MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví

dne 30. 4. 2004, čj. 17 303/2004-23, s platností od 1. září 2004

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Studijního oboru

53-41-N/001 Diplomovaná všeobecná sestra

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet vyučovacích hodin za studium
A. Povinné

 

a) základní

 

Cizí jazyk *

120

Latinský jazyk

30

Etika v ošetřovatelství

20

Multikulturní ošetřovatelství

16

Psychologie*

130

Sociologie

26

Komunikace v ošetřovatelství

56

Informační a komunikační technologie

30

Zdravotnické a sociální právo

20

Veřejné zdravotnictví

12

Výchova ke zdraví

41

První pomoc a medicína katastrof

36

Základy biofyziky

10

Základy biochemie a farmakologie

33

Základy radiologie

16

Klinická propedeutika

41

Anatomie a fyziologie

86

Patofyziologie a patologie

28

Mikrobiologie a hygiena

20

Výživa člověka

26

Výzkum v ošetřovatelství

24

Management a řízení kvality

28

Ošetřovatelství*

134

Ošetřovatelské postupy

140

Ošetřovatelství v klinických oborech*

410

Absolventský seminář

8

Odborná praxe I

181

b) volitelné

78

Celkem

1800

Odborná praxe II

2120

B. Nepovinné

 

Poznámky:

1.       * jsou označeny předměty absolutoria.

2.       Předmět ošetřovatelství v klinických oborech zahrnuje ošetřovatelství ve vnitřním lékařství, ošetřovatelství v chirurgii, v gynekologii a porodnictví, pediatrii, neurologii, psychiatrii, geriatrii, komunitní a domácí péči, u přenosných chorob, u onkologických onemocnění, v očním lékařství, ORL, ve stomatologii, dermatovenerologii.

3.       Konkretizace obecného učebního plánu je v kompetenci školy. Rozpracovaný učební plán je součástí povinné dokumentace školy. Možnost konkretizace učebního plánu a rozvržení jednotlivých vzdělávacích modulů do ročníků včetně způsobu hodnocení ukazují matice modulů.

4.       Škola může provést úpravy hodinových dotací předmětů skupiny a) v rozsahu 10 % celkového počtu vyučovacích hodin. Přitom nesmí vypustit žádný vyučovací předmět.

5.       Obecný učební plán denního studia předpokládá v průměru 30 týdenních vyučovacích hodin. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin povinných předmětů může být v konkretizovaných učebních plánech v rozmezí 28–32 hodin; celkový počet týdenních vyučovacích hodin všech povinných i nepovinných předmětů v ročníku může být maximálně 33 hodin.

6.       Struktura a rozsah volitelných předmětů je v pravomoci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy nebo moduly. Učební osnovy/moduly, zpracované vyučujícími a schválené ředitelem školy, se stávají součástí povinné dokumentace školy.

7.       Pro výuku cizích jazyků jsou zpracovány moduly pouze pro anglický a německý jazyk. Zpracování modulů pro výuku jiných jazyků je v pravomoci školy.

8.       Absolventský seminář se doporučuje doplnit formou konzultací.

9.       Zařazení, struktura, obsah i rozsah nepovinných vyučovacích předmětů je plně v pravomoci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy/moduly.

10.   Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd na skupiny.

11.   Příklady volitelných předmětů: Rehabilitace v ošetřovatelství, radioterapie, komunitní péče, zdravotnická statistika a administrativa, základy vzdělávání, péče o seniory, ekonomika zdravotnictví, domácí péče, zdravotně-sociální péče, transkulturní ošetřovatelství a humanitární práce, odborná konverzace v cizím jazyce, filozofie medicíny a ošetřovatelství.

 

 

Poznámky

1.       Matice modulů jsou příkladem možného rozvržení modulů do ročníků a způsobu hodnocení.

2.       Způsob hodnocení po ukončení výuky jednotlivých modulů (v některých případech i v průběhu výuky) je stanoven v modulech. Pokud je modul zařazen do více období, a není- li průběžné hodnocení stanoveno v modulu, je žák hodnocen formou splněno.

3.       Předmět ošetřovatelství v klinických oborech zahrnuje ošetřovatelství ve vnitřním lékařství, ošetřovatelství v chirurgii, v gynekologii a porodnictví, pediatrii, neurologii, psychiatrii, geriatrii, komunitní a domácí péči, u přenosných chorob, u onkologických onemocnění, v očním lékařství, ORL, ve stomatologii, dermatovenerologii (celkem 14 modulů). V průběhu studia vykonají žáci dílčí zkoušky z ošetřovatelství ve vnitřním lékařství, v chirurgii, gynekologii a porodnictví, pediatrii. Výuka modulů ošetřovatelství v psychiatrii, neurologii a geriatrii je ukončena hodnocením splněno s klasifikací. Výuka modulů dalších oborů (modulů 8–14) je ukončena hodnocením splněno; po absolvování všech těchto modulů vykoná žák z jejich učiva souhrnnou zkoušku.

4.       Nejpozději do konce posledního období studia vykoná žák zkoušku z odborné praxe.

5.       Žák může být hodnocen průběžně, tj. po skončení výuky daného vzdělávacího modulu (pokud byly odučeny všechny hodiny stanovené v příslušném modulu), nebo ve zkouškovém období, které je stanoveno rozpisem organizace školního roku.

 

Přehled modulů

Vyučovací předmět/

název modulu

Kód modulu
Strana

Cizí jazyk: Anglický jazyk

                  Německý jazyk

P-CIJ 01

P-CIJ 02

23

25

Latinský jazyk

P-LAJ 01

27

Etika v ošetřovatelství

P-ETO 01

29

Multikulturní ošetřovatelství

P-MUO 01

32

Psychologie:

osobnosti

vývojová

sociální

zdravotnická

 

P-PSY 01

P-PSY 02

P-PSY 03

P-PSY 04

 

34

36

38

41

Sociologie

P-SOC 01

44

Komunikace v ošetřovatelství

P-KOO 01

46

Informační a komunikační technologie

P-ICT 01

49

Zdravotnické a sociální právo

P-ZSP 01

52

Veřejné zdravotnictví

P-VEZ 01

54

Výchova ke zdraví

P-VKZ 01

56

První pomoc a medicína katastrof

P-PPK 01

59

Základy biofyziky

P-ZFY 01

61

Základy biochemie

Základy farmakologie

P-ZBF 01

P-ZBF 02

63

65

Základy radiologie

P-ZRA 01

67

Klinická propedeutika

P-KLP 01

69

Anatomie a fyziologie

P-ANF 01

72

Patofyziologie a patologie

P-PAP 01

74

Mikrobiologie a hygiena

P-MIH 01

76

Výživa člověka

P-VYC 01

78

Výzkum v ošetřovatelství

P-VYO 01

81

Management a řízení kvality

P-MRK 01

83

Ošetřovatelství:

Historie ošetřovatelství

Ošetřovatelství

 

P-OSE 01

P-OSE 02

 

86

88

Ošetřovatelské postupy

P-OSP 01

91

Ošetřovatelství v klinických oborech:

Ošetřovatelství ve vnitřním lékařství

Ošetřovatelství v chirurgii

Ošetřovatelství v pediatrii

Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví

Ošetřovatelství v psychiatrii

Ošetřovatelství v neurologii

Ošetřovatelství v geriatrii

Ošetřovatelství u přenosných chorob

Ošetřovatelství v onkologii

Ošetřovatelství v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelství v dermatovenerologii

Ošetřovatelství v oftalmologii

Ošetřovatelství v otorinolaryngologii

Ošetřovatelství ve stomatologii

 

P-OKO-VNL 01

P-OKO-CHI 02

P-OKO-PED 03

P-OKO-GYN 04

P-OKO-PSY-05

P-OKO-NEU 06

P-OKO-GER 07

P-OKO-PCH 08

P-OKO-ONK 09

P-OKO-KDP 10

P-OKO-DER 11

P-OKO-OFT 12

P-OKO-ORL 13

P-OKO-STO 14

 

94

97

100

103

105

108

110

112

114

116

118

121

124

126

Absolventský seminář

P-ABS 01

128

Odborná praxe

P-ODP 01

P-ODP 02

130

132