PROFIL ABSOLVENTA

 

53-41-N/002 Diplomovaná dětská sestra

 

Absolventka studijního oboru diplomovaná dětská sestra (dále jen DDS) je připravena jako sestra první úrovně samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci onemocnění a v péči o nemocné děti a dospívající jedince, státních, i nestátních zařízeních (ambulantních i lůžkových), v terénní i domácí péči v rámci primární, sekundární a terciální zdravotní péče o dětskou a dospívající populaci v České republice.

Diplomovaná dětská sestra je připravena:

- řídit a poskytovat ošetřovatelskou péči podpůrnou, preventivní, léčebnou, rehabilitační i pomocnou jednotlivcům, rodinám i skupinám formou ošetřovatelského procesu,

- využívat edukační schopnosti při práci s dětmi, jejich rodinami a zdravotnickými pracovníky,

- být aktivním členem zdravotnického týmu,

- rozvíjet ošetřovatelskou praxi a podílet se na výzkumu v ošetřovatelství.

Aby byla absolventka schopna realizovat ošetřovatelskou péči na této úrovni, musí během studia získat potřebné vlastnosti, schopnosti, vědomosti, dovednosti a postoje:

1. Absolventka je schopna samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci a v péči o nemocné děti a dospívající jedince.

1. 1. Absolventka umí na základě vědomostí a dovedností z ošetřovatelství, medicínských a humanitních předmětů a na základě zkušeností z klinické praxe rozpoznat somatické a psycho-sociální potřeby dítěte vzniklé v průběhu zdravého vývoje jedince a v důsledku zdravotní odchylky nebo nemoci.

1 .1 .1. Absolventka zná zdravý vývoj jedince od narození do smrti.

1 .1 .2. Absolventka zná faktory, které ovlivňují zdravý vývoj jedince.

1 .1 .3. Absolventka zná způsoby a techniky ovlivňování zdravého způsobu života.

1 .1 .4. Absolventka zná projevy a příznaky, které signalizují odchylky od zdravého vývoje, a které signalizují onemocnění.

1 .1 .5. Absolventka zná a umí používat techniky ke zjišťování jednotlivých projevů a příznaků.

1 .2. Absolventka je schopna na základě vědomostí a dovedností z ošetřovatelství, medicínských a humanitních předmětů a na základě zkušeností z klinické praxe zajistit všestrannou péči o dítě a dospívajícího jedince, směřující k posílení a udržení zdraví, k prevenci onemocnění, k péči o nemocného, včetně rekonvalescence a důstojného umírání.

1 .2 .1. Absolventka je schopna reagovat na zjištěné somatické a psychosociální problémy dětského klienta a realizuje je prostřednictvím ošetřovatelského procesu.

1 .2 .2. Absolventka zná kroky ošetřovatelského procesu a umí realizovat tyto kroky v klinické praxi prostřednictvím jednotlivých modelů.

1 .2 .3. Absolventka zná standardy pro bezpečnou realizaci ošetřovatelských postupů.

1 .2 .4. Absolventka má vědomosti o alternativních terapeutických postupech. 1.2.5. Absolventka má základní dovednosti a vědomosti pro práci se zdravotnickou technikou.

1 .2 .6. Absolventka má dostatek vědomostí a dovedností pro poskytování první pomoci ve zdravotnických zařízeních, v terénu i za mimořádných podmínek.

1 .2 .7. Absolventka zná a respektuje práva dětského pacienta a jeho rodiny.

1.3. Absolventka je schopna uskutečňovat samostatná rozhodnutí v péči o zdraví, v prevenci onemocnění a v péči o nemocné, obhájit tato rozhodnutí a nést za ně odpovědnost.

2. Absolventka je schopna poskytovat sociálně zdravotní poradenskou činnost na ošetřovatelské úrovni dětským a dospívajícím jedincům i jejich rodinám se zvláštním zřetelem na etnické, minoritní, kulturní a ekumenické skupiny.

2.1 . Absolventka je schopna ovlivňovat koncepci výchovy ke zdraví a zdravému způsobu života dětského klienta ve spolupráci s jeho rodinou.

2.2. Při výchovné práci absolventka využívá znalostí z pedagogiky a psychologie, respektuje věkové zvláštnosti, zdravotní stav a individualitu dítěte.

2.3. Absolventka má základní znalosti nutné pro práci s handicapovanými dětmi.

3. Absolventka je schopna spolupráce na různých úrovních zdravotní péče.

3.1 . Absolventka zná legislativní a etické normy a ve své práci je respektuje.

3.2. Absolventka je schopna koordinovat ošetřovatelský tým a delegovat kompetence.

3.3. Absolventka je schopna spolupracovat se členy zdravotního týmu na úrovni oddělení, organizace i v terénu.

3.4. Absolventka je schopna hodnotit úroveň organizace, ošetřovatelské péče a umí navrhnout strategii pro změny na úrovni oddělení, má vědomosti a dovednosti k zavedení těchto změn do praxe.

4. Absolventka je schopna na základě svých vědomostí a dovedností, kultivovaného vystupování, empatie a produktivní komunikace přispět k profesionalizaci ošetřovatelství a zlepšení postavení sester ve společnosti.

4.1 . Absolventka zná možnosti svého profesního růstu a je si vědoma nutnosti celoživotního vzdělávání.

4.2. Absolventka je schopna pozitivní seberealizace v povolání diplomované dětské sestry na základě přiměřené sebeúcty a vlastní profesní koncepce.

4.3. Absolventka ovládá přiměřené seberegulační a adaptační techniky.

4.4. Absolventka má citlivý, empatický a profesionální přístup k ostatním, zvláště pak k dětem, dospívajícím a jejich rodinným příslušníkům.

4.5. Absolventka profesionálně ovládá verbální i neverbální komunikaci včetně dovedností komunikace s tělesně či mentálně handicapovanými dětmi a dospívajícími jedinci.

4.6. Absolventka je schopna aplikovat výsledky vědeckého výzkumu ve své činnosti.

4.6.1. Absolventka umí pracovat s odbornou literaturou i cizojazyčnou.

4.6.2. Absolventka zná základní techniky výzkumné práce a jejich využití v práci sestry.

Možnosti uplatnění absolventa:

1. Absolventka studijního oboru diplomovaná dětská sestra se uplatní v ošetřovatelské praxi jako sestra první úrovně na všech úsecích ústavní, terénní i domácí péče o dítě a dospívající jedince, ve zvláštních dětských zařízeních, odborných léčebných ústavech a zařízeních sociální péče pro handicapované děti a dorost.

2. Absolventka je připravena plnit řídící úkoly středního managementu ve zdravotnických zařízeních.

3. Absolventka je schopna zapojit se do výzkumné práce v oblasti ošetřování dětí a dorostu.

4. Absolventka má předpoklady zapojit se do činnosti v profesních ošetřovatelských organizacích.