PROFIL ABSOLVENTA

 

53-41-N/007 Diplomovaná dentální hygienistka

 

Absolvent studijního oboru diplomovaná dentální hygienistka je připraven pro činnosti vyšších zdravotnických pracovníků s vyšším odborným vzděláním v oblasti léčebné péče jako člena stomatologického týmu se stanovenou působností. Získané vyšší odborné vzdělání zahrnuje všeobecné vzdělání představující zejména vzdělání v živém jazyce, specifické odborné vzdělání připravující absolventy i pro speciální činnosti a činnosti na specializovaných pracovištích.

Odborná složka profilu absolventa obsahuje:

- vědomosti ze somatologie a patologie,

- vědomosti ze základních klinických oborů zaměřených na prevenci a základy diagnostiky,

- vědomosti o principu a manipulaci se zdravotnickou technikou užívanou v dentální hygieně,

- vědomosti a dovednosti v první pomoci, stavech ohrožujících život,

- vědomosti a dovedností z psychologie,

- vědomosti o základech asepse, dezinfekce, sterilizace a o prevenci nozokomiálních nákaz,

- vědomosti z chemie zejména ke vztahu k používaným materiálům v oboru,

- vědomosti o zdravém způsobu života, vlivu výživy na zdravotní stav pacienta a o racionální výživě,

- vědomosti ze stomatologie, orální histologie a parodontologie,

- vědomosti a dovednosti z preventivní stomatologie a rentgenové techniky.

Absolvent získá vedle odpovídajících vědomostí a dovedností ve stanoveném oboru také orientaci v oblasti ekonomické, právní, pojišťovací a manažerské. Získá také odborné jazykové vědomosti a dovednosti v rozsahu stanoveném pro vyšší studium obecně závazným právním předpisem. Významnou součástí profilu absolventa tvoří vědomosti a dovednosti z psychologie, které vytvářejí předpoklad individuálního působení absolventa na jednotlivé pacienty.

Osobnost diplomované hygienistky se musí vyznačovat:

- psychickou a sociální zralostí,

- manuální zručností,

- schopností empatie a asertivního chování,

- schopností respektovat práva pacientů a jednat podle etických norem,

- schopností operativně využívat nové poznatky z preventivní stomatologie a aplikovat je v praxi, přitom čerpat i z cizojazyčné literatury.

Absolvent je schopen aplikovat podle konkrétních potřeb pacientů pod vedením zubního lékaře tyto činnosti:

- podílet se na vstupním i kontrolním vyšetření dutiny ústní získáním anamnézy a zhotovením intraorálních rtg snímků, respektive otisků chrupu či odběru slin,

- provádět odborné čistění zubů včetně odstranění zubního kamene, povrchové úpravy výplní a úpravy ostrých a přečnívajících hran protetických prací

- provádět ošetření citlivého dentinu a lokální fluoridaci,

- provádět s pacientem nácvik postupů ústní hygieny a kontrolovat její účinnost,

- provádět individuální i kolektivní zdravotně výchovnou činnost zaměřenou na prevenci vzniku zubního kazu, paradontopatií, ortodontických anomálií a na racionální výživu,

- dodržovat zásady bezpečné práce a zásady hygieny při práci ve stomatologické ordinaci. Výše uvedené činnosti může absolvent studijního oboru diplomovaná dentální hygienistka provádět v nemocnicích i ostatních zdravotnických zařízeních u pacientů, kteří byli v rozpětí šesti měsíců vyšetřeni zubním lékařem.

Kromě těchto speciálních činností je absolvent v souladu se získaným širším vyšším odborným vzděláním ve zdravotnickém studijním oboru schopen poskytovat předlékařskou první pomoc. S výjimkou získávání anamnestických údajů je praktické provádění léčebných a preventivních výkonů vázáno na předchozí vyšetření pacienta zubním lékařem, který indikuje dílčí výkony a za indikaci odpovídá.

Absolvent studijního oboru diplomovaná dentální hygienistka nesmí provádět výkony vyhrazené zubnímu lékaři a všeobecné sestře. Zejména nesmí:

- indikovat pacientům látky celkově působící

- aplikovat léky parenterálně

- aplikovat lokální anestetika

- preparovat tvrdé zubní tkáně,

- používat chirurgické nástroje, s výjimkou parodontologických kyret a scalerů,

- odebírat krev.