PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Obor vzdělání:

53-41-J/004 Zubní instrumentářka

Dosažený stupeň vzdělání:

střední

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce

1         Pracovní uplatnění absolventa

Po ukončení studia a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent/absolventka připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem vykonává činnosti v rámci léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství v rozsahu své odborné působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a vyhlášky č. 424/2004 Sb. MZ, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Absolvent byl vzděláván tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Absolvent se uplatní na různých odborných pracovištích poskytujících léčebnou a diagnostickou péči v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství.

2         Předpokládané výsledky vzdělávání

2.1   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Vzdělávání v oboru směřovalo k tomu, aby žák:

-          osvojil si základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti, k péči o své zdraví a zvyšování fyzické zdatnosti;

-          uměl se efektivně učit a byl připraven celoživotně se vzdělávat;

-          uměl komunikovat na požadované úrovni s pacienty/klienty a jinými lidmi a zachovával obecně uznávaná pravidla slušného chování;

-          vyjadřoval se v českém jazyce věcně jasně, srozumitelně a jazykově správně;

-          uměl číst s porozuměním texty různého stylu a žánru a získávat z nich informace;

-          uvědomoval si svou identitu a lidská práva, dovedl je obhajovat a zároveň byl připraven plnit své morální a zákonné povinnosti;

-          uznával lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury za sobě rovné a respektoval jejich práva;

-          poznal jiné kultury a nacházel ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování;

-          rozuměl fungování demokracie a současnému dění ve společnosti a byl připraven aktivně se účastnit občanského života;

-          uměl využívat získané vědomosti a dovednosti při řešení různých problémů a situací pracovního, osobního, sociálního, ekonomického a jiného charakteru;

-          dovedl pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupoval k nim kriticky, uvědomoval si nutnost posouzení hodnověrnosti informačních zdrojů;

-          efektivně využíval prostředky informačních a komunikačních technologií v pracovním i v soukromém a občanském životě a pro další vzdělávání;

-          používal cizí jazyk jako prostředek komunikace ve společenském životě nebo pro potřeby svého povolání a k poznávání jiných kultur;

-          uměl používat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích, byl ochoten chovat se ekologicky;

-          chápal význam umění pro člověka a dovedl si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty, uměl vhodně využívat umění i v pracovní činnosti;

-          věděl, jak si počínat v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí;

-          uměl se orientovat na trhu práce, aktivně hledat zaměstnání, jednat s potenciálním zaměstnavatelem, byl připraven celoživotně se vzdělávat nebo rekvalifikovat.

2.2   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent byl vzděláván tak, aby si osvojil vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon jednotlivých činností v rámci léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky, a to zejména:

-          asistování při ošetřeních dutiny ústní,

-          zpracovávání dentálních materiálů v ordinaci,

-          péči o pacienty v průběhu ošetření zubním lékařem,

-          vyvolávání RTG snímků,

-          podílení se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků,

-          podílení se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení a zdravotnických prostředků a prádla a na manipulaci s nimi,

-          podílení se na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků a prádla a na zajištění jejich dostatečné zásoby,

-          poskytování zdravotní péče v souladu s platnými právními předpisy a standardy,

-          předávání informací v rámci zdravotnického týmu a zejména práci se zdravotnickou dokumentací a informačním systémem zdravotnického zařízení.

Absolvent byl vzděláván tak, aby:

-          v odborné komunikaci se vyjadřoval přesně, věcně a terminologicky správně, rozuměl základní latinské terminologii v rozsahu jeho činností,

-          měl přehled o základních principech organizace a řízení zdravotnictví, nových trendech v péči o zdraví obyvatelstva,

-          dodržoval požadavky na hygienu, bezpečnost a ochranu při práci, protipožární ochrany,

-          dovedl vhodným způsobem komunikovat s pacienty s ohledem na jejich věk a dodržoval pravidla společenského chování,

-          při poskytování zdravotní péče pacientům z odlišného sociokulturního prostředí jednal s vědomím jejich národnostních, náboženských, jazykových a jiných odlišností,

-          dodržoval etické zásady zdravotní péče a požadavky na ochranu informací,

-          uměl si zorganizovat práci a byl schopen práce v týmu,

-          pracoval svědomitě a dbal na kvalitu své práce, choval se hospodárně a ekologicky,

-          dodržoval pracovněprávní předpisy a požadavky na výkon pracovních činností zdravotní instrumentářky,

-          osvojil si základní dovednosti potřebné pro seberegulaci a sebehodnocení, pro upevňování svého zdraví a zvládání náročných pracovních a životních situací,

-          sledoval odborné informace v rámci svých činností a uměl s nimi efektivně pracovat,

-          byl schopen uplatnit se na trhu práce.

3         Možnosti dalšího vzdělávání

Absolvent je povinen se celoživotně vzdělávat, a to zejména následujícími formami celoživotního vzdělávání v rozsahu určeném zaměstnavatelem:

-          inovační kurzy,

-          účast na školících akcích,

-          samostatné studium odborné literatury.