MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo ministerstvo zdravotnictví České republiky v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 18. 3. 1992, č.j. VZV-530-18.3.92, s účinností od 1. září 1992 počínaje 1. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru

 53-43-M/002 Farmaceutický laborant

 

Denní studium:

Názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

1 .

2.

3.

4.

Povinné vyučovací předměty

32

32

32

32

128

 

Společenskovědní a jazykové

10

7

5

7

29

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

 

Cizí jazyk

3

3

2

2

10

 

Latinský jazyk

2

-

-

-

2

 

Občanská nauka

-

-

1

2

3

 

Dějepis

2

1

-

-

3

 

Matematicko-přírodovědné

11

12

1

-

24

 

Matematika

3(2)

3(2)

1

-

7(4)

 

Fyzika

3(1)

3(1)

-

-

6(2)

 

Chemie

3

4(1 )

-

-

7(1 )

 

Biologie

2

-

-

-

2

 

Výpočetní technika

-

2(2)

-

-

2(2)

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

Odborné

9

11

24

23

67

 

Mikrobiologie,epidemiologie a hygiena

-

-

2

-

2

 

První pomoc

1 (1 )

-

-

-

1 (1 )

 

Somatologie

2

-

-

-

2

 

Patologie a klinika nemocí

-

2

-

-

2

 

Laboratorní technika

3(3)

-

-

-

3(3)

 

Farmaceutická botanika

3(2)

2(1 )

-

-

5(3)

 

Analýza léčiv

-

2(2)

3(3)

4(4)

9(9)

 

Farmakologie

-

-

3

3

6

OMP

Příprava léků

-

2

2

2

6

OMP

Cvičení z přípravy léků

-

3(3)

4(4)

5(5)

12(12

 

Farmakognózie

-

-

2

2

4

OMP

Cvičení z farmakognózie

-

-

3(3)

2(2)

5(5)

 

Chemie léčiv

-

-

3

3

6

OMP

Zdravotnické potřeby

-

-

2

-

2

 

Základy veřejného zdravotnictví ,organizace farmacie

-

-

-

2

2

 

Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

1. Nepovinné předměty lze volit a ustavovat podle podmínek školy a zájmu žáků.

2. Učební osnovu nově zavedeného nepovinného předmětu schvaluje ředitel školy a předloží ji MZ ČR.

3. Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů v jednom školním roce.

4. OMP - odborný maturitní předmět pro teoretickou maturitní zkoušku z odborných předmětů. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu.

5. Dělení tříd do skupin při cvičeních provádí ředitel školy podle charakteru vyučování, podmínek školy (zdravotnického zařízení) a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

6. Kursy jsou organizovány v rozsahu stanoveném učebním plánem (přehled využití týdnů v období září - červen) podle podmínek školy.

7. Ředitel školy je oprávněn upravit týdenní počet hodin učebního plánu v rozsahu 10 % vyučovacích hodin (t.j. 3 hod.) k posílení některého předmětu na úkor jiného nebo snížit týdenní hodinovou dotaci, s výjimkou krácení hodin odborného praktického vyučování. Rozpis vyučovacích předmětů a cvičení pro jednotlivé ročníky však musí zůstat nezměněn.

8. Při výuce tělesné výchovy a českého jazyka a literatury může ředitel školy dělit třídu na skupiny.

9. Podle podmínek školy může ředitel školy rozšířit týdenní hodinovou dotaci pro tělesnou výchovu o jednu hodinu v každém ročníku. Toto zvýšení může být realizováno nad rámec maximálního počtu vyučovacích hodin týdně.

10. Pro možnost volby cizího jazyka jako volitelného předmětu maturitní zkoušky je ředitel školy oprávněn zařazovat do učebního plánu hodiny nepovinné konverzace v jazyce, který žák studuje.

11. Ředitel školy má možnost zvýšit celkový počet týdenních vyučovacích hodin v učebním plánu na 32.