MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví

dne 22. 12. 2004, čj. 32 194/2004-23, s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN


oboru

 

53-41-J/004 Zubní instrumentářka

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 2. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

4

Cizí jazyk

4

Občanská nauka

2

Matematika

3

Základy přírodních věd

3

Informační a komunikační technologie

3

Tělesná výchova

4

Základy psychologie a komunikace

3

První pomoc

1

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

1

Základy epidemiologie a hygieny

1

Somatologie

3

Stomatologie

3

Dentální nástroje a materiály

5

Technologické postupy

7

Odborná praxe

14

b) výběrové a volitelné

3

Celkem hodin týdně

64

B. Nepovinné

 

Příklady výběrových a volitelných předmětů: konverzace v cizím jazyce, latinský jazyk, estetická výchova, zdravotní tělesná výchova.
 

Poznámky

1.       Obecný učební plán vymezuje základ vzdělání v oboru a stanoví minimální hodinové dotace vyučovacích předmětů. Je závazným východiskem pro tvorbu konkretizovaného učebního plánu, podle kterého se uskutečňuje výuka v jednotlivých ročnících. Škola rozpracuje obecný učební plán do podoby konkretizovaného učebního plánu, a to pro celý studijní cyklus; může také převzít (popř. i upravit) doporučený konkretizovaný učební plán uvedený v těchto učebních dokumentech. Konkretizovaný učební plán, schválený ředitelem školy, je součástí povinné dokumentace školy.

2.       Konkretizovaný učební plán může být na základě vyhodnocení vzdělávacích výsledků a zkušeností z výuky pro následující cyklus upraven. Provedené úpravy musí být v souladu s obecným učebním plánem.

3.       Zařazení odborných předmětů do ročníků je závazné. Škola může provést úpravy hodinových dotací v rozsahu 10 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin. Přitom nesmí vypustit žádný vyučovací předmět.

4.       Při zpracování konkretizovaného učebního plánu je třeba dbát na dodržování mezipředmětových vztahů a dalších didaktických zásad týkajících se strukturace učiva. Vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, tělesná výchova musí být proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících.

5.       Zařazení výběrových nebo volitelných předmětů, stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy – učební osnovy, zpracované vyučujícími a schválené ředitelem školy, se stávají součástí povinné dokumentace školy. Časová kapacita stanovená v obecném učebním plánu pro tyto předměty může být využita i k posílení předmětů povinného základu.

6.       Zařazení, struktura, obsah i rozsah nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy.

7.       Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd.

8.       Celková týdenní hodinová dotace v každém ročníku je minimálně 29 a maximálně 35 vyučovacích hodin. Škola může zařadit třetí hodinu tělesné výchovy, která se nezapočítává do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

9.       Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov pro dvouleté učební obory SOU schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (platné učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou umístěny na internetových stránkách www.nuov.cz, nebo si je lze objednat v NÚOV). Pokud existuje pro výuku jednoho předmětu více variant učebních osnov, škola vybere tu, která odpovídá učebnímu plánu; u cizího jazyka také návaznosti na studium jazyka na ZŠ. Ředitel školy má povinnost učební osnovy nahrazovat podle jejich aktualizace.

10.   Úhrnného počtu 804 hodin praktického vyučování za studium bylo dosaženo v rámci cvičení předmětů technologické postupy v rozsahu 238 hodin, dentální nástroje a materiály v rozsahu 90 hodin a odborná praxe v rozsahu 476 hodin. Úhrnný počet hodin praktického vyučování tvoří nepodkročitelné minimum.

11.   Předepsané tematické celky učebních osnov odborných předmětů základy psychologie a komunikace, první pomoc, veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví, základy epidemiologie a hygieny, somatologie, stomatologie, dentální nástroje a materiály, technologické postupy a odborná praxe jsou závazné

12.   Z hodinové dotace vyčleněné na předmět první pomoc činí nácvik praktických dovedností nejméně polovinu.

 

 

doporučený UČEBNÍ PLÁN 

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

celkem

1.

2.

A. Povinné

 

 

 

a) základní

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

4

Cizí jazyk

2

2

4

Občanská nauka

1

1

2

Matematika

2

1

3

Základy přírodních věd

2

1

3

Informační a komunikační technologie

2

1

3

Tělesná výchova

2

2

4

Základy psychologie a komunikace

2

1

3

První pomoc

-

1

1

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

-

1

1

Základy epidemiologie a hygieny

1

-

1

Somatologie

3

-

3

Stomatologie

2

1

3

Dentální nástroje a materiály

2

3

5

Technologické postupy

4

3

7

Odborná praxe

4

10

14

b) výběrové a volitelné

-

3

3

Počet hodin celkem

31

33

64

B. Nepovinné