MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví

dne 17.12.2003,  čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

53-41-M/007 Zdravotnický asistent

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

2

3

11

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Latinský jazyk

2

-

-

-

2

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Dějepis

2

1

-

-

3

Matematika

3

2

2

-

7

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

2

2

-

-

4

Biologie

2

1

-

-

3

Informační a komunikační technologie

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

-

-

2

2

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

-

1,5

-

-

1,5

První pomoc

1

-

-

-

1

Psychologie a komunikace

-

2

2

1

5

Klinická propedeutika

-

1

-

-

1

Somatologie

4

-

-

-

4

Základy epidemiologie a hygieny

-

1

-

-

1

Ošetřovatelství*

3

6

6

4

19

Ošetřování nemocných*

-

-

12

14

26

b) výběrové a volitelné

-

1,5

3

3

7,5

Počet hodin celkem

32

32

33

33

130

B. Nepovinné

 

 

 

Poznámky:

1.      Zařazení odborných předmětů do ročníků je závazné. Škola může provést úpravy hodinových dotací v rozsahu 10 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin. Přitom nesmí vypustit žádný vyučovací předmět.

2.      Celkový počet  týdenních vyučovacích hodin v ročníku je maximálně 33.

3.      Struktura a rozsah výběrových nebo volitelných předmětů je v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy. Učební osnovy, zpracované vyučujícími a schválené ředitelem školy, se stávají součástí povinné dokumentace školy. Časová kapacita stanovená v učebním plánu pro výběrové a volitelné předměty může být využita i k posílení předmětů povinného základu.

Výběrové a volitelné předměty slouží k prohloubení profesní, zájmové nebo následné studijní orientace žáků, k zohlednění potřeb a možností regionálního trhu práce, k doplnění a rozšíření vybraných  oblastí ošetřovatelské péče atp.. Doporučuje se zařadit v rámci těchto předmětů druhý cizí jazyk, a to v minimálním rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně ve dvou ročnících, tj. 4 týdenní vyučovací hodiny celkem.

4.      Zařazení, struktura, obsah i rozsah nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy.

5.      Počty hodin v závorce uvádějí počet hodin cvičení, při kterých se třída zpravidla dělí na skupiny. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd.

6.       Škola může rozšířit počet hodin tělesné výchovy o jednu hodinu týdně, která se nezapočítává do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

7.      Všeobecně vzdělávací předměty, jejichž učební osnovy nejsou součástí těchto učebních dokumentů, se vyučují podle platných učebních osnov pro SOŠ schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (platné učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou umístěny na internetových stránkách www.nuov.cz). Ředitel školy má povinnost je nahrazovat podle jejich aktualizace.

8.      Vyučovací předměty označené * jsou předměty odborné maturitní zkoušky. 

9.      Ve večerním a dálkovém studiu může škola provést podle úrovně odborných vědomostí a dovedností žáků  úpravy, tj. přesun počtu hodin mezi předměty ošetřovatelství a ošetřování nemocných.

10.  Ve večerním a dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov pro denní studium. Vyučující rozpracuje tyto učební osnovy tak, aby zohledňovaly specifika vzdělávání dospělých, mezipředmětové vztahy a pracovní zkušenosti žáků v oboru. Z učebních osnov lze vypustit učivo, které svým charakterem odpovídá (je určeno) vzdělávání dospívajících.

11.  Odborná praxe se ve večerním a dálkovém studiu nekoná. 

Příklady výběrových a volitelných předmětů: Druhý cizí jazyk, estetická výchova, odborná konverzace v cizím jazyce, sociálně-zdravotní péče o seniory, sociální péče, základy administrativy, pracovní terapie, komunitní a domácí ošetřovatelství, péče o osoby se zdravotním postižením, péče o duševní zdraví, zdravotní tělesná výchova (jako teoreticko-praktický odborný předmět), přírodovědný seminář, matematický seminář, společenskovědní seminář.

 

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Večerní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

5

Povinné

 

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

1

2

1

2

8

Cizí jazyk

2

2

2

2

2

10

Latinský jazyk

2

-

-

-

-

2

Občanská nauka

-

1

1

-

-

2

Dějepis

1

-

-

-

-

1

Matematika

1

2

1

1

-

5

Fyzika

-

1

1

-

-

2

Chemie

-

1

1

-

-

2

Biologie

1

-

-

-

-

1

Informační a komunikační technologie

-

-

1

-

-

1

Ekonomika

-

-

-

-

1

1

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

1

-

-

-

-

1

První pomoc

-

1

-

-

-

1

Psychologie a komunikace

-

1

1

1

-

3

Klinická propedeutika

1

-

-

-

-

1

Somatologie

2

-

-

-

-

2

Základy epidemiologie a hygieny

-

1

-

-

-

1

Ošetřovatelství*

3

5

3

2

2

15

Ošetřování nemocných*

-

-

3

7

7

17

 

 

 

 

 

 

 

b) výběrové a volitelné

-

-

-

2

2

4

Počet hodin celkem

16

16

16

16

16

80

 

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet hodin konzultací
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

5

Povinné

 

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

20

20

20

20

20

100

Cizí jazyk

30

20

20

20

30

120

Latinský jazyk

30

-

-

-

-

30

Občanská nauka

-

-

10

10

10

30

Dějepis

10

10

-

-

-

20

Matematika

10

10

10

10

10

50

Fyzika

-

20

20

-

-

40

Chemie

-

20

20

-

-

40

Biologie

20

-

-

-

-

20

Informační a komunikační technologie

-

-

15

15

-

30

Ekonomika

-

-

-

20

-

20

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

15

-

-

-

-

15

První pomoc

-

20

-

-

-

20

Psychologie a komunikace

-

15

15

10

-

40

Klinická propedeutika

15

-

-

-

-

15

Somatologie

40

-

-

-

-

40

Základy epidemiologie a hygieny

-

15

-

-

-

15

Ošetřovatelství*

30

70

30

30

40

200

Ošetřování nemocných*

-

-

60

70

70

200

 

 

 

 

 

 

 

b) výběrové a volitelné

-

-

-

15

40

55

Počet hodin celkem

220

220

220

220

220

1100