CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

53-41-N/004 Diplomovaný zdravotnický záchranář

 

1. Charakteristika studijního oboru:

- Studijní obor Diplomovaný zdravotnický záchranář připravuje absolventy vyšších odborných zdravotnických škol pro činnost v oblasti neodkladné péče, jmenovitě v systému zdravotnické záchranné služby a pro činnost v jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním zdravotnické odborné první pomoci (horská, báňská, vodní apod.). Připravuje absolventy pro řešení život zachraňujících zákroků, k organizaci řešení hromadných neštěstí a v rámci kompetencí k rozhodování o naléhavosti poskytování neodkladné péče. Absolventi získají informace o právních a etických aspektech zdravotní péče.

- Získané vyšší odborné vzdělání zahrnuje všeobecné vzdělání, zejména vzdělání v živém jazyce, specifické odborné vzdělání připravující absolventy pro speciální činnosti a činnosti na specializovaných pracovištích.

2. Organizace studia:

- Studium v oboru diplomovaný zdravotnický záchranář je tříleté a ukončuje se absolutoriem. Organizace studia vychází z vyšší mentální úrovně žáků - absolventů středních škol. Při studiu je kladen důraz na samostatnější získávání vědomostí a dovedností, využívání informační soustavy zdravotnictví a na praktické vyučování realizované v učebnách školy i ve zdravotnických zařízeních. Součástí studia je odborná praxe žáků ve zdravotnických zařízeních vhodně rozložená do jednotlivých ročníků.

3. Podmínky přijetí:

Do l. ročníku tříletého vyššího odborného studia se přijímají uchazeči s úplným středním vzděláním nebo úplným středním odborným vzděláním - zejména chlapci, kteří splnili podmínky přijetí, stanovené ředitelem školy a stanovená zdravotní hlediska.

Při uplatňování hledisek pro přijímání ke studiu je nezbytné vycházet z těchto zásad:

1) O výsledku práce diplomovaného zdravotnického záchranáře a tím o spokojenosti klientů rozhoduje především kladná motivace k výkonu tohoto povolání.

2) Uvedené kontraindikace a požadavky jsou orientačním vodítkem. Každé rozhodnutí musí být individualizované a musí přihlížet k osobnosti uchazeče a k charakteru a stupni závažnosti postižení. V případě nejasností u diagnóz uvedených v kontraindikacích je nutné vyžádat posouzení příslušným odborným lékařem.

3) Posudkové rozhodnutí by měl učinit příslušný lékař.

Kontraindikace pro studium v oboru diplomovaný zdravotnický záchranář:

1) Endokrinní a parendokrinní onemocnění, která znesnadňují adaptaci v pracovním kolektivu, nejsou vhodná pro styk s veřejností nebo vylučují středně těžkou až těžkou námahu. Diabetes mellitus I. typu (u nemocných s častými hypoglykemiemi nebo u neukázněných pacientů).

2) Choroby a vady srdce a cév.

3) Závažná onemocnění dýchacího ústrojí, která již vedla nebo v krátké době povedou k trvalému omezení respiračních funkcí.

4) Závažná chronická onemocnění ledvin a vývodových cest močových, vedoucí k závažné poruše funkce nebo až k selhání ledvin.

5) Nemoci jater.

6) Onemocnění a vady pohybového ústrojí nebo stavy po chirurgických zákrocích, které hrubě narušují funkci horních i dolních končetin a páteře.

7) Perinatálně vzniklá nebo získaná onemocnění CNS, narušující hybnou i jemnou motoriku horních končetin a hrubě porušující hybnost dolních končetin.

8) Epilepsie.

9) Poruchy duševní a poruchy chování.

10) Prokázaný sklon k abusu návykových látek a alkoholu.

11) Onemocnění a vady smyslové:

Oční: Závažná, zvláště alergická onemocnění spojivek a víček, recidivující a chronická onemocnění rohovky, uveálního traktu, sítnice a zrakového nervu.

Nároky na visus:

dálka do 6/9 binokulárně nat. s korekcí do + 6D

blízko do J. č. 3 nat. či s korekcí

Předpokládají visus se snesitelnou korekcí, bez závažnějších progresivních změn lepšího oka a bez zúžení zorného pole pod ±45°(viz poznámka).

Poznámka: Vyšetření provádí příslušný lékař (zorné pole orient. konfrontační zkoušku). Při korekci nad ±4D, oční dispenzarizaci či podezření na chronické oční onemocnění je nutné vyšetření oftalmologem, který může kritéria pro přijetí zpřísnit, výjimečně i povolit výjimku.

Sluch: Těžší sluchové vady různé geneze, které znesnadňují komunikaci a nejsou-li dobře technicky kompenzované.

12) Závažná kožní onemocnění a onemocnění typu atopického ekzému.

13) Nemoci krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunity.

14) Zhoubné novotvary, novotvary nejistého nebo neznámého chování a kompenzované stavy po odléčených zhoubných novotvarech.

Další podmínkou pro přijetí ke studiu je vlastnictví řidičského průkazu skupiny B s předpokladem možnosti získání řidičského průkazu skupiny C. Nevlastní-li uchazeč o studium řidičský průkaz, je povinen jej získat během studia na vlastní náklady.

Po ukončení studia musí být absolvent držitelem řidičského oprávnění skupiny C s možností řídit vozidlo s právem přednosti v jízdě.

Konečnou podmínkou přijetí je předložení výsledků psychotestů nutných pro řízení vozidla ve skupině C a D, které budou pořízeny na náklady uchazeče o studium.

Navrhovaná forma přijímacího řízení

- písemný test z biologie člověka a předlékařské první pomoci - pohovor s uchazečem

- psychologický test zaměřený na schopnost přepojování pozornosti.

4. Metody a formy vzdělávání:

Při všech formách vyučování se respektují obecně závazné právní předpisy. Při výběru forem je dávána přednost formám rozvíjejícím aktivitu žáků. Vedle běžných způsobů výuky se široce uplatňuje výuka ve specializovaných odborných učebnách školy a ve zdravotnických pracovištích.

Rozpis učiva stanoví závazné učivo, které představuje 70 % stanovené hodinové dotace. Ředitel školy může využít zbývajících 30 % k doplnění o učivo potřebné z hlediska regionálních potřeb nebo tato časová dotace může být využita k prohlubování a upevňování vědomostí.

5. Další vzdělávání absolventů:

Každý absolvent by se měl trvale a soustavně se vzdělávat v oboru tak, aby jeho znalosti a dovednosti odpovídaly aktuálním požadavkům a novým vědeckým poznatkům. Absolventi se mohou dále vzdělávat ve specializačním studiu organizovaném v resortu zdravotnictví.

6. Charakteristika vzdělávacího procesu:

Výuka v jednotlivých ročnících je organizována v zimních a letních obdobích. Jednotlivá období mohou být členěna do bloků s danou náplní pro stanovené povinné, popřípadě i nepovinné vyučovací předměty. K ověření získaných znalostí žáků využívají vyučující formy stanovené klasifikačním řádem a učebním plánem zkouška, klasifikovaný zápočet, zápočet). V průběhu studia je kladen důraz na praktickou část výuky a samostatnou práci žáka.

Studium se ukončuje absolutoriem, jehož součástí je:

- teoretická zkouška z vybraných odborných předmětů,

- zkouška z cizího jazyka,

- absolventská práce a její obhajoba.

7. Organizace studia:

Studium je organizováno jako tříleté vyšší odborné, zakončené absolutoriem. Na toto dosažené vzdělání by mělo navazovat další vzdělávání zdravotnických pracovníků organizované specificky pro tento obor.