PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

53-41-M Ošetřovatelství

Studijní obor:

53-41-M/007 Zdravotnický asistent

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1.      Pracovní uplatnění absolventa

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/absolventka připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod  odborným dohledem, nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Podle pokynů provádí určené ošetřovatelské výkony, podílí se na plnění ošetřovatelského plánu a spolupracuje při hodnocení výsledků poskytnuté ošetřovatelské péče, zajišťuje činnosti spojené s přijetím, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta.

Absolvent byl vzděláván tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky,  ale také širší všeobecné vzdělání a  dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnici, na poliklinikách a v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb (např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.).

 

2. Výsledky vzdělávání

2.1 V oblasti výkonu profese si absolvent osvojil vědomosti a dovednosti potřebné pro:

-          poskytování ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu a podle stanoveného

      ošetřovatelského plánu,

-          získávání a shromažďování informací  potřebných pro sestavení ošetřovatelských diagnóz,

-          práci se zdravotnickou dokumentací,

-          sledování subjektivních i objektivních projevů a fyziologických funkcí pacientů – měření tělesné teploty, pulsu, dechu, krevního tlaku (kromě měření CVT)

-          zajišťování správné výživy a dostatečné hydratace pacientů,

-          provádění úpravy lůžka (bez nemocného i s nemocným), sledování čistoty a   úpravy prostředí,

-          poskytování hygienické péče pacientům nebo pomoci při zajišťování hygieny,

-          provádění rehabilitačního ošetřovatelství (ve spolupráci s fyzioterapeutem a  ergoterapeutem) včetně prevence a ošetřování dekubitů, pro zajišťování prevence imobilizačního syndromu,

-          péči o pomůcky a přístroje, dezinfekci a sterilizaci pomůcek a nástrojů,

-         přípravu a podávání léků prostřednictvím zažívacího traktu, kůží, dýchacími cestami (kromě intrabronchiální aplikace), prostřednictvím injekcí do svalu, pod kůži nebo do kůže (s výjimkou novorozenců),

-          odběr biologického materiálu, manipulaci s biologickým materiálem a screeningové vyšetření, orientační vyšetření moče, glykémie, stolice,

-          udržování kyslíkové terapie,

-          péči o akutní a chronické rány,

-          péči o vyprazdňování nemocných, aplikace klyzmatu,

-          přípravu pacientů k diagnostickým a léčebným výkonům, asistenci u těchto výkonů a poskytování ošetřovatelské péče při a po těchto výkonech,

-          ošetřování nemocných s katétry,

-          obsluhu jednoduchých lékařských přístrojů; dodržování bezpečných pracovních postupů při práci s přístroji,

-          činnosti spojené s příjmem, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta,

-          poskytnutí předlékařské první pomoci (v rozsahu odborné způsobilosti) a spolupráci při lékařské první pomoci, pro racionální jednání v situacích obecného (veřejného) ohrožení.

 

Absolvent byl vzděláván tak, aby:

-          si osvojil odborné vědomosti, dovednosti a postupy nezbytné pro poskytování komplexní ošetřovatelské péče, pro prevenci nemocí a závislostí na návykových látkách,

-          v odborné komunikaci se vyjadřoval přesně, věcně a terminologicky správně, rozuměl základní latinské terminologii,

-          měl přehled o organizaci a řízení zdravotnictví a o nových trendech v péči o zdraví obyvatelstva, znal programy na podporu zdraví obyvatelstva,

-          uplatňoval při poskytování ošetřovatelské péče holistické pojetí člověka,

-          dodržoval standardy ošetřovatelských postupů, požadavky na hygienu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních,

-          uměl pomáhat pacientům překonávat problémy spojené s nemocí nebo hospitalizací a udržovat kontakt s vnějším prostředím, vést je k dodržování léčebného režimu a k odpovědnosti za své zdraví,

-          dovedl vhodným způsobem komunikovat s pacienty, s ohledem na jejich věk, typ osobnosti a zdravotní stav, dodržoval pravidla společenského chování,

-          při ošetřování pacienta jednal taktně, ohleduplně a s empatií, dodržoval práva pacientů,

-          při poskytování ošetřovatelské péče pacientům z odlišného sociokulturního prostředí jednal s vědomím jejich národnostních, náboženských, jazykových a jiných odlišností,

-          dodržoval  etické zásady ošetřovatelské péče a požadavky na ochranu informací,

-          uměl si zorganizovat práci, pracovat individuálně i v týmu,

-          pracoval svědomitě a dbal na kvalitu své práce, choval se hospodárně a ekologicky,

-          dodržoval základní pracovněprávní předpisy a požadavky na výkon pracovních činností zdravotnického asistenta,

-          osvojil si dovednosti potřebné pro seberegulaci a sebehodnocení, pro upevňování svého zdraví a zvládání náročných pracovních a životních situací (pro prevenci syndromu vyhoření),

-          sledoval odborné informace a uměl s nimi efektivně pracovat,

-          byl schopen uplatnit se na trhu práce a aktivně rozhodovat o své profesní kariéře.

 

2.2 Všeobecné kompetence absolventa

Absolvent byl vzděláván tak, aby:

-         uměl číst s porozuměním texty různého stylu a žánru a efektivně zpracovával získané informace; rozuměl ikonickým textům, tj. vyobrazením, grafům, tabulkám, schématům atp.,

-         vyjadřoval se kultivovaně a v souladu s normami českého jazyka, a to ústně i písemně,

-         ovládal aktivně alespoň jeden cizí jazyk, byl schopen využívat jej pro řešení standardních i typických pracovních řečových situací,

-         měl základní  znalosti o fungování demokratické společnosti a o evropské integraci, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu,

-         dovedl využívat poznatků o historii k porozumění současnosti,

-         uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva, respektoval práva ostatních lidí i kulturní odlišnosti příslušníků jiných národností a etnik, nepodléhal rasismu, xenofobii a intoleranci,

-         získal všeobecný kulturní rozhled, chápal význam umění pro život,

-         uměl efektivně používat matematické vědomosti a  dovednosti pro řešení reálných situací,

-         osvojil si důležité přírodovědné poznatky, které mu lépe umožní porozumět přírodním jevům a procesům, vztahu člověka a přírody i  některým odborným problémům oboru,

-         uměl aplikovat zásady péče o zdraví a správné životosprávy v osobním životě, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti,

-         osvojil si základní poznatky z ekonomiky potřebné pro porozumění fungování tržního hospodářství, uměl je vhodně využívat v osobním, popř. i v pracovním životě,

-         uměl využívat pro osobní i pracovní účely a jako zdroj informací prostředky informační a komunikační techniky,

-         byl připraven a ochoten dále se vzdělávat.

 

3.      Možnosti dalšího vzdělávání

Absolvent/absolventka, který úspěšně vykonal/-a maturitní zkoušku, se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech, a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.