PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor:

5343N Laborant ve zdravotnictví

Studijní obor:

53-43-N/004 Diplomovaný farmaceutický asistent

Dosažený stupeň vzdělání:

Vyšší odborné

Způsob ukončení a certifikace:

Absolutorium, vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent nebo absolventka studijního oboru je na základě vědomostí a dovedností z medicínských a humanitních oborů a dovedností získaných v průběhu odborné praxe schopen/a poskytovat bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti a v souladu s platnými právními předpisy a standardy zdravotní péči a informace pacientovi v rozsahu své odborné způsobilosti, případně pokyny lékaře a stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a vyhláškou č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Absolvent je připraven aktivně se podílet na ochraně veřejného zdraví a vést jednotlivce, rodiny i skupiny k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Má předpoklady podílet se na výzkumu, spolupracovat s ostatními pracovníky ve zdravotnictví a dále se vzdělávat. Absolvent byl veden k dodržování etiky a k respektování osobnosti a práv pacienta. Byl připravován tak, aby kvalitou své práce a svými postoji přispíval ke zvyšování prestiže povolání farmaceutického asistenta.

1.1   V oblasti výkonu profese je absolvent připraven:

-          vydávat léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, a zdravotnické prostředky a podávat informace o jejich správném užívání a uchovávání,

-          připravovat zkoumadla a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro,

-          vydávat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na žádanky zdravotnických zařízení a zařízení veterinární péče v souladu se zvláštním právním předpisem,

-          objednávat léčiva, pomocné látky, zdravotnické prostředky a další výrobky související s péčí o zdraví, zabezpečovat jejich řádnou přejímku, uchovávání a doplňování,

-          objednávat pomocný a provozní materiál,

-          provádět kontrolu léčiv a pomocných látek,

-          připravovat léčivé přípravky, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, včetně přípravy a kontroly cytostatik a dalších činností souvisejících s jejich přípravou,

-          zajišťovat aseptickou přípravu léčivých přípravků,

-          podílet se pod odborným dohledem na přípravě a kontrole radiofarmak, včetně činností souvisejících s jejich přípravou,

-          zajišťovat přejímání, kontrolu, manipulaci a uložení léčivých přípravků a jejich dostatečnou zásobu,

-          zajišťovat přejímání, kontrolu, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků a prádla, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby,

-          poskytnout předlékařskou první pomoc, podílet se na lékařské první pomoci a na krizové pomoci a intervenci,

-          podporovat v rámci zdravotní péče zdraví jedinců, rodin a skupin, spolupracovat na realizaci programů zaměřených na zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva,

-          vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající ze zvláštních právních předpisů v rozsahu činností, ke kterým je způsobilý, pracovat s informačním systémem zdravotnického zařízení,

-          podílet se na přípravě technologických předpisů pro přípravu jednotlivých přípravků,

-          sledovat zásoby léčivých přípravků a zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních, zejména jejich uchovávání pod dohledem farmaceuta.

Absolvent byl vzděláván tak, aby:

-          dbal na dodržování standardů zdravotní péče, požadavků na hygienu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

-          dodržoval pracovněprávní předpisy a požadavky na výkon pracovních činností farmaceutického asistenta a jiných zdravotnických pracovníků,

-          jednal v duchu etiky zdravotní péče a s vědomím sociální, kulturní (tj. i multikulturní) a duchovní dimenze povolání,

-          chápal význam zdraví pro jedince, společnost i podíl a roli klienta a zdravotníka při upevňování zdraví a při prevenci nemocí,

-          dovedl vhodným způsobem komunikovat s klientem/pacientem, jednal taktně, ohleduplně a s empatií, respektoval osobnost a důstojnost pacienta a jeho práva,

-          při poskytování zdravotní péče pacientům z odlišného sociokulturního prostředí jednal s vědomím jejich národnostních, náboženských, jazykových a jiných odlišností; uměl jim poskytnout základní informace v cizím jazyce,

-          uměl řešit problémy, plánovat a organizovat práci,

-          byl připraven nést odpovědnost za svá rozhodnutí,

-          usiloval o nejvyšší kvalitu své práce, jednal hospodárně a ekologicky,

-          dokázal reflektovat, hodnotit a rozvíjet své profesionální kompetence a dále se vzdělávat,

-          chránil a upevňoval své zdraví, uměl se vyrovnat s náročností povolání, aby čelil stresu a syndromu vyhoření,

-          využíval efektivně pro svou práci a profesní růst různé zdroje informací, informační a komunikační technologie i znalost cizích jazyků,

-          byl schopen pracovat efektivně jako člen týmu v zájmu klienta,

-          usiloval o zvyšování společenské a odborné prestiže povolání farmaceutického asistenta.

1.2   Obecné a obecně odborné vědomosti a dovednosti

Absolvent:

-          zná moderní teorie, trendy a postupy v poskytování zdravotní péče a umí posoudit jejich realizaci v praxi,

-          ví, jak se vyvíjela farmacie a povolání lékárníka (farmaceuta) a má představu o možnostech svého profesního uplatnění a kariérního růstu,

-          osvojil si vybrané poznatky z anatomie, fyziologie, patologie a lékařských oborů, umí je aplikovat při zajišťování zdravotní péče,

-          dovede využívat vědomostí a dovedností z psychologie při zajišťování zdravotní péče klientům/pacientům i pro rozvoj vlastní osobnosti,

-          zná systém zdravotní péče v ČR, hlavní cíle, zásady a nástroje zdravotní a sociální politiky,

-          zná základní nástroje managementu a marketingu, umí je aplikovat v praxi,

-          má přehled o základních právních normách týkajících se práce farmaceutického asistenta a poskytování zdravotní péče,

-          je schopen inovovat styl a způsob práce pod vlivem poznatků společenských věd, etiky, psychologie a výzkumu ve zdravotní péči,

-          osvojil si metody a prostředky potřebné pro výchovu k péči o zdraví,

-          rozumí základní latinské terminologii, vyjadřuje se o odborných záležitostech přesně, věcně a jazykově správně.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru diplomovaný farmaceutický asistent najde uplatnění zejména ve všech typech lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků a dále na pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv a prodejnách léčivých rostlin a při dalších činnostech při zacházení s léčivem, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání farmaceutického asistenta zákonem č. 96/2004 Sb., o podmín­kách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a předpisy s ním souvisejícími a zákonem č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

Absolvent studijního oboru se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo studiem na vysoké škole.