcvik jsou závazné.

14.   Z hodinové dotace vyčleněné na předmět první pomoc činí nácvik praktických dovedností nejméně polovinu.

 

 

doporučený Učební plán

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

2

Matematika

2

2

-

4

Základy přírodních věd

4

2

-

6

Informační a komunikační technologie

2

1

1

4

Ekonomika

-

-

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

6

Rodinná výchova

2

-

-

2

Somatologie

4

-

-

4

Základy epidemiologie a hygieny

-

1

-

1

Klinická propedeutika

-

2

-

2

Zdravotnická psychologie

-

2

2

4

Sociální aktivizace klientů

-

2

-

2

Zdravotnické a sociální služby

1

-

-

1

Ošetřovatelská péče

6

6

3

15

Odborný výcvik

-

6

14

20

b) výběrové a volitelné

-

1

3

4

 

 

 

 

 

Počet hodin celkem

30

32

32

94

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

 

doporučený Učební plán 

 

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

Cizí jazyk

1

1

1

3

Občanská nauka

1

1

1

3

Dějepis

1

-

-

1

Matematika

2

1

-

3

Základy přírodních věd

2

1

-

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

-

-

1

1

Rodinná výchova

-

1

-

1

Somatologie

2

-

-

2

Základy epidemiologie a hygieny

1

-

-

1

Klinická propedeutika

-

1

-

1

Zdravotnická psychologie

-

1

1

2

Sociální aktivizace klientů

-

-

1

1

Zdravotnické a sociální služby

1

-

 -

1

Ošetřovatelská péče

4

3

3

10

Odborný výcvik

-

6

8

14

 

 

 

 

 

Počet hodin celkem

17

18

18

53

B. Nepovinné