PROFIL ABSOLVENTA

 

53-43-M/001 Zdravotní laborant

 

Studijní obor 53-08-6 zdravotní laborant - připravuje žáky pro práci v laboratořích zdravotnických zařízení.

 

Absolvent si má osvojit :

a) správné zacházení s biologickým materiálem a jeho přípravu na vyšetření se zřetelem na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) obecné principy a analytické postupy vyšetřovacích metod v oboru klinické biochemie, hematologie, krevní transfúze, mikrobiologie a histologie,

c) funkční principy, obsluhu a preventivní údržbu laboratorních přístrojů a zařízení,

d) dokumentaci při příjmu biologického materiálu, při jeho zpracování a při výdeji výsledků,

e) poskytování předlékařské první pomoci při úrazech a nehodách a používání prostředků protipožární ochrany,

f) zásady organizace, řízení a ekonomiky práce v laboratoři g) etiku zdravotnického pracovníka.