CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

53-43-M/001 Zdravotní laborant

 

1. Podmínky přijetí:

 Do prvního ročníku se přijímají žáci a žákyně, kteří splnili podmínky výběrového řízení a splňují zdravotní kriteria, daná vyhláškou.

 Zdravotní hlediska pro přijímání uchazečů ke studiu na středních zdravotnických školách.

 Při uplatňování zdravotních hledisek pro přijímání ke studiu na SZŠ je nezbytné vycházet z těchto zásad :

1) O výsledku práce středního zdravotnického pracovníka a tím o spokojenosti. nemocných, rozhoduje především kladná motivace k výkonu tohoto povolání.

2) Po absolvování praxe na lůžkových odděleních u těch oborů, kde.je předepsána, existuje možnost diferencovaného uplatnění na různých pracovištích s menší náročností na zdravotní stav.

3) Uvedené kontraindikace a požadavky jsou orientačním vodítkem. Každé rozhodnutí musí být individualizované a přihlížet k osobnosti uchazeče a k charakteru a stupni závažnosti postižení.

4) Posudkové rozhodnutí by měl učinit dorostový lékař a v případech mladistvých se ZPS i v souladu se závěry PKSZ.

 

Společné kontraindikace pro všechny obory studia na SZŠ:

1) Endokrinní a paraendokrinní onemocnění, která znesnadňují adaptaci v pracovním kolektivu, nejsou vhodná pro styk s veřejností nebo vylučují lehkou až středně těžkou námahu.

2) Choroby a vady srdce a cév,vylučující lehkou až středně těžkou námahu.

3) Závažná onemocnění dýchacího ústrojí, která již vedla nebo v krátké době povedou k trvalému omezení respiračních funkcí.

4) Závažná chronická onemocnění ledvin a vývodných cest močových, vedoucí k závažné poruše funkce nebo až k selhání ledvin.

5) Progredující poruchy jaterního parenchymu.

6) Onemocnění a vady pohybového ústrojí nebo stavy po chirurgických zákrocích, které hrubě narušují funkci horních i dolních končetin a páteře (poruchy hybnosti dolních končetin nemusejí být nutně kontraindi- kací u laboratorních oborů, zubního technika a očního optika).

7) Perinatálně vzniklá nebo získaná onemocnění CNS, narušující hrubou i jemnou motoriku horních končetin a hrubě porušující hybnost dolních končetin (poruchy hybnosti dolních končetin nemusejí být nutně kontraindikací u laboratorních oborů, zubního technika a očního optika)·

8) Nekompenzované a jen částečně kompenzované formy epilepsie.

9) Psychická onemocnění a výrazné psychopatické rysy osobnosti.

10) Prokázaný sklon k abusu návykových látek a alkoholu.

11) Diabetes mellitus (u nemocných s častými hypoglykemiemi nebo u neukázněných pacientů).

12) Onemocnění a vady smyslové:

Oční : závažná, zvláště alergická onemocnění spojivek a víček, recidivující a chronická onemocnění rohovky, uveálního traktu, sítnice a zrakového nervu.

Nároky na visus, barvocit a případně na adaptaci jsou uvedeny u jednotlivých oborů. Předpokládají visus se snesitelnou korekcí bez závažnějších progresivních změn lepšího oka a bez zúžení zorného pole pod +/- 45° (viz pozn.).

Sluch : těžší sluchové vady různé genese, které znesnadňují komunikaci a nejsou-li dobře technicky kompenzované (platí pro obory, které přicházejí do styku s nemocnými).

13) Závažná kožní onemocnění a onemocnění typu atopického ekzému. Jiná kožní onemocnění (např.psoriasa) pokud jsou na nekrytých místech těla, alergická onemocnění kožní ( alergická onemocnění nemusí být nutnou kontraindikací u očního optika a asistenta hygienické služby).

Pozn.: Vyšetření provádí dorostový lékař (zorné pole orient. konfrontační zkouškou). Při korekci nad +/- 40, oční dispenzarizaci či podezření. na chronické oční onemocnění nutné vyšetření oftalmologem,který může kriteria pro přijetí zpřísnit výjimečně i povolit vyjímku.

 

Pro obor zdravotní laborant nejsou vhodní uchazeči, u kterých jsou kromě společných kontraindikací přítomny:

oční :

- visus dálka do 6/9 binokulárně nat.či s korekcí +/- 6D

- visus blízko do J.č. 3 nat. či s korekcí

2. Organizace studia:

 Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium absolventů základní školy a pomaturitní kvalifikační dvouleté studium pro absolventy středních škol.

 

 Směry a další možnosti vzdělávání absolventů :

Absolventi, kteří po ukončení studia nastupují do zaměstnání, absolvují povinnou nástupní praxi v rozsahu, stanoveném vyhláškou o zdravotnických pracovnících. Další specializace absolventů je zajištěna pomaturitním specializačním studiem středních zdravotnických pracovníků.