CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

53-41-N/007 Diplomovaná dentální hygienistka

 

1. Charakteristika studijního oboru:

- Studijní obor diplomovaná dentální hygienistka připravuje vyšší zdravotnické pracovníky s vyšším odborným vzděláním pro výkon specializovaných činností, které vykonávají pod vedením zubního lékaře v preventivní a léčebné péči i ve výchovné činnosti pro pacienty ve všech typech zdravotnických zařízeních poskytujících stomatologickou péči.

- Studium navazuje na vědomosti a dovednosti získané studiem ve střední škole. Všeobecná složka vzdělání je tvořena zejména učivem cizího jazyka, latinského jazyka a chemie. Učební obsah těchto předmětů je zaměřen na potřeby studijního oboru.

- Těžiště odborné složky vzdělání tvoří základní odborné učivo a speciální odborné učivo, a to v oblasti teoretického i praktického vzdělávání. Základní odborné učivo umožňuje vytváření požadovaného odborného profilu absolventa studijního oboru diplomovaná dentální hygienistka. Patří sem učivo např: předmětů anatomie, fyziologie a obecná histologie, obecná patologie, mikrobiologie, preventivního lékařství a sociální hygieny a pod.. Speciální odborné učivo umožňuje získání speciálních odborných vědomostí a dovedností oboru. Patří sem učivo předmětů orální patologie, preventivní stomatologie, parodontologie, orální hygieny a dalších.

- Rozšíření vědomostí a dovedností umožňují nepovinné vyučovací předměty ve všeobecně vzdělávací, jazykové i odborné složce vzdělání.

2. Organizace a forma studia:

- Studium je tříleté a ukončuje se absolutoriem. Organizace studia vychází z vyšší mentální úrovně studujících - absolventů středních škol. Při studiu je kladen důraz na samostatnější získávání vědomostí a dovedností, využívání informační soustavy zdravotnictví a na praktické vyučování realizované v laboratořích a odborných učebnách školy i ve stomatologických zdravotnických zařízeních. Součástí studia je také studijní pobyt žáků ve zdravotnických zařízeních vhodně rozložený do jednotlivých ročníků.

3. Podmínky přijetí:

- Do 1. ročníku tříletého vyššího odborného studia se přijímají absolventi s úplným středním vzděláním nebo úplným středním odborným vzděláním, kteří splnili podmínky přijetí, stanovené ředitelem školy a stanovená zdravotní hlediska.

Při uplatňování hledisek pro přijímání ke studiu je nezbytné vycházet z těchto zásad:

1) O výsledku práce diplomované dentální hygienistky a tím o spokojenosti pacientů rozhoduje především kladná motivace k výkonu tohoto povolání.

2) Uvedené kontraindikace a požadavky jsou orientačním vodítkem. Každé rozhodnutí musí být individualizované a musí přihlížet k osobnosti uchazeče a k charakteru a stupni závažnosti postižení.

3) Posudkové rozhodnutí by měl učinit příslušný lékař

Kontraindikace pro studium v oboru diplomovaná dentální hygienistka:

1) Endokrinní a paraendokrinní onemocnění, která znesnadňují adaptaci v pracovním kolektivu, nejsou vhodná pro styk s veřejností nebo vylučují středně těžkou až těžkou námahu. Diabetes mellitus I.typu (u nemocných s častými hypoglykemiemi nebo u neukázněných pacientů).

2) Choroby a vady srdce a cév, vylučující středně těžkou až těžkou námahu.

3) Závažná onemocnění dýchacího ústrojí, která již vedla nebo v krátké době povedou k trvalému omezení respiračních funkcí.

4) Závažná chronická onemocnění ledvin a vývodových cest močových, vedoucí k závažné poruše funkce nebo až k selhání ledvin.

5) Progredující poruchy jaterního parenchymu.

6) Onemocnění a vady pohybového ústrojí nebo stavy po chirurgických zákrocích, které hrubě narušují funkci horních i dolních končetin a páteře.

7) Perinatálné vzniklá nebo získaná onemocnění CNS, narušující hybnou i jemnou motoriku horních končetin a hrubě porušující hybnost dolních končetin.

8) Nekompenzované a jen částečně kompenzované formy epilepsie.

9) Psychická onemocnění a psychopatické rysy osobnosti.

10) Prokázaný sklon k abusu návykových látek a alkoholu.

11) Onemocnění a vady smyslové:

Oční: Závažná, zvláště alergická onemocnění spojivek a víček, recidivující a chronická onemocnění rohovky, uveálního traktu, sítnice a zrakového nervu. Nároky na visus:

- visus dálka do 6/9 binokulárně nat. s korekcí do + 6D,

- visus blízko do J. č. 3 nat. či s korekcí.

Předpokládají visus se snesitelnou korekcí, bez závažnějších progresivních změn lepšího oka a bez zúžení zorného pole pod +-45o(viz poznámka).

Poznámka: Vyšetření provádí příslušný lékař (zorné pole orient. konfrontační zkoušku). Při korekci nad +-4D, oční dispenzarizaci či podezření na chronické oční onemocnění je nutné vyšetření oftalmologem, který může kriteria pro přijetí zpřísnit, výjimečně i povolit výjimku.

Sluch: těžší sluchové vady různé geneze, které znesnadňují komunikaci a nejsou-li dobře technicky kompenzované.

12) Závažná kožní onemocnění a onemocnění typu atopického ekzému. Jiná kožní onemocnění (např psoriáza), pokud jsou na některých místech těla a onemocnění kožní.

13) Chronická onemocnění dýchacího ústrojí. 14) Poruchy krvetvorby.

Dalším předpokladem pro studium by měl být ortodonticky a esteticky dokonalý nebo tím způsobem dokonale sanovaný chrup.

4) Metody a formy vzdělávání:

- Při všech formách vyučování se respektují obecně závazné právní předpisy. Při výběru forem je dávána přednost formám rozvíjejícím aktivitu studentů. Vedle běžných způsobů výuky se široce uplatňuje výuka ve specializovaných odborných učebnách školy a na stomatologických zdravotnických pracovištích.

- Rozpis učiva stanoví závazné učivo, které představuje 70 % stanovené hodinové dotace. Ředitel školy může využít zbývajících 30 % k doplnění o učivo potřebné z hlediska regionálních potřeb nebo tato časová dotace může být využita k prohlubování a upevňování vědomostí.

5) Další vzdělávání absolventů:

- Absolventi se mohou dále vzdělávat ve specializačním studiu organizovaném v resortu zdravotnictví za podmínek stanovených zvláštním obecně závazným předpisem.