MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví

dne 22. 12. 2004, čj. 32 190/2004-23, s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

 

53-41-M/008 Nutriční asistent

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

11

Cizí jazyk

12

Latinský jazyk

2

Občanská nauka

3

Dějepis

3

Matematika

7

Fyzika

4

Chemie

5

Biologie

2

Informační a komunikační technologie

4

Tělesná výchova

8

Ekonomika

2

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

1

První pomoc

1

Psychologie a komunikace

2

Somatologie

4

Základy epidemiologie a hygieny

1

Základy ošetřovatelství

1

Klinická výživa

6

Nauka o poživatinách

2

Výživa a léčebná výživa

31

Technologie přípravy pokrmů

4

Příprava pokrmů

12

b) výběrové a volitelné

4

Celkem hodin týdně

132

B. Nepovinné

 

Příklady výběrových a volitelných předmětů: druhý cizí jazyk, společenskovědní seminář, matematický seminář, přírodovědný seminář, psychologický seminář, mikrobiologie, praktikum z chemie.
 

Poznámky

1.       Obecný učební plán vymezuje základ vzdělání v oboru a stanoví minimální hodinové dotace vyučovacích předmětů. Je závazným východiskem pro tvorbu konkretizovaného učebního plánu, podle kterého se uskutečňuje výuka v jednotlivých ročnících. Škola rozpracuje obecný učební plán do podoby konkretizovaného učebního plánu, a to pro celý studijní cyklus; může také převzít (popř. i upravit) doporučený konkretizovaný učební plán uvedený v těchto učebních dokumentech. Konkretizovaný učební plán, schválený ředitelem školy, je součástí povinné dokumentace školy.

2.       Konkretizovaný učební plán může být na základě vyhodnocení vzdělávacích výsledků a zkušeností z výuky pro následující cyklus upraven. Provedené úpravy musí být v souladu s obecným učebním plánem.

3.       Při zpracování konkretizovaného učebního plánu je třeba dbát na dodržování mezipředmětových vztahů a dalších didaktických zásad týkajících se strukturace učiva. Vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, tělesná výchova musí být proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících.

4.       Škola může provést úpravy hodinových dotací v rozsahu 10 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

5.       Zařazení výběrových nebo volitelných předmětů, stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy – učební osnovy, zpracované vyučujícími a schválené ředitelem školy, se stávají součástí povinné dokumentace školy. Časová kapacita stanovená v obecném učebním plánu pro tyto předměty může být využita i k posílení předmětů povinného základu. Doporučuje se zařadit v rámci těchto předmětů druhý cizí jazyk, a to v minimálním rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně ve dvou ročnících, tj. 4 týdenní vyučovací hodiny celkem.

6.       Protože výběrové a volitelné předměty slouží k prohloubení profesní, zájmové popř. následné studijní orientace žáků, k zohlednění potřeb a možností regionálního trhu práce, je vhodné zařazovat je až od 2. ročníku (kromě druhého cizího jazyka).

7.       Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd.

8.       Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium je závazný.

9.       Škola může zařadit třetí hodinu tělesné výchovy, která se nezapočítává do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

10.   Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov pro SOŠ schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (platné učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou umístěny na internetových stránkách www.nuov.cz, nebo si je lze objednat v NÚOV). Pokud existuje pro výuku jednoho předmětu více variant učebních osnov, škola vybere tu, která odpovídá  učebnímu plánu; u cizího jazyka také návaznosti na studium jazyka na ZŠ. Ředitel školy má povinnost učební osnovy nahrazovat podle jejich aktualizace.

11.   Úhrnného počtu 1404 hodin praktického vyučování za studium bylo dosaženo v rámci cvičení předmětů příprava pokrmů v rozsahu 408 hodin, výživy a léčebné výživy v rozsahu 836 hodin a odborné praxe nejméně 160 hodin. Úhrnný počet hodin praktického vyučování tvoří nepodkročitelné minimum.

12.   Předepsané tematické celky učebních osnov odborných předmětů veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví, první pomoc, základy psychologie a komunikace, somatologie, základy epidemiologie a hygieny, základy ošetřovatelství, klinická výživa, nauka o poživatinách, výživa a léčebná výživa, technologie přípravy pokrmů, příprava pokrmů a odborná praxe jsou závazné.

13.   Z hodinové dotace vyčleněné na předmět první pomoc činí nácvik praktických dovedností nejméně polovinu.

 

 

doporučený Učební plán

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

2

3

11

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Latinský jazyk

2

-

-

-

2

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

1

-

-

3

Matematika

2

2

1

2

7

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

2

2

1

-

5

Biologie

1

1

-

-

2

Informační a komunikační technologie

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

-

-

2

2

Veřejné zdravotnictví a výchova  ke zdraví

-

-

1

-

1

První pomoc

-

1

-

-

1

Základy psychologie a komunikace

-

-

2

-

2

Somatologie

2

2

-

-

4

Základy epidemiologie a hygieny

-

1

-

-

1

Základy ošetřovatelství

-

-

1

-

1

Klinická výživa

-

2

2

2

6

Nauka o poživatinách

2

-

-

-

2

Výživa a léčebná výživa

-

-

16

15

31

Technologie přípravy pokrmů

2

2

-

-

4

Příprava pokrmů

6

6

-

-

12

b) výběrové a volitelné

-

-

1

3

4

Počet hodin celkem

33

33

33

33

132

B. Nepovinné