PROFIL ABSOLVENTA

 

53-43-M/002 Farmaceutický laborant

 

Farmaceutický laborant si má během studia osvojit znalosti a dovednosti:

- o vlastnostech, uchovávání a zkoušení léčiv a zdravotnického materiálu; o způsobech zpracování léčiv do lékových forem a o jejich přípravě, kontrole, uchování a distribuci

- zacházení s přístroji a pomůckami používanými na farmaceutických pracovištích, jejich obsluhu, způsoby seřizování i jejich preventivní údržbu

- provádění administrativních prací spojených s provozem a vyžadujících odborné znalosti; zásady organizace, řízení a ekonomiky práce ve zdravotnictví

- ze somatologie a patologie, poskytování předlékařské první pomoci

- zásady hygieny a bezpečnosti práce, používání prostředků protipožární ochrany

Farmaceutický laborant se má vyznačovat klidným, ale zároveň rozhodným chováním a jednáním, má mít smysl pro vysokou pracovní kázeň, pro odpovědnost, čistotu a pořádek na pracovišti.

Má být přesný v práci a v plnění povinností, odpovědný, zásadový, ohleduplný ve styku s lidmi.