CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

53-43-M/002 Farmaceutický laborant

 

 Studijní obor farmaceutický laborant připravuje studenty pro činnost na farmaceutických pracovištích, pro aktivní účast na přípravě, kontrole, uchovávání a distribuci léčiv a zdravotnických potřeb.

 Po nástupní praxi se absolventi uplatňují ve funkci farmaceutických laborantů nejčastěji v lékárnách všech typů, dále ve výrobnách léčivých přípravků, na odděleních výroby infúzních roztoků, v podnicích zdravotnického zásobování, v laboratořích pro kontrolu léčiv, ve farmaceutickém průmyslu a na jiných farmaceutických pracovištích. Odborně vedou práci pomocných laborantů a sanitářek. Vedou oddělení a výdejny prostředků zdravotnické techniky a prodejny léčivých rostlin. .

Do prvého ročníku čtyřletého studijního oboru se přijímají absolventi základních škol, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a splňují zdravotní kritéria.

Zdravotní hlediska pro přijímání uchazečů ke studiu na středních zdravotnických školách

 

Zdravotní hlediska:

 O výsledku práce středního zdravotnického pracovníka a tím o spokojenosti nemocných, rozhoduje především kladná motivace k výkonu tohoto povolání.

 Po absolvování praxe na lůžkových odděleních u těch oborů, kde je předepsána, existuje možnost diferencovaného uplatnění na různých pracovištích s menší náročností na zdravotní stav.

 Uvedené kontraindikace a požadavky jsou orientačním vodítkem. Každé rozhodnutí musí být individualizované a přihlížet k osobnosti uchazeče a k charakteru a stupni závažnosti postižení.

 Posudkové rozhodnutí by měl učinit dorostový lékař a v případech mladistvých se ZPS i v souladu se závěry PKSZ.

 

Společné kontraindikace pro všechny obory studia na SZŠ:

 Endokrinní a paraendokrinní onemocnění, která znesnadňují adaptaci v pracovním kolektivu, nejsou vhodné pro styk s veřejností nebo vylučují lehkou až středně těžkou námahu

 Choroby a vady srdce a cév, vylučující lehkou až středně těžkou námahu

 Závažná onemocnění dýchacího ústrojí, která již vedla nebo v krátké době povedou k trvalému omezení respiračních funkcí

 Závažná chronická onemocnění ledvin a vývodných cest močových, vedoucí k závažné poruše funkce nebo až k selhání ledvin

 Progredující poruchy jaterního parenchymu

 Onemocnění a vady pohybového ústrojí nebo stavy po chirurgických zákrocích, které hrubě narušují funkci horních i dolních končetin a páteře (poruchy hybnosti dolních končetin nemusejí být nutně kontraindikací u laboratorních oborů, zubního technika a očního optika)

 Perinatálně vzniklá nebo získaná onemocnění CNS, narušující hrubou i jemnou motoriku horních končetin a hrubě porušující hybnost dolních končetin (poruchy hybnosti dolních končetin nemusejí být nutně kontraindikací u laboratorní oborů, zubního technika a očního optika)

 Nekompenzované a jen částečně kompenzované formy epilepsie

 Psychická onemocnění a výrazné psychopatické rysy osobnosti

 Prokázaný sklon k abusu návykových látek a alkoholu

 Diabetes mellitus I. typu (u nemocných s častými hypoglykemiemi nebo u neukázněných pacientů)

 Onemocnění a vady smyslové

 Oční: závažná, zvláště alergická onemocnění spojivek a víček, recidivující a chronická onemocnění rohovky, uveálního traktu, sítnice a zrakového nervu.

 Nároky na visus, barvocit a případně na adaptaci jsou uvedeny u jednotlivých oborů. Předpokládají visus se snesitelnou korekcí, bez závažnějších progresivních změn lepšího oka a bez zúžení zorného pole pod ± 45°(viz pozn.)

 Sluch: těžší sluchové vady různé genese, které znesnadňují komunikaci a nejsou-li dobře technicky kompenzované (platí pro obory, které přicházejí do styku s nemocnými)

 Závažná kožní onemocnění a onemocnění typu atopického ekzému. Jiná kožní onemocnění (např. psoriasa) pokud jsou na nekrytých místech těla, alergická onemocnění kožní (alergická onemocnění nemusí být nutnou kontraindikací u očního optika a asistenta hygienické služby).

Pozn. Vyšetření provádí dorostový lékař (zorné pole orient. konfrontační zkouškou). Při korekci nad ±4D, oční dispenzarizaci či podezření na chronické oční onemocnění nutné vyšetření oftalmologem, který může kriteria pro přijetí zpřísnit vyjímečně i povolit vyjímku.

 Pro obor farmaceutický laborant platí kromě společných kontraindikací: oční: - visus dálka - do 6/9 binokulámě nat. či s korekcí do ±6D - visus blízko J.č. 1 nat. či s korekcí

 Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium nebo jako dvouleté pomaturitní kvalifikační studium.

 Je zakončeno maturitní zkouškou.

 Absolventi studijního oboru farmaceutický laborant jsou připraveni i pro vysokoškolské studium příbuzných oborů.