PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

5341N Ošetřovatelství

Studijní obor:

53-41-N/001 Diplomovaná všeobecná sestra

Dosažený stupeň vzdělání:

Vyšší odborné

Způsob ukončení a certifikace:

Absolutorium, vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy

 

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolventka nebo absolvent studijního oboru je připraven/-a samostatně, na základě vlastního posouzení a rozhodnutí a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem zabezpečovat komplexní ošetřovatelskou péči jedincům, rodinám nebo skupinám klientů/pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Je připraven podílet se aktivně na ochraně veřejného zdraví a vést jednotlivce, rodiny i skupiny k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu.

Na základě vědomostí a dovedností z ošetřovatelství, medicínských a humanitních oborů a dovedností získaných v průběhu klinické praxe je schopen rozpoznat somatické a psychosociální potřeby klienta, zajistit všestrannou péči o klienta či pacienta metodou ošetřovatelského procesu, podílet se na diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární a preventivní péči. Má předpoklady pro řídící práci, pro vedení zdravotnického asistenta a dalších zdravotnických pracovníků, pro spolupráci s ostatními pracovníky ve zdravotnictví i pro další osobní profesní růst. Absolvent byl veden k dodržování etiky a standardů ošetřovatelské péče, k respektování osobnosti a práv pacienta. Byl připravován tak, aby kvalitou své práce a svými postoji přispíval ke zvyšování prestiže povolání všeobecné sestry (všeobecného ošetřovatele).

1.1   V oblasti výkonu profese je absolvent připraven

-          stanovovat na základě ošetřovatelské anamnézy ošetřovatelskou diagnózu a ošetřovatelský plán, vyhodnocovat výsledky poskytované ošetřovatelské péče,

-          vést rozhovor s pacientem a získávat potřebné informace,

-          zajišťovat bezpečné a vhodné prostředí pro léčbu a dodržování léčebného režimu,

-          zabezpečovat a komplexně řešit uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb klientů/pacientů,

-          monitorovat a hodnotit fyziologické funkce, a to smysly i pomocí přístrojové techniky,

-          provádět screeningová vyšetření, orientační biochemické vyšetření moče a vyšetření glykémie, odebírat biologický materiál a orientačně hodnotit výsledky šetření,

-          provádět ošetření akutních a chronických ran,

-          provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let a výplachy močového měchýře žen, mužů a dětí nad 10 let,

-          komplexně řešit problémy spojené s výživou a vyprazdňováním,

-          zajišťovat podávání léčivých přípravků prostřednictvím zažívacího traktu, kůže, spojivkového vaku, pochvy, dýchacích cest, injekcí do svalu a do kůže, injekcí nebo infuzí pod kůži a do žíly (s výjimkou nitrožilních injekcí a zavádění infuzí u novorozenců),

-          aplikovat (pod přímým vedením lékaře) nebo asistovat při aplikaci nitrožilních krevních derivátů vyráběných frakcionací lidské plazmy,

-          snímat EKG záznam, průběžně jej sledovat a orientačně vyhodnocovat,

-          zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,

-          připravovat pacienty k diagnostickým a léčebným výkonům, asistovat u těchto výkonů, popř. je podle pokynů lékaře provádět, zajišťovat při těchto výkonech a po nich ošetřovatelskou péči,

-          podílet se na instrumentování na operačním sále,

-          pracovat se zdravotnickou technikou, uplatňovat při práci s přístroji bezpečné pracovní postupy,

-          provádět v souladu s pokyny fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta rehabilitační ošetřovatelství a prevenci poruch z imobility,

-          zajišťovat činnosti spojené s přijetím překladem, propuštěním a úmrtím pacienta,

-          vést ošetřovatelskou dokumentaci a pracovat s informačním systémem zdravotnického zařízení,

-          provádět edukační činnost u pacienta,

-          poskytovat základní pomoc a radu klientům či pacientům v sociálně-zdravotních problémech,

-          poskytnout předlékařskou první pomoc, podílet se na lékařské první pomoci a na krizové pomoci a intervenci,

-          podporovat v rámci ošetřovatelské péče zdraví jedinců, rodin a skupin, spolupracovat na realizaci programů zaměřených na zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva,

-          podílet se na výzkumných šetřeních a sběru informací,

-          vést ošetřovatelský tým a řídit práci zdravotnických asistentů, zajišťovat činnost ordinace praktických nebo odborných lékařů,

-          spolupracovat s organizacemi poskytujícími následnou zdravotní a sociální péči. 

Absolvent byl vzděláván tak, aby:

-          Dbal na dodržování ošetřovatelských standardů, požadavků na hygienu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

-          dodržoval pracovněprávní předpisy a požadavky na výkon pracovních činností všeobecné sestry a jiných zdravotnických pracovníků,

-          jednal v duchu etiky ošetřovatelské péče a s vědomím sociální, kulturní (tj. i multikulturní) a duchovní dimenze povolání,

-          chápal význam zdraví pro jedince i společnost i podíl a roli klienta a zdravotníka při upevňování zdraví a prevenci nemocí,

-          dovedl vhodným způsobem komunikovat s klientem/pacientem a jeho okolím (rodinou, příbuznými, známými), včetně poskytování informací o zdravotním stavu pacienta, jednal taktně, ohleduplně a s empatií, respektoval osobnost a důstojnost pacienta a jeho práva,

-          při poskytování ošetřovatelské péče pacientům z odlišného sociokulturního prostředí jednal s vědomím jejich národnostních, náboženských, jazykových a jiných odlišností; uměl jim poskytnout základní informace v cizím jazyce,

-          dokázal identifikovat předsudky a stereotypy v přístupu ke klientům/pacientům a usiloval o jejich eliminaci,

-          uměl řešit problémy, plánovat a organizovat práci,

-          byl připraven nést odpovědnost za svá rozhodnutí,

-          usiloval o nejvyšší kvalitu své práce, jednal hospodárně a ekologicky,

-          dokázal reflektovat, hodnotit a rozvíjet své profesionální kompetence a dále se vzdělávat,

-          chránil a upevňoval své zdraví, uměl se vyrovnat s náročností povolání, čelit stresu a syndromu vyhoření,

-          využíval efektivně pro svou práci a profesní růst různé zdroje informací, informační a komunikační technologie i znalost cizích jazyků,

-          byl schopen pracovat efektivně jako člen týmu, vystupovat v roli vedoucího týmu i v roli vyjednavatele v zájmu klienta,

-          usiloval o zvyšování společenské a odborné prestiže povolání všeobecné sestry.

1.2   Obecné a obecně odborné vědomosti a dovednosti

Absolvent:

-          zná moderní teorie, trendy a postupy v poskytování ošetřovatelské péče a umí posoudit jejich realizaci v praxi,

-          zná historické souvislosti, které se podílely na formování ošetřovatelství jako teoreticko–praktické vědy, a umí z nich vyvodit možnosti dalšího vývoje,

-          ví, jak se vyvíjelo povolání i společenské postavení sester a má představu o možnostech svého profesního uplatnění a kariérního růstu v rámci ČR i EU,

-          má teoretické základy ošetřovatelství jako multidisciplinární vědy a je schopen dle nich posoudit klienta, nalézt pro něj nejvhodnější model ošetřovatelské péče v duchu aplikace holistické filozofie,

-          osvojil si vybrané poznatky z anatomie, fyziologie, patologie a lékařských oborů, umí je aplikovat při zajišťování ošetřovatelské péče ve vztahu k praktickému, internímu a specializovanému lékařství, všeobecné a specializované chirurgii, péči o dítě a pediatrii, péči o ženu a gynekologii, duševnímu zdraví a psychiatrii, péči o staré lidi a geriatrii a dalších oborů,

-          zná zásady racionální a léčebné výživy, rozlišuje základní druhy diet,

-          dovede využívat vědomostí a dovedností z psychologie při zajišťování zdravotní péče klientům/pacientům i pro rozvoj vlastní osobnosti,

-          zná systém zdravotnické péče v ČR ve srovnání se zahraničím, hlavní cíle, zásady a nástroje zdravotní a sociální politiky,

-          chápe sociální, demografické, ekonomické a další souvislosti péče o veřejné zdraví,

-          zná základní nástroje managementu a řízení kvality, umí je aplikovat při řízení ošetřovatelské péče,

-          má přehled o základních právních normách týkajících se poskytování zdravotní péče a práce sestry,

-          je schopen inovovat styl a způsob práce pod vlivem poznatků společenských věd (etiky, psychologie, sociologie, demografie) a výzkumu v ošetřovatelství,

-          prohloubil si vědomosti a dovednosti z přírodních věd o poznatky potřebné pro lepší pochopení lidského organismu jako celku i pro porozumění diagnostickým a léčebným metodám,

-          osvojil si metody a prostředky potřebné pro edukační činnost sestry a pro výchovu k péči o zdraví,

-          rozumí základní latinské terminologii, vyjadřuje se o odborných záležitostech přesně, věcně a jazykově správně,

-          umí efektivně pracovat s odbornou (i cizojazyčnou) literaturou.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru diplomovaná všeobecná sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče nebo v privátní ošetřovatelské péči, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání všeobecné sestry zákonem č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a předpisy s ním souvisejícími.

Absolvent studijního oboru se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo studiem na vysoké škole.