PROFIL ABSOLVENTA

 

Obor vzdělání:

53-43-M/005 Laboratorní asistent

Dosažený stupeň vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1         Pracovní uplatnění absolventa

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem poskytuje laboratorní diagnostickou péči v rozsahu své odborné působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a vyhlášky č. 424/2004 Sb. MZ, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Absolvent byl vzděláván tak, aby získal nejen odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Absolvent se uplatní zejména v laboratořích klinické biochemie, hematologie, krevní transfuze, histologie, mikrobiologie a imunologie.

2         Výsledky vzdělávání

2.1   V oblasti výkonu profese si absolvent osvojil vědomosti a dovednosti potřebné pro:

-          identifikaci vzorků biologického materiálu nebo jiných vyšetřovaných materiálů, hodnocení jejich kvality pro požadovaná laboratorní vyšetření, zajišťování jejich zpracování a následnou likvidaci,

-          přípravu materiálu pro laboratorní činnost,

-          ukládání laboratorních chemikálií a setů a kontrolu jejich doby použitelnosti,

-          využívání přístrojové a laboratorní techniky a zabezpečování její běžné údržby,

-          péči o laboratorní zvířata,

-          podílení se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků,

-          podílení se na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a prádla, na manipulaci s nimi a dále na jejich dezinfekci a sterilizaci a na zajištění jejich dostatečné zásoby

-          provádění (pod odborným dohledem) neinvazivních odběrů biologického materiálu a odběrů žilní a kapilární krve,

-          provádění (pod odborným dohledem) základních laboratorních měření a vyšetření,

-          poskytnutí předlékařské první pomoci (v rozsahu odborné způsobilosti) a spolupráci při lékařské první pomoci, pro racionální jednání v situacích obecného (veřejného) ohrožení.

Absolvent je vzděláván tak, aby:

-          si osvojil odborné vědomosti, dovednosti a postupy nezbytné pro zodpovědné vykonávání práce v klinické laboratoři,

-          v odborné komunikaci se vyjadřoval přesně a terminologicky správně, rozuměl základní latinské terminologii,

-          měl přehled o organizaci a řízení zdravotnictví a o nových trendech v péči o zdraví obyvatelstva, znal programy na podporu zdraví obyvatelstva,

-          udržoval standardy laboratorních postupů, požadavky na hygienu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci v laboratoři,

-          dovedl vhodným způsobem komunikovat s pacienty, s ohledem na jejich věk, typ osobnosti a zdravotní stav, dodržoval pravidla společenského chování,

-          dodržoval etické zásady a požadavky na ochranu informací,

-          uměl si zorganizovat práci, pracovat samostatně i v týmu,

-          pracoval svědomitě a dbal na kvalitu své práce, choval se hospodárně a ekologicky,

-          dodržoval základní pracovněprávní předpisy a požadavky na výkon pracovních činností laboratorního asistenta,

-          osvojil si dovednosti potřebné pro seberegulaci a sebehodnocení, pro upevňování svého zdraví a zvládání náročných pracovních a životních situací (pro prevenci syndromu vyhoření),

-          sledoval odborné informace a uměl s nimi efektivně pracovat,

-          byl schopen uplatnit se na trhu práce a aktivně rozhodovat o své profesní kariéře.

2.2   Všeobecné kompetence absolventa

Absolvent je vzděláván tak, aby:

-          uměl číst s porozuměním texty různého stylu a žánru a efektivně zpracovával získané informace; rozuměl ikonickým textům – vyobrazením, grafům, tabulkám, schématům atp.,

-          vyjadřoval se kultivovaně a v souladu s normami českého jazyka, a to ústně i písemně,

-          ovládal aktivně alespoň jeden cizí jazyk, byl schopen využívat jej pro řešení standardních i typických profesních řečových situací,

-          měl základní znalosti o fungování demokratické společnosti a o evropské integraci, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu,

-          dovedl využívat poznatků o historii k porozumění současnosti,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva, respektoval práva ostatních lidí i kulturní odlišnosti příslušníků jiných národností a etnik, nepodléhal rasismu, xenofobii a intoleranci,

-          získal všeobecný kulturní rozhled, chápal význam umění pro život,

-          uměl efektivně používat matematické vědomosti a dovednosti při řešení reálných situací,

-          osvojil si důležité přírodovědné poznatky, které mu lépe umožní porozumět přírodním jevům a procesům, vztahu člověka a přírody i některým odborným problémům oboru,

-          uměl aplikovat zásady péče o zdraví a správné životosprávy v osobním životě, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti,

-          osvojil si základní poznatky z ekonomiky potřebné pro porozumění fungování tržního hospodářství, uměl je vhodně využívat i v osobním životě,

-          uměl využívat prostředky informační a komunikační techniky pro osobní i pracovní účely a jako zdroj informací, byl připraven a ochoten dále se vzdělávat.

3         Možnosti dalšího vzdělávání

Absolvent, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.