MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod č.j. 20391/96-23 ze dne 27. 5. 1996, v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, s účinností od 1. září 1996 počínaje prvním ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN

Učebního oboru

53-41-N/004 Diplomovaný zdravotnický záchranář

 

Tříleté vyšší odborné studium

Denní studium:

Názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku a období

1.

2.

3.

zimní

letní

zimní

letní

zimní

letní

Povinné předměty

32

31

30

31

28

28

Somatologie

5 - ZK

2 - ZK

-

-

-

-

Patologie, patofyziologie

-

2 - ZK

-

-

-

-

Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena

3 - ZK

-

-

-

-

-

Vnitřní lékařství

-

2 - KZ

2 - ZK

2 - KZ

2 - KZ

2 - ZK

Chirurgie

-

2 - KZ

2 - ZK

2 - KZ

2 - ZK

2 - KZ

Pediatrie

-

-

2 - ZK

-

-

-

Gynekologie a porodnictví

-

2 - ZK

-

-

-

-

Neurologie

-

-

-

2 - ZK

-

-

Psychiatrie

-

-

-

-

2 - ZK

-

Vybrané kapitoly z dalších lékařských oborů

-

-

-

1 - ZK

-

-

Obecná farmakologie a toxikologie

3 - KZ

-

-

-

-

-

Základy veřejného zdravotnictví

2 KZ

-

-

-

-

-

Základy radiofonie

1 - KZ

-

-

-

-

-

Latinský jazyk

2 - KZ

-

-

-

-

-

Cizí jazyk

2 - KZ

2 - ZK

2 - KZ

2 - ZK

2 - ZK

2 - ZK

Psychologie a etika v neodkladné péči

3(2) KZ

-

-

-

-

-

Záchranářství a medicína katastrof

4(2) ZK

2 - KZ

4(2) KZ

4(2) ZK

2 - KZ

2(2) ZK

Ošetřovatelství v neodkladné péči

6(2) ZK

4(2) KZ

4(2) ZK

4(2) ZK

4 (2) KZ

4(4) ZK

Ošetřování nemocných v neodkladné péči

-

12 (12) ZK

14 (14) ZK

14 (14) KZ

14 (14) ZK

16 (16) ZK

Odborná praxe v neodkladné péči

1 KZ týden

1 KZ týden

1 KZ týden

1 KZ týden

1 KZ týden

-

Informatika a výpočetní technika

1(1) KZ

1(1) KZ

-

-

-

-

Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

 

Tělesná výchova

2 - Z

2 - Z

2 - Z

2 - Z

2 - Z

2 - Z

 

Využití týdnů školního roku:

Činnost

l. ročník

2. ročník

3. ročník

zimní

letní

zimní

letní

zimní

letní

Školní vyučování z toho:

16

16

16

16

16

14

Odborná praxe

1

1

1

1

1

-

Školní výuky zůstává

15

15

15

15

15

14

Samostudium a zkoušky

3

3

3

3

3

3

Absolutorium

-

-

-

 

-

2

Časová rezerva

1

1

1

1

1

1

 

Poznámky :

1. Počet hodin v závorkách udává počet hodin cvičení z celkového počtu vyučovacích hodin předmětu. Z = zápočet, KZ = klasifikovaný zápočet, ZK = zkouška

2. Studium se ukončuje absolutoriem v souladu s ustanovením § 27 b zákona č. 29/1984 Sb., o základních, středních a vyšších školách ve znění zákona č. 138/1995 Sb. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce a její obhajoby. Témata absolventské práce se doporučují zadávat ve druhém ročníku nejpozději na počátku letního období. Pro teoretickou odbornou zkoušku se doporučuje stanovit vyučovací předměty vnitřní lékařství, chirurgie, záchranářství a medicína katastrof. Témata absolventské práce se doporučuje volit z vyučovacích předmětů ošetřovatelství v neodkladné péči a ošetřování nemocných v neodkladné péči.

3.·Počet hodin učebního plánu může ředitel upravit v rozsahu 10 %, a to tak, že se počet vyučovacích hodin praktického vyučování a odborné praxe nesníží a celkový počet hodin týdně bude upraven nejvýše na 26 - 32 hodin. Obsah učebních osnov tvoří základ vzdělání. Ředitel školy může učební osnovy doplnit v rámci povoleného limitu v rozsahu nejvýše 30% hodinové dotace.

4. Dělení tříd na skupiny při cvičeních určí ředitel školy podle podmínek školy a splnění zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

5. Praktické vyučování se realizuje formou cvičení v odborných učebnách nebo pňmo ve zdravotnických zařízeních a formou odborné praxe. Odborná praxe žáků se koná ve stanoveném rozsahu v průběhu studia ve zdravotnických zařízeních pod vedením zkušených odborníků z praxe.

6. Ředitelství školy vytvoří podmínky pro konzultace žáků s vyučujícími mimo vyučovací hodiny stanovené učebním plánem.

7. V prvním a druhém ročníku lze podle možností školy zařadit týdenní soustředění vodní, báňské, horské, požární záchranné služby.