MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo ministerstvo zdravotnictví České republiky v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 18.3.1992, č.j. VZV - 530 - 18.3.92, s účinností od l.září 1992 počínaje l.ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru

 53-43-M/001 Zdravotní laborant

 

Denní studium:

Názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

Povinné předměty

30

31

32

32

125

 

Společenskovědní a jazykové

11

7

5

5

28

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

 

Cizí jazyk

3

3

2

2

10

 

Latinský jazyk

2

-

-

-

2

 

Občanská nauka

1

1

1

-

3

 

Dějepis

2

1

-

-

3

 

Matematicko-přírodovědné

15

12

1

-

28

 

Matematika

3 (2)

3 (2)

1

-

7 (4)

 

Fyzika

3(1)

3 (1)

-

-

6 (2)

 

Chemie

6(3)

4 (1)

-

-

10 (4)

 

Biologie

3(1)

-

-

-

3 (1)

 

Výpočetní technika

-

2 (2)

-

-

2(2)

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

Odborné

2

10

24

25

61

 

Analytická chemie

-

4 (4)

-

-

4 (4)

 

Fyzikální chemie

-

-

2

-

2

 

Biochemie

-

-

2

2

4

 

Vybrané lab.metody

-

-

2 (2)

2 (2)

4 (4)

 

Somatologie

2

-

-

-

2

 

Patologie

-

2

-

-

2

 

První pomoc

-

1. (1)

-

-

1 (1)

 

Základy veřejného zdravotnictví

-

1

-

-

1

 

Histologie a hist.technika

-

-

3(2)

3 (2)

6 (4)

OMP

Klinická biochemie

-

-

3

3

6

OMP

Cvičení z klinické biochemie

-

-

4(4)

4(4)

8(8)

 

Hematologie a krevní transfúze

-

-

2

2

4

OMP

Cvičení z hematologie a krevní transfúze

-

-

2(2)

4(4)

6(6)

 

Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena

-

2

2

2

6

OMP

Cvičení z mikrobiologie, epidemiologie a hygieny

-

-

2(2)

3(3)

5(5)

 

 

Nepovinné předměty:

l. Nepovinné předměty lze volit a ustavovat podle podmínek školy a zájmu žáků.

2. Učební osnovu nově zavedeného nepovinného předmětu schvaluje ředitel školy a předloží ji MZ ČR.

3. Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů v jednom školním roce.

 

Činnost

Počet týdnů v ročníku

l.

2.

3.

4.

Vyučování podle rozpisu učiva

34

34

34

30

Odborná praxe

-

-

4

-

Lyžařský výcvikový kurs

1

-

-

-

Sportovně turistický kurs

-

1

-

-

Maturitní zkouška

-

-

-

2

 

Poznámky:

1. OMP - odborný maturitní předmět pro teoretickou maturitní zkoušku z odborných předmětů.

2. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu.

3. Dělení tříd do skupin při cvičeních provádí ředitel školy podle charakteru vyučování, podmínek školy (zdravotnického zařízení) a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví.