CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

53-41-N/002 Diplomovaná dětská sestra

 

1. Základní údaje:

- Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné

- Délka programu : 3 roky

- Forma studia : denní

- Vstupní předpoklady: dle legislativních norem (úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání - maturitní zkouška), zdravotní předpoklady (kladné písemné vyjádření lékaře)

2. Pojetí a cíle vzdělávacího programu:

- Návrh studijního programu DOS vychází z doporučení WHO pro země Evropské unie. Cílem studijního programu nově koncipovaného studia je překonat tradičně jednoznačné zaměření profesionální přípravy ošetřovatelských dovedností v péči o nemocné hospitalizované děti a důrazně posílit výuku směřující k podpoře:

- pozitivního tělesného, duševního a sociálního zdraví a pohody u dětských jedinců, včetně jejich rodin a skupin, v souladu s jejich sociálním a ekologickým prostřed í m,

- provádění prevence onemocnění (maximalizovat lidský potenciál v péči o sebe sama),

- snižování negativního vlivu onemocnění na celkový stav dítěte a dospívajícího jedince (předcházet komplikacím),

- uspokojování potřeb dětí a dorostu s porušeným zdravím, zdravotně postižených a s nevyléčitelným onemocněním.

Obsah studijního programu je koncipován tak, aby studenti zvládli :

- nejnovější poznatky ošetřovatelství v teoretické i praktické rovině,

- humanitní vědy koncipované ve vztahu k ošetřovatelství,

- odbornou terminologii ošetřovatelství v cizích jazycích, - ostatní vědy.

Vzdělání zahrnuje praktickou a teoretickou přípravu studentů (teoretická část studia tvoří přibližně 40 %, podíl praktické výuky je 60 %) .

- Učební plány a osnovy vycházejí nejprve z nauky o zdraví, zdravém jedinci a jeho vztahu k sociálnímu prostředí. Teprve potom navazuje patologie a klinické ošetřovatelství. Učební plány a osnovy jsou zaměřeny na samostatnou práci sestry v oblasti prevence onemocnění, v péči o rozvoj soběstačnosti a využití vlastních rezerv člověka v ochraně a péči o zdraví. Studium má poskytnout sestře vědomosti a dovednosti ve vedení jedince a jeho rodiny k aktivní účasti a spolupráci.

3. Organizace výuky:

- Studium je organizováno v semestrech a blocích. Semestr trvá 20 týdnů, z toho

16 týdnů probíhá vyučování, 3 týdny tvoří zkouškové období a 1 týden tvoří časovou rezervu (viz přehled využití týdnů ve školním roce).

- Na výuce jednoho předmětu se může podílet i několik vyučujících. Pro zvýšení efektivity výuky se doporučuje používat modulární systém.

- Koordinací činností jednotlivých vyučujících je pověřena bloková učitelka. Minimální počet kontaktních hodin v jednom týdnu je 26, maximální 32.

- Učební plán v prvním ročníku je tvořen společným základem pro diplomovanou dětskou sestru, diplomovanou všeobecnou sestru a diplomovanou porodní asistentku.

- Povinné předměty a jejich hodinovou dotaci určuje učební plán. Hodiny, které zbývají do maximálního počtu 32 hodin, může ředitel školy použít na posílení hodinové dotace nebo zařadit další předmět. Je žádoucí, aby se počet kontaktních hodin během studia snižoval a byl tak dáván stále větší prostor pro samostatnou práci studentky. Tělesná výchova je zařazována kontinuálně nebo formou týdenního sport. soustředění. Předmět tělesná výchova není zařazen ve společném povinném základu, ale jeho začlenění do učebního plánu je žádoucí vzhledem ke zvyšování tělesné zdatnosti s cílem upevnit zdraví a připravit studentky pro výkon budoucího povolání.

- V průběhu studia jsou studenti povinni absolvovat všechny povinné předměty uvedené v učebním plánu a z nich vykonat stanovené zkoušky.

4. Metodické přístupy:

- Vzhledem k mentální a sociální vyzrálosti studentů využívá vyšší studium adekvátní metody a formy výchovně vzdělávací práce:

a) kontaktní hodiny (jsou uváděny v učebním plánu) - přednášky, semináře, praktická cvičení, odborná praxe, exkurze, diskuse k problémům, konzultace, seminární práce, případové studie,

b) nekontaktní hodiny - samostudium, práce na projektech, výzkumná práce.

Studenti se dělí do studijních skupin. Z důvodů organizace výuky se mohou studijní skupiny spojovat nebo dělit na pracovní skupiny. Předměty, které je doporučeno dělit, jsou uvedeny v poznámce pod tabulkou "Přehled využití týdnů ve školním roce".

5. Způsob klasifikace:

- Vědomosti a dovednosti studentů se hodnotí formou zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek.

- Výsledky hodnocení se zapisují do studijního průkazu - zápočet slovem "započteno", ke klasifikaci zkoušek se používá tato stupnice :

1 - výborně, 2 - velmi dobře, 3 - dobře, 4 - nevyhověl/a

- Zkouška ověřuje celkovou úroveň vědomostí studenta, může se konat formou ústní, písemnou nebo praktickou.

- Plán zápočtů a zkoušek je uveden v učebním plánu.

6. Postup do dalšího ročníku:

- Do vyššího ročníku postupuje ta studentka, která získá všechny předepsané zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky a jejich klasifikace není horší než stupeň 3 - dobře.

- Opravné zkoušky: řeší příslušná vyhláška.

 

Výuka je rozdělena do bloků:

Cíle 1. bloku:

Úvod do péče o zdraví

Studentka je schopna:

- popsat zdravý vývoj jedince od početí do smrti z hlediska somatického a psychosociálního, - vysvětlit vztah mezi pojmy zdraví a nemoc,

- popsat faktory, které ovlivňují zdraví, zdravé životní a pracovní prostředí, - popsat a použít techniky zjišťující zdravý vývoj jedince,

- popsat a použít techniky ovlivňující zdravý vývoj jedince, zdravé životní a pracovní prostředí, - popsat, jaké formy spolupráce byly použity v péči o zdraví,

- samostatně získávat informace z odborné literatury a prostřednictvím informační techniky. Cíle 2. bloku:

Úvod do ošetřovatelství

Studentka je schopna:

- popsat historický vývoj ošetřovatelství u nás i ve světě, - charakterizovat koncepci ošetřovatelství v ČR,

- vysvětlit a používat základní terminologii ošetřovatelství,

- popsat a vysvětlit vztah ošetřovatelství a klinické medicíny, - používat techniky pro zjišťování somatických potřeb,

- formulovat zjištěné informace do ošetřovatelských diagnóz,

- reagovat na vzniklé problémy (ošetřovatelské diagnózy) prostřednictvím ošetřovatelských činností, - bezpečně realizovat techniku ošetřovatelských činností v odborné učebně,

- charakterizovat vybraný model ošetřovatelské teorie a použít jej v péči o zdraví,

- určit postavení sester jako profesní skupiny ve společnosti z hlediska historického vývoje, - pracovat na PC s programy používanými ve zdravotnických zařízeních.

Cíle 3. bloku:

Úloha sestry při monitorování bio-psycho-sociálních problémů jedince

Studentka je schopna:

- zjistit a rozlišit biopsychosociální projevy a problémy jedince vzniklé v důsledku vývoje nebo adaptace změny na prostředí nebo v důsledku porušení zdraví,

- používat techniky ke zjišťování biopsychosociálních projevů a problémů (vyšetřovací metody: fyzikální, biochemické, funkční, psychologické - komunikace, interakční techniky),

- vyhodnotit výsledky sledování biopsychosociálních problémů a správně je formulovat, dokumentovat a zvolit optimální strategii předávání objektivních informací ostatním členům ošetřovatelského

a zdravotnického týmu,

- znát práva klientů a při práci v klinické praxi je uplatňovat. Naučit se respektovat jedince jako svébytnou osobnost se všemi jeho právy,

- rozpoznat včas situace, které by mohly způsobit biopsychosociální problémy u jedince nebo je dále prohloubit, umět zvolit správná opatření, jak těmto situacím předcházet.

Cíle 4. bloku:

Syntéza poznatků o biopsychosociálních potřebách dětí a dorostu

Studentka je schopna:

- zhodnotit psychomotorický vývoj dítěte,

- uspokojit základní biopsychosociální potřeby dítěte,

- orientovat se v problematice prevence nemocí u dětí a mládeže,

- stanovit ošetřovatelskou diagnózu, plánovat řešení problémů,

- řešit sama jednoduché problémy, předat informace a spolupracovat na řešení problémů obtížnějších, - zajistit jednoduchý terapeutický plán lékaře,

- poskytovat základní péči handicapovanému dítěti se zřetelem k jeho potřebám, - uvědoměle respektovat práva zdravého i nemocného dítěte,

- popsat a vysvětlit legislativu ovlivňující výkon profese.

Cíle 5. bloku:

Odborná praxe

Aktualizace a aplikace poznatků o biopsychosociálních potřebách v péči o zdravé, nemocné a postižené.

Cíle 6. bloku:

Výchova k profesní roli sestry

Studentka je schopna:

- studovat odbornou literaturu i cizojazyčnou,

- získávat informace o vývoji ošetřovatelství u nás i ve světě a snažit se o jejich aplikaci ve vlastní práci,

- charakterizovat ošetřovatelské teorie a modely, používat je při řešení biopsychosociálních problémů dětí a dorostu,

- poskytovat základní i specializovanou péči nemocnému dítěti se zřetelem k jeho potřebám,

- popsat možnosti svého profesního růstu a uplatnění v sesterských organizacích.

Cíle 7. bloku:

Management a týmová práce v ošetřovatelství

Studentka je schopna:

- popsat strukturu a systém řízení ošetřovatelské péče v organizaci, - popsat systém řízení zdravotnického a ošetřovatelského týmu,

- spolupracovat se členy zdravotnického týmu a s pedagogickými pracovníky,

- pochopit principy koordinace ošetřovatelského týmu a delegování kompetencí,

- získávat poznatky ze specializovaných oborů péče o dítě a z intenzivní péče,

- zvládat specializovanou péči v nekomplikovaných případech,

- samostatně stanovit priority v péči o skupinu dětí na standardním oddělení (včetně výchovného působení),

- aktivně se podílet na zdravotní výchově dítěte a jeho rodiny.

Cíle 8. bloku:

Odborná praxe

Aktualizace a aplikace poznatků v péči o děti a dorost.

Cíle 9. bloku:

Integrace poznatků vzdělávacího programu diplomované dětské sestry

Studentka je schopna:

- aktualizovat poznatky ze všech předmětů studia a využívat je v praxi,

- hodnotit úroveň ošetřovatelské péče a její organizace, navrhnout strategii změn a účastnit se při jejich zavádění do praxe,

- posoudit úroveň svých vědomostí a dovedností, plánovat jejich další rozvoj a zdokonalování,

- vysvětlit hlavní rysy současných vývojových trendů zdravotní péče,

- popsat strukturu zdravotní péče a vysvětlit možnosti svého uplatnění v systému zdravotní péče,

- podílet se na výzkumu v ošetřovatelství a výsledky používat ve své práci.